Od 1 stycznia 2021 r. nie wszystkie spółki jawne będą podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) od osiągniętych dochodów.
W tym bowiem dniu weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Wprowadziła je Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123).

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PODATKI, SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , ,
spółka jawna cit Prawo dla księgowych

Kiedy spółki jawne będą podatnikami CIT?

Na podstawie art.1 ust. 3 pkt 1a lit.a) ustawy o CIT opodatkowane podatkiem dochodowym będą spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki lub

b) aktualizacji niniejszych informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Przeczytaj także:

Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Spółki jawne podatnikami CIT? – w jakich okolicznościach?

Podatnicy mają wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów

Wprowadzone zmiany powodują wątpliwości interpretacyjne podatników. Stąd też posłowie skierowali zapytania do Ministra Finansów.

  1. W jakim trybie winna dokonać zgłoszenia informacji o wspólnikach spółka jawna, w przypadku, gdy jej wspólnikami były wyłącznie osoby fizyczne a następnie grono wspólników zostało poszerzone o osoby prawne?

Ministerstwo Finansów odpowiedziało:

„(…) spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego, informację taką zobowiązane będą składać przed każdorazowym rozpoczęciem roku obrotowego. Także w przypadku, gdy skład wspólników takiej spółki oraz posiadana przez nich wielkość praw do udziału w jej zyskach nie ulegną zmianie. W przypadku zaś zmian w składzie wspólników, spółki jawne – również te które nie składały wcześniej informacji, gdyż ich wspólnikami były wyłącznie osoby fizyczne – zobowiązane będą składać taką informację o tych zmianach (aktualizację informacji) w terminie 14 dni, licząc od dnia ich wystąpienia”.

Odpowiedź daje zatem informację, że spółki jawne z innym udziałowcem/udziałowcami niż osoby fizyczne będą zobligowane do corocznego przekazywania informacji do US. Nie wystarczy zatem jej jednokrotne złożenie z ewentualną aktualizacją w razie zmiany stanu faktycznego.

  1. W jaki sposób ze swojego obowiązku informacyjnego ma wywiązać się spółka jawna rozpoczynająca działalność, skoro obowiązek zgłoszenia musi zostać zrealizowany przed rozpoczęciem roku podatkowego, czyli jeszcze zanim spółka jawna uzyska podmiotowość?

Ministerstwo Finansów uznało, że:

„(…) datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego (…) spółek jawnych (…) nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek prawa handlowego, jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Jeżeli zatem nowoutworzona spółka jawna, przed tak rozumianym dniem rozpoczęcia działalności, złoży informację o której jest mowa w wyżej przywołanym art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT, to spółka ta zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego”.

  1. Czy nieterminowe złożenie informacji, o której mowa w przytaczanym art. 1 ust. 3 pkt 1a powoduje, że spółka jawna pozostanie podatnikiem podatku dochodowym od osób prawnych do końca funkcjonowania, czy też złożenie informacji przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego, od kolejnego roku wyłączy taką spółkę z grona podatników?

Resort finansów wyjaśnił:

„Niezłożenie we wskazanych wyżej terminach informacji bądź aktualizacji informacji skutkować będzie tym, iż spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, stanie się podatnikiem podatku CIT i podatnikiem takim będzie pozostawać do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru (art. 1 ust. 5 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.)”.

Podsumujmy …

Opodatkowanie spółki jawnej podatkiem CIT w 2021 r. zależy od łącznego spełnienia przez nią dwóch warunków ustawowych: co najmniej jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną (np. inna spółka handlowa) oraz spółka nie wykonała ciążącego na niej obowiązku informacyjnego. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz.U. 2021. 87).

W przypadku, gdy spółka spełni obowiązek informacyjny, wówczas nie będzie podatnikiem CIT. Podatnikiem CIT nie będzie w ogóle spółka jawna, której wspólnicy są osobami fizycznymi.

Źródło: Zapytanie poselskie nr 2151 do ministra finansów w sprawie opodatkowania spółek jawnych oraz komandytowych

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 3 pkt 1a lit.a) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U.2020.1406)

Stan prawny na dzień 21 stycznia 2021 roku

Wanda Książek

Artykuł gościnny

Polecane wpisy