Zostańmy w kontakcie

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących przesyłanie przez Usługodawcę do Klienta bezpłatnego newslettera oraz jak również usługę polegającą na zakupie przez Klienta zamówionych przez niego Treści Cyfrowych.

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2020.344) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U.2020.287), Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2337).

 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin jest udostępniony na głównej stronie Portalu Usługodawcy pod adresem internetowym prawo-dla-ksiegowych.pl.

§2
Definicje

W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Portal – portal prawno-podatkowy pod adresem https://prawo-dla-ksiegowych.pl, którego Administratorem jest Usługodawca.

 2. Formularz Rejestracji – formularz, za pomocą którego Klient może utworzyć Konto Klienta.

 3. Klient – oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie, dokonała rejestracji oraz dla której zostało utworzone Konto,

 4. Konto – oznacza tworzone w wyniku rejestracji konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta danych osobowych, dokonane zapisu na Newsletter czy Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych, Zakup, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z innych udostępnionych przez Usługodawcę funkcjonalności Sklepu,

 5. Koszyk– oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

 6. Newsletter –oznacza usługę elektroniczną świadczoną przez Usługodawcę, polegającą na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej cyklicznych i bezpłatnych informacji o zmianach w prawie podatkowym, a także o dostępnych na Portalu Treściach Cyfrowych

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 8. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółki cywilnej) zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika z jej wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Rabat/Voucher– oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną przez Usługodawcę na rzecz Klienta na zakup Treści Cyfrowych,

 10. Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

 11. Sklep – oznacza prowadzony przez Usługodawcę w domenie prawo-dla-ksiegowych.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający Zakup Treści Cyfrowych od Usługodawcy,

 12. Treści Cyfrowe– oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników),

 13. Usługi cyfrowe- oznaczają usługi pozwalające konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej.

 14. Umowa– oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na odległość między Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 15. Usługa lub zależnie od kontekstu Usługi – oznacza usługę lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu bezpłatnego Newslettera, a szczegółowo określone w § 3 Regulaminu, lub też usługi umożliwiające Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych w Sklepie, określone w pkt. § 4 niniejszego Regulaminu,

 16. Usługodawca – oznacza Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9, adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 Kraków, identyfikującą się nr REGON: 356859206 i NIP: 552 137 70 75, Polska, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl

 17. Zakup– oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Usługodawcę wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;

 18. Komentarze- w przypadku uruchomienia tej Usługi, Klient uzyska możliwość wyrażania swojej opinii o Treściach cyfrowych oferowanych w Sklepie oraz wydarzeniach prezentowanych na Portalu.

 19. Najniższa cena z 30 dni – oznacza wcześniejszą najniższą cenę stosowaną przez przedsiębiorcę 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

§3
Newsletter

 1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy Usługę przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej Klienta zarejestrowany w module mailingowym Usługodawcy (na Koncie Klienta).

 2. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wprowadzeniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do modułu mailingowego Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

 4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z przesyłania Newslettera bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta.

§4
Rejestracja Klienta (założenie Konta)

 1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz rejestracja Klienta w module mailingowym Usługodawcy.

 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z panelu wyświetlającego dane dotyczące świadczonych usług przez Usługodawcę, w tym możliwości dokonywania Zakupów

 3. Rejestracja Klienta (założenie Konta Klienta) obejmuje następujące kroki:

  • Klient wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na Portalu Usługodawcy, w szczególności podaje unikalny adres poczty elektronicznej

  • Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.

  • Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperłącze) do podstrony z potwierdzeniem rejestracji.

  • Klient poprzez wejście na podstronę, o której mowa w punkcie powyższym potwierdza swoją rejestrację, kończąc w ten sposób procedurę rejestracji.

 4. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

 5. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.

 7. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Klient zobowiązuje się do aktualizacji adresu poczty elektronicznej poprzez przesłanie informacji na podany wyżej adres e-mail.

 8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzata Gach o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

 9. Klient może wyrejestrować się w każdej chwili poprzez wysłanie informacji na adres: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl.

 10. Wyrejestrowanie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi.

§5
Okres obowiązywania i rozwiązania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Klienta, zgodnie z § 7 poniżej na czas nieoznaczony.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@prawo–dla-ksiegowych.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Usługodawcy.

 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.

 4. Umowa może zostać rozwiązania przez Usługodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

§6
Zakup Treści Cyfrowych

 1. Usługodawca w ramach Sklepu prowadzonego w domenie prawo-dla-ksiegowych.pl za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Usługodawcy Treści Cyfrowe.

 2. Możliwość Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto w Sklepie.

 3. Usługodawca zastrzega, że Treści Cyfrowe udostępniane w ramach Sklepu mogą być ograniczone ilościowo lub limitowane czasowo.

 4. Dla złożenia przez Klienta oferty Zakupu określonej Treści Cyfrowej konieczne będzie dokonanie prze Klienta wyboru jednej z dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybraną formę Treści Cyfrowej powodować będzie dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.

 5. Dla skutecznego złożenia oferty Zakupu określonej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu, zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Moje konto” Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki, a w szczególności adresu e-mail, na który zostaną dostarczone zakupione Treści Cyfrowe.

 6. Wszystkie Treści Cyfrowe stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

 7. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.

 8. Płatność z tytułu Zakupu Treści Cyfrowych jest dokonywana na pośrednictwem platformy Przelewy24.pl (na zasadzie przekierowania) oraz innych, jeżeli zostaną udostępnione przez Usługodawcę we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.

 9. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzata Gach, a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.

 10. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzata Gach wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Gach.

 11. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Gach zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania  opinii o oferowanych przez siebie produktach, natomiast w przypadku uruchomienia usługi Komentarze lub innego tego rodzaju, Administrator będzie weryfikować czy opinie/komentarze Klientów o Treściach Cyfrowych publikowanych w ramach Portalu pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzić będzie od Klienta posiadającego konto w na Portalu, który dokonał za pośrednictwem Portalu zakupu opiniowanej Treści Cyfrowej, Administrator obok opinii/komentarza zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie/komentarze opatrzone informacją „Opinia bez zakupu” pochodzą od osób, co do których Administrator nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.

§7
Rabaty i Vouchery

 1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.

 2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.

 3. Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Vouchera. Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 4. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.

 5. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu Treści Cyfrowych.

 6. Otrzymane przez Klienta Rabaty czy Vouchery nie podlegają w żadnym wypadku wymianie na kwoty pieniężne. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.

 7. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.

§8
Korzystanie z zakupionych Treści

 1. Do prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupioną Treść Cyfrową, proszony jest o kontakt z Usługodawcą pod adresem kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl.

 3. Usługodawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z zakupionej Treści Cyfrowej, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Klient może zapewnić sobie pomoc Usługodawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia z Usługodawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie z Usługodawcą.

§9
Odstąpienie od Umowy Zakupu Treści Cyfrowych

 1. Klient oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mają prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.

 2. Klient oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta przyjmują do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 1 i pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumentach (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.), jeśli Zakup dotyczy Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, to jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, został on poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy, oraz wyraził na to zgodę podczas składania zamówienia, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§10
Reklamacje

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu w zakresie reklamacji Klienta stosuje się odpowiednio do reklamacji zgłoszonych przez Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy, lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 3. Reklamacje powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Klienta podany przez niego w reklamacji.

 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument będzie uprawniony do żądania doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. Usługodawca może odmówić uczynienia zadość temu żądaniu, jeżeli będzie to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po jego stronie. W dalszej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy.

§11
Obowiązki Usługodawcy

 1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:

  • przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

  • świadczenia Usług z należytą starannością.

 2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usług lub wskutek awarii modułu mailingowego uniemożliwienia otrzymywania newslettera przez Klienta, lub też Zakupy Treści Cyfrowych Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Newslettera czy Sklepu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z którejkolwiek z Usług oraz z tytułu jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Newslettera, Sklepu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami, gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

 4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Usługodawcę blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§12
Obowiązki Klienta

 1. W związku z korzystaniem z Usług, Klient zobowiązany jest do:

  • przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,

  • przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (tzw. netykiety),

  • prawidłowego określenia i aktualizowania danych Klienta, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej,

  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi,

  • niewykorzystywania modułu mailingowego lub Sklepu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

 2. Ponadto, w związku z korzystaniem z Usługi, Klient:

  • oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany obowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji,

  • wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach newslettera wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych, promocyjnych pochodzących zarówno od Usługodawcy jak również podmiotów trzecich.

§13
Wymagania techniczne i szczególne ryzyka

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie urządzenia umożliwiającego indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  • dostęp do sieci Internet,

  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (wersja co najmniej: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 30, Chrome 4.X, Opera 3.0, Microsoft Edge i Safari 7) akceptująca pliki typu cookie oraz dająca możliwość korzystania z JavaScript,

  • posiadanie adresu poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie z Usług wiąże się z następującym szczególnym ryzykiem:

  • możliwością odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczeń modułu mailingowego oraz nieautoryzowanym dostępem do modułu mailingowego,

  • możliwością działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania,

  • możliwością wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości internetowych przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych i informacji.

 3. Warunki techniczne opisane w ust. 1 powyżej są niezbędne do korzystania z Usługi i w razie ich niespełnienia newsletter może nie działać prawidłowo.

§14
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędnej rejestracji Klienta.

 3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

  • naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

  • niewłaściwego wykorzystania przez Klienta z newslettera lub Sklepu, w szczególności korzystania z newslettera lub Sklepu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu,

  • nieznajomością przez Klienta przepisów prawa lub wykorzystania przez Klienta Usługi do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,

  • braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

 4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

  • zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu newslettera lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta,

  • wprowadzeniem do newslettera, do Treści Cyfrowych lub systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.

 5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Newslettera, Treści Cyfrowych, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usług i spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) modułu mailingowego, Sklepu lub jakiegokolwiek jego elementu.

 6. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową, który wynika wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli konsument nie zainstaluje takich aktualizacji w rozsądnym czasie po ich dostarczeniu – jeżeli taka funkcjonalność jest przewidziana.

 7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

 8. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

§15
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. jest Usługodawca. Dane przetwarzane są w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, wycofania lub usunięcia w każdej chwili.

 3. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt: prawo-dla-ksiegowych.pl Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

§16
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 2. Klient może otrzymywać na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji Konta Klienta informacje handlowe oraz inne treści o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to wymaganą przez prawo zgodę.

 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.

 4. Usługodawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,

  • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu,

  • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego,

  • wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług,

  • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,

  • zmiany zakresu działalności Usługodawcy.

 5. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu.

 6. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.

 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są wiążące dla Klienta i Usługodawcy.

 8. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 9. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jak również Rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

 10. Ewentualnie powstałe spory na tle niniejszej Umowy, mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowego rozstrzygania sporów, między innymi w drodze mediacji, arbitraży, czy negocjacji.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?