Zostańmy w kontakcie

#Poznaj się na spółkach

Połączenie spółek a prawo do 9% stawki CIT

W dobie coraz wyższych podatków możliwość stosowania 9% stawki podatku CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest niewątpliwym plusem. Należy jednak przy tym pamiętać, że nawet w przypadku wypełnienia warunków do stosowania 9% stawki CIT dla innych przychodów podatnika CIT, tzw. przychody z zysków kapitałowych zawsze będą opodatkowane wg stawki 19% CIT.

Opublikowany

dnia

połączenie spółek

Stawka 9% CIT – ogólne zasady

Aby mieć możliwość stosowania 9% stawki, podatnik CIT musi spełnić określone wymogi prawne.

Pisałam o tym m.in. w artykułach:

Jak wynika z lektury podstawowego w tym zakresie przepisu art. 19 ustawy o CIT dla zastosowania 19% stawki podatku CIT konieczne jest spełnienie przez spółkę wymogów małego podatnika za rok poprzedzający oraz istotny jest limit przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził dla niektórych podatników czasowe wyłączenie z możliwości stosowania 9% stawki CIT.

Dotyczy ono podatników podejmujących określone czynności restrukturyzacyjne, w tym m.in. powstających w wyniku przekształcenia (chodzi tu o przekształcenia spółek nie będących podatnikami CIT – tj. spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej  w spółki podlegające CIT), podatników powstałych w wyniku podziału spółki czy podatników powstałych w związku z wniesieniem do takiego podmiotu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci składników przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10.000 EURO.

W ww. przypadkach brak możliwości zastosowania 9% stawki CIT ma miejsce w roku w którym dana czynność restrukturyzacyjna została zrealizowana oraz w roku następnych. Wynika z tego że w trzecim roku możliwe jest już opodatkowanie zwykłych dochodów spółki podatkiem wg stawki 9%, oczywiście pod zwykłymi warunkami, wynikającymi z innych przepisów Ustawy.

 

Połączenie spółek zgodnie z przepisami K.s.h.

Czasami dla zaoszczędzenia firmy decydują się na przeprowadzenie połączenia (fuzji). Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych połączenie spółek może być przeprowadzone w ramach jednego z dwóch modeli:

1. Pierwszy zakłada, że dwie lub więcej spółek łączą się w ten sposób, że tworzą zupełnie nową spółkę (fuzja per unionem).

2. Drugi zakłada, że jedna ze spółek jako spółka przejmująca przejmuje majątek/majątki spółki lub spółek przyłączanych (fuzja per incorporationem).

Niezależnie od zastosowanego modelu, ostatecznie spółki, które zostały przejęte zostają wykreślone z rejestru przedsiębiorców KRS, zaś w obrocie prawnym pozostaje wyłącznie jeden podmiot.

Advertisement

Więcej na ten temat m.in. w artykule pt. Połączenie spółek handlowych – możliwości i ograniczenia

 

Stawka CIT w przypadku połączenia spółek

Fuzja spółek jest niewątpliwie procesem restrukturyzacyjny, jest również wymieniona w art. 19 ust. 1a pkt. 1) Ustawy o CIT.

Z przepisu tego wynika, że czasowe wyłączenie możliwości stosowania 9% stawki CIT (w roku przeprowadzenia danego rodzaju działań restrukturyzacyjnych oraz w roku następnym) dotyczy podatnika, „który został utworzony: (…) w wyniku (…), połączenia (…)”.

Przepis ogranicza zatem stosowanie stawki 9% CIT tylko do podatników, którzy zostali utworzeniu w wyniku połączenia, a zatem przechodząc na przepisy Kodeksu spółek handlowych – ma to zastosowanie wówczas kiedy fuzja polega na utworzeniu z istniejących spółek nowej spółki czy w modelu fuzji per unionem.

Natomiast w przypadku podjęcia przez łączące się spółki, że połączenie nastąpi w ten sposób, że spółka przejmująca przejmie majątki spółek przejmowany w zamian za akcje/udziały jakie zostaną wydane wspólnikom spółek przejmowanych – czyli w modelu fuzji per incorporationem (inaczej przez przejęcie), nie ma przeszkód do stosowania 9% stawki podatku CIT.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Np. w interpretacji z dnia 21.12.20222 sygn. 0111-KDIB1-2.4010.678.2022.1.EJ, Dyrektor KIS wskazał, że:

Na gruncie ustawy o CIT, ustawodawca nie uregulował pojęcia „utworzony”. Z uwagi na powyższe w celu prawidłowej wykładni powołanego przepisu celowe jest odwołanie się do wykładni literalnej. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/szukaj/utworzony.html) pod pojęciem „utworzony” należy rozumieć: zorganizować, założyć coś, co do tej pory nie istniało, spowodować powstanie czegoś, uformować się w pewien sposób, powstać. Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że art. 19 ust. 1a ustawy o CIT odnosi się do podmiotów, które powstały w jeden ze wskazanych na gruncie powołanego przepisu sposobów.

Aby zatem art. 19 ust. 1a ustawy o CIT miał zastosowanie do konkretnego podatnika, musi on zostać utworzony w jeden ze sposobów wskazanych na gruncie powołanego przepisu. (…)W wyniku połączenia przez przejęcie, spółka przejmująca zwiększa jedynie swój majątek. W wyniku połączenia przez przejęcie nie dochodzi do utworzenia podatnika w rozumieniu art. 19 ust. 1a ustawy o CIT. Do utworzenia nowego podmiotu na skutek połączenia, który to podmiot nie miałby prawa do stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 9% mogłoby dojść jedynie na skutek połączenia dwóch lub więcej podmiotów następujących przez zawiązanie nowej spółki.

W konsekwencji powyższego spod dyspozycji art. 19 ust. 1a ustawy o CIT wyłączone zostało połączenie przez przejęcie z uwagi na okoliczność, iż w wyniku wskazanej operacji nie dochodzi do powstania nowego podmiotu”.

Analogicznie Dyrektor KIS chociażby w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2022 r. sygn.0111-KDIB1-2.4010.43.2022.1.AK.

Advertisement

WAŻNE!

Decydując się na przeprowadzenie konsolidacji spółek przez połączenie należy brać pod uwagę model połączenia, ma on znaczenie m.in. dla stawki opodatkowania podatkiem CIT. Fuzja przez przejęcie nie wyłącza stosowania (9 % stawki CIT).

 

Stan prawny na dzień 2 marca 2023 r.

Małgorzata Gach – radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?