Spółka jawna jako podatnik CIT? Cd.

Zmiany podatkowe w roku 2021 obejmują także spółki jawne z udziałowcami, którzy nie są tylko osobami fizycznymi. W konsekwencji jeśli mamy wśród klientów spółki jawne, których wspólnikami pozostają także osoby prawne (np. spółki z o.o. lub akcyjne), lub też inne spółki osobowe, i spółki te nie chcą być podatnikami CIT- wówczas konieczne będzie złożenie odpowiedniej informacji.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , ,
spółka jawna podatnik CIT Prawo dla ksiegowych

Terminy do złożenia informacji w zakresie „starych” spółek jawnych

Sprawę regulują w tym zakresie przepisy przejściowe do ustawy, które mówią, że pierwsza taka informacja jest składana przez spółkę jawną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

1) 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;

2)  rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Przy czym jeśli w międzyczasie tj. pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 1a lit. b) ustawy zmienianej w  art, 2 (tj. Ustawy o PIT) składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później.

Wydaje się, że ten pokrętna regulacja powinna być rozumiana tak, że najpierw należy złożyć informację w stanu na 1 stycznia 2021 r lub na dzień rozpoczęcia działalności (tj. wpisu spółki jawnej do KRS – spółki osobowe mogą bowiem prowadzić działalność dopiero od momentu ujawnienia w KRS), a jeśli w ciągu miesiąca stycznia 2021 r nastąpi jeszcze zmiana w składzie wspólników, należy dokonać aktualizacji poprzednio złożonej informacji w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin złożenia przypada później.

W tym ostatnim przypadku chodzi jak można się domyślać o to, że wszelkie aktualizacje tej informacji składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian w składzie podatników (to już na podstawie obowiązujących do 1 stycznia 2021 r. zmienionych przepisów ustawy o CIT).

Zatem w przypadku zmiany wspólników spółki jawnej w styczniu 2021 – aktualizacja informacji powinna być dokonana w terminie 14 dni od zmiany, a zatem w pewnych przypadkach także w miesiącu lutym 2021 r.

Kiedy zmiana wspólnika w spółce jawnej staje się skuteczna

W tym kontekście ważne jest kiedy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wpis zmiany wspólników do KRS nie ma charakteru konstytutywnego, liczy się zatem generalnie data zawarcia porozumienie dotyczącego wyjścia wspólnika ze spółki czy upływ terminu wypowiedzenia umowy spółki jawnej jeśli wspólnik takie wypowiedzenie złożył.

Na temat deklaratoryjnego charakteru zmian w umowie spółki jawnej pisałam w:

Zmiana udziału w zysku w spółce osobowej – od kiedy jest skuteczna

Co w zakresie nowych spółek jawnych

W zakresie informacji dotyczących już nowych spółek jawnych przepisy wskazują, że informację taką winno się złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego takiej spółki.

Skoro taka spółka może rozpocząć działalność gospodarcza dopiero z datą wpisu do KRS, to jej rok obrotowy może rozpocząć z tą właśnie datą. W przypadku spółek osobowych nie występuje etap „przedspółki” czyli spółki w organizacji.

Skoro informacja ta powinna zostać złożona przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki jawnej tj. przed wpisem do KRS wychodziłoby na to, że taka informacja powinna zostać z ostrożności złożona praktycznie już po podpisaniu umowy spółki jawnej. Przy czym pamiętać trzeba że spółki jawne mogą być też zakładane w trybie S-24. Czyli im wcześniej tym lepiej.

Jakie formularze dla spółek jawnych, które chcą być podatnikami CIT

W tym zakresie kilka dni temu ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (Dz. U. 2021, poz. 87).

Zawiera ono formularz CIT-15J obejmujący załącznik CIT/JW – jest to załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej.

Gdzie powinno się złożyć informację

Właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki oraz właściwy dla każdego podatnika osiągającego dochody w takiej spółce. Czyli oprócz wysyłki do US właściwego dla samej spółki jawnej, wypadałoby ustalić ustalić urzędy skarbowe pozostałych wspólników i wysłać te informacje także i do nich.

 

Polecane wpisy