procedura anonimowego zgłaszania Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Od 13 lipca 2018 r. każde biuro rachunkowe powinno posiadać procedurę anonimowego zgłaszania

Od dzisiaj czyli 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r poz. 723). Ustawa ta zastąpiła obowiązującą poprzednio Ustawę 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049). Jakie znaczenie przepisy nowej Ustawy dla biur rachunkowych? I co właściwie kryje się pod pojęciem procedura anonimowego zgłaszania?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

zbycie nieruchomości przez małżonka Prawo dla księgowych

Zbycie nieruchomości przez małżonka – interpretacja ogólna z dnia 23 marca 2021 r.

W dniu 23 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał Interpretację Ogólną Nr DD2.8201.7.2020 w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy Prawo dla księgowych

Wyrok TK: Wyższe opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy jest niezgodne z Konstytucją

Sprawa, którą zajmował się Trybunał Konstytucyjny dotyczyła „automatycznego kwalifikowania gruntów, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności” Skarżący uważa, że „zakwestionowane przepisy (…) nakładają (…) na podatnika  obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, tylko z tego tytułu, że będąc ich posiadaczem jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i to pomimo faktu iż nie są one faktycznie związane z jej prowadzeniem”. [1]

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

mikrorachunek Prawo dla ksiegowych

UWAGA! Nowe rozporządzenie w sprawie mikrorachunku

W dniu 15 kwietnia 2021 roku, w Dzienniku Ustaw opublikowany zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 roku. (Dz.U. poz. 690). Dokument ten jest o tyle ważny, że zawiera załącznik, w którym wykazano rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODATKI, | Data: .

KRS prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Nowe technologie? Czy to możliwe w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego??

Od trzech lat prowadzone są prace mające na celu usprawnienie działania Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”). Mają one doprowadzić do pełnej elektronizacji sytemu i tym samym ułatwienia prowadzenia spraw związanych m.in. ze składaniem wniosków o wpis podmiotów do rejestru przedsiębiorców KRS lub zmian w już dokonanych wpisach. Niestety jak do tej pory stworzona w tym celu specjalna ustawa nie weszła w życie.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .

cele mieszkaniowe wydatki remontowe prawo dla księgowych

Własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont zakupionego domu lub mieszkania

W poprzedniej części artykułu „Własne cele mieszkaniowe – wątpliwości podatników” przedstawiłyśmy interpretacje indywidualne oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wydatkowania przez podatnika środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na zakup przyszłego lokalu w którym podatnik będzie mieszkał [1]. Będzie on stanowił własność lub współwłasność podatnika, a nie członka jego rodziny.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

ulga termomodernizacyjna Prawo dla księgowych

Ulga termomodernizacyjna – problemy podatników (1)

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Została uregulowana w art. 26h ustawy o PIT [1]. W ust. 1 powyższego artykułu prawodawca podaje, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2] w tym budynku. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, | Data: .

umowa o dzieło ZUS prawo dla ksiegowych

Umowa o dzieło a ZUS – nowy obowiązek w 2021

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną. W świetle art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
W orzecznictwie podkreślono, że „niezbędnym elementem umowy o dzieło, określanej jako umowa o pewien określony rezultat pracy i umiejętności ludzkich, jest to, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu” (wyrok NSA z dnia 25 września 2020 r.(sygn. akt II GSK 3992/17).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

odpowiedzialność za zobowiązania małżonka Prawo dla ksiegowych

Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka – przedsiębiorcy przy ustawowej wspólności majątkowej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma swoje dobre strony, ale niesie za sobą ryzyko mogące rzutować na majątek osoby je prowadzącej, oraz w niektórych przypadkach – małżonka przedsiębiorcy. Działalność może przynosić zysk, ale bywają też i takie sytuacje, że przedsiębiorca popadnie w długi. Kto za nie odpowiada? Przedsiębiorca, jego małżonek, a może oboje odpowiadają wspólnie?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: .

zmiany regulaminu 2021 Prawo dla księgowych

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (osoba fizyczna) może zawierać z innym przedsiębiorcą umowę, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, która nie posiada dla niego charakteru zawodowego. Zostaje wtedy objęty ochroną konsumencką. W związku z powyższym może powoływać się na klauzule niedozwolone zawarte w umowie, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru, odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

odsetki ustawowe 2021 Prawo dla księgowych

Odsetki ustawowe w roku 2021 – w jakiej wysokości

Wysokość odsetek ustawowych w 2021 r. zależy od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, liczby punktów procentowych zawartych w art.: 359, 481 Kodeksu cywilnego oraz w art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ważne są także obwieszczenia wydane na ich podstawie przez Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: .

spółka jawna cit Prawo dla księgowych

Od 1 stycznia 2021 r. nie wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów.
W tym bowiem dniu weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Wprowadziła je Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: PODATKI, SPÓŁKI, | Data: .

spółka jawna podatnik CIT Prawo dla ksiegowych

Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Zmiany podatkowe w roku 2021 obejmują także spółki jawne z udziałowcami, którzy nie są tylko osobami fizycznymi. W konsekwencji jeśli mamy wśród klientów spółki jawne, których wspólnikami pozostają także osoby prawne (np. spółki z o.o. lub akcyjne), lub też inne spółki osobowe, i spółki te nie chcą być podatnikami CIT- wówczas konieczne będzie złożenie odpowiedniej informacji.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: SPÓŁKI, | Data: .