procedura anonimowego zgłaszania Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Od 13 lipca 2018 r. każde biuro rachunkowe powinno posiadać procedurę anonimowego zgłaszania

Od dzisiaj czyli 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r poz. 723). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą poprzednio Ustawę 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049). Jakie znaczenie przepisy nowej Ustawy dla biur rachunkowych? I co właściwie kryje się pod pojęciem procedura anonimowego zgłaszania?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

ulga termomodernizacyjna Prawo dla księgowych

Ulga termomodernizacyjna – problemy podatników (1)

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Została uregulowana w art. 26h ustawy o PIT [1]. W ust. 1 powyższego artykułu prawodawca podaje, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2] w tym budynku. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

umowa o dzieło ZUS prawo dla ksiegowych

Umowa o dzieło a ZUS – nowy obowiązek w 2021

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. W świetle art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
W orzecznictwie podkreślono, że „niezbędnym elementem umowy o dzieło, określanej jako umowa o pewien określony rezultat pracy i umiejętności ludzkich, jest to, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu” (wyrok NSA z dnia 25 września 2020 r.(sygn. akt II GSK 3992/17).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

odpowiedzialność za zobowiązania małżonka Prawo dla ksiegowych

Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka – przedsiębiorcy przy ustawowej wspólności majątkowej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma swoje dobre strony, ale niesie za sobą ryzyko mogące rzutować na majątek osoby je prowadzącej, oraz w niektórych przypadkach – małżonka przedsiębiorcy. Działalność może przynosić zysk, ale bywają też i takie sytuacje, że przedsiębiorca popadnie w długi. Kto za nie odpowiada? Przedsiębiorca, jego małżonek, a może oboje odpowiadają wspólnie?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

zmiany regulaminu 2021 Prawo dla księgowych

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (osoba fizyczna) może zawierać z innym przedsiębiorcą umowę, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, która nie posiada dla niego charakteru zawodowego. Zostaje wtedy objęty ochroną konsumencką. W związku z powyższym może powoływać się na klauzule niedozwolone zawarte w umowie, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru, odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

odsetki ustawowe 2021 Prawo dla księgowych

Odsetki ustawowe w roku 2021 – w jakiej wysokości

Wysokość odsetek ustawowych w 2021 r. zależy od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, liczby punktów procentowych zawartych w art.: 359, 481 Kodeksu cywilnego oraz w art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ważne są także obwieszczenia wydane na ich podstawie przez Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

spółka jawna cit Prawo dla księgowych

Od 1 stycznia 2021 r. nie wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów.
W tym bowiem dniu weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Wprowadziła je Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

spółka jawna podatnik CIT Prawo dla ksiegowych

Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Zmiany podatkowe w roku 2021 obejmują także spółki jawne z udziałowcami, którzy nie są tylko osobami fizycznymi. W konsekwencji jeśli mamy wśród klientów spółki jawne, których wspólnikami pozostają także osoby prawne (np. spółki z o.o. lub akcyjne), lub też inne spółki osobowe, i spółki te nie chcą być podatnikami CIT- wówczas konieczne będzie złożenie odpowiedniej informacji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

zmiana właściwości urzędów Prawo dla księgowych

Nie wszyscy podatnicy pozostają w „swoim” urzędzie skarbowym

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy zmienią „swój” urząd skarbowy. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020. 2456).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

porzucenie pracy Prawo dla księgowych

Porzucenie pracy przez pracownika – sytuacja pracodawcy

Nieraz może się zdarzyć, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia na dzień rzuca pracę pozostawiając pracodawcę samemu sobie, albo też rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych, w tym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że w prawie pracy nie tylko pracownikom określone uprawnienia, lecz także i pracodawca może wystąpić z określonymi roszczeniami wobec pracownika.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PRACA, | Data: .

wypłata dywidendy dokumentacja podatkowa Prawo dla księgowych

Wypłata dywidendy a dokumentacja podatkowa

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przepisy dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi ulegały kilkukrotnie zmianom. Obecnie obowiązuje regulacja, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zawiera ona standardowo definicje podmiotów powiązanych, limity (tym razem odnoszone do różnego typu transakcji) oraz definicję transakcji kontrolowanej. Ostatnio ukazało się stanowisko Ministerstwa Finansów co do wypłaty dywidendy w kontekście obowiązku tworzenia lokalnej dokumentacji podatkowej.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

pracownicy tarcza 4.0

Pracownicy a tarcza 4.0 (cz. I)

Kolejna z „tarcz” antykryzysowych – Tarcza 4.0 – wynikająca z Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadza istotne zmiany w prawie pracy. Księgowi i kadrowi mogą mieć zatem pełne ręce roboty. W tym momencie Tarcza 4.0 jest na etapie prac ustawodawczych, tym niemniej zmiany w zakresie prawa pracy jakie przewiduje są znaczące.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PRACA, | Data: .

zwyczajne zgromadzenie prawo dla księgowych

Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników w dobie koronawirusa

Czerwiec to w każdym roku generalnie termin odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. W standardowych przypadkach tj. kiedy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym do końca czerwca konieczne jest podjęcie standardowych uchwał zwyczajnych zgromadzeń, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sposobu podziału zysku lub pokrycia straty czy udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Procedowany obecnie projekt nowej tarczy antykryzysowej oznaczanej jako 4.0 regulowany przez ustawę – dotyczącą zdaje się czegoś innego – tj. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzać ma m.in. nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

obniżka czynszu najmu Prawo dla księgowych

Obniżka czynszu najmu w związku z COVID-19? Czy to przychód dla najemcy?

Epidemia COVID-19 wymusiła na stronach umowy najmu w bardzo wielu przypadkach wzajemne ustępstwa, w tym także obniżkę czynszów czy też opłat eksploatacyjnych. W niektórych sytuacjach obniżki te lub też nawet zwolnienia z czynszów zostały zastosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wszystko po to, aby umowy najmu mogły obowiązywać dalej mimo trudnego okresu epidemii.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .