Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Podział majątku wspólnego po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej – czy trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn?

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą u notariusza lub w sądzie znieść ustawową wspólność majątkową i wprowadzić rozdzielność majątkową. Wtedy każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty oraz udział w majątku wspólnym „niezależnie od tego, w jakim stopniu (…) przyczynił się do jego powstania” [1].

Opublikowany

dnia

podział majątku podatek od spadków i darowizn Prawo dla księgowych

Ustanowienie rozdzielności majątkowej ma miejsce m.in. przy orzeczeniu separacji lub rozwodu. Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej majątek wspólny może zostać podzielony.

Sprawdź:

Podział majątku wspólnego w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej – zasady ogólne  

Czy w przypadku podziału majątku wspólnego wystąpi podatek od spadków i darowizn?

Z dyspozycji zawartej w art. 1 ust. 1 ustawy od spadków i darowizn [2] wynika, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Polski tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 • darowizny, polecenia darczyńcy,
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Czy podział majątku wspólnego może być traktowany jako zniesienie współwłasności?

Na to pytanie odpowiedział  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB2-2.4015.24.2020.3.MZ) wydanej w dniu 26 czerwca 2020 r.: „Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

A (…) skoro w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, jako podlegające podatkowi od spadków i darowizn, oznacza to, że nabycie przez Wnioskodawczynię tytułem podziału majątku wspólnego małżonków: (…) nie podlega pod regulację ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Podatnicy pytają, organ skarbowy wyjaśnia

W składanych wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych podatnicy mieli wątpliwości czy w związku z podziałem majątku wspólnego muszą zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Zobaczmy stanowisko organu skarbowego:

Podatniczka nabyła nieruchomość bez spłaty

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość na którą został zaciągnięty wspólny kredyt hipoteczny. „Małżonkowie planują rozwód oraz podział majątku wspólnego. W wyniku podziału majątku wspólnego własność kredytowanej nieruchomości przejdzie w całości na Wnioskodawczynię (bez jakichkolwiek spłat na rzecz małżonka)”.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy ona, „jako osoba, która w całości przejmie własność nieruchomości, natomiast do spłaty kredytu zaciągniętego na zakup i zabudowę tej nieruchomości zobowiąże się jej mąż – będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu, wynikającemu z ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił:

Advertisement

„Po pierwsze należy wskazać, że ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, a zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zatem, planowany podział majątku wspólnego, w ramach którego Wnioskodawczyni przejmie na własność całość nieruchomości, natomiast kredyt zaciągnięty na zakup i zabudowę tej nieruchomości będzie spłacał w przeważającej części albo w całości mąż Wnioskodawczyni – niezależnie od tego, czy podział ten zostanie przeprowadzony przed sądem, czy też przed notariuszem – nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn” – interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB2-2.4015.104.2019.2.HS) wydana w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Taki sam pogląd został przedstawiony w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB-4.4015.86.2019.2.BD) z dnia 23 września 2019 r.

Małżonkowie zawarli ugodę w której mąż „zobowiązał się do zrzeczenia się swojego udziału mieszkania na rzecz Wnioskodawczyni bez obowiązku spłaty. Mieszkanie było wspólną własnością małżonków”.

Pytanie podatniczki:

„Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku? Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku?

Wnioskodawczyni twierdzi, że „nie będzie ona podlegała żadnym formom opodatkowania w związku z tym, że po rozwodzie i po podziale majątku wspólnego Wnioskodawczyni stanie się jedyną właścicielką mieszkania”.

Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką i stwierdził: Zatem, skoro w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, (…) , to (…) nabycie przez Wnioskodawczynię na własność mieszkania tytułem podziału majątku wspólnego małżonków nie będzie w ogóle podlegało pod regulację ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Podział majątku wspólnego ze spłatą

W skład planowanego podziału majątku wspólnego majątku małżonków  „wchodzić będą głównie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. (…) Małżonkowie chcą dokonać podziału posiadanego majątku po połowie w równych udziałach, proporcjonalnie do jego wartości.

Advertisement

Małżonek ma zamiar zatrzymać posiadane certyfikaty inwestycyjne FIZ będące w majątku wspólnym, w związku z czym zamierza umownie dokonać na rzecz Wnioskodawczyni spłat odpowiadających wartości 1/2 certyfikatów inwestycyjnych FIZ posiadanych przez Wnioskodawczynię w majątku wspólnym”.

Podatniczka zadała pytanie:

„Czy w związku z umownym podziałem majątku wspólnego oraz wynikających z tego otrzymywanymi spłatami po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn?”

Dyrektor KIS w wydanej w dniu 29 czerwca 2017 r. interpretacji indywidualnej  (znak: 111-KDIB4.4015.61.2017.1.MCZ) stwierdził, żeWnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z ww. tytułu. (…) Ponadto należy zauważyć, że nawet, gdyby opisane spłaty otrzymane były na podstawie zniesienia współwłasności czy też innego rodzaju czynności (innym tytułem), to opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn następuje tylko w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnego nabycia. Taka sytuacja w analizowanej sprawie nie wystąpi; były mąż Wnioskodawczyni przekaże jej bowiem na podstawie porozumienia określoną kwotę pieniężną, w zamian za to, że w całości zatrzyma objęte wspólnością majątkową małżeńską certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych”.

Z przedstawionych  stanowisk organów podatkowych wynika, że niezależnie od tego w jaki sposób zostanie ukształtowany podział majątku wspólnego – nie będzie od podlegał  opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Podsumujmy …

Zawarcie umowy wprowadzającej pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową i dokonany podział majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Będzie tak również wtedy,  gdy podział zostanie dokonany w sposób nieekwiwalentny, np. w postaci przekazania zasadniczej części majątku wspólnego na rzecz jednego z małżonków bez obowiązku spłat czy dopłat na rzecz drugiego z małżonków. Jak wynika z przedstawionych interpretacji podatkowych takie same zasady obowiązują zarówno przy umownym jak i sądowym podziale majątku wspólnego.

 Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.  Dz.U.2018.644).

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna (znak: 0111-KDIB2-2.4015.24.2020.3.MZ) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 26 czerwca 2020 r.

Advertisement

[2] Ustawa od spadków i darowizn: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U.2018.644).

Stan prawny na dzień 20 maja 2021 roku,

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?