Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych 2021

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (osoba fizyczna) może zawierać z innym przedsiębiorcą umowę, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, która nie posiada dla niego charakteru zawodowego. Zostaje wtedy objęty ochroną konsumencką. W związku z powyższym może powoływać się na klauzule niedozwolone zawarte w umowie, skorzystać z rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru, odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji.

Opublikowany

dnia

zmiany regulaminu 2021 Prawo dla księgowych

O zmianie przepisów w zakresie przedsiębiorcy/konsumenta pisaliśmy o tym w artykule:

Kiedy uprawnienia konsumenckie będą przysługiwać przedsiębiorcom?

Aktualizacja regulaminów sklepów internetowych 2021

Od dnia 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy powinni posiadać regulaminy swoich sklepów internetowych dostosowane do nowych przepisów. Zmiany w regulaminach sprzedaży dotyczą m.in:

1) zdefiniowania Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, oraz

2) dostosowania do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Postanowień o rękojmi za wady towaru w tym Postanowień o rozwiązywaniu sporów ze Sprzedawcą (przedsiębiorca) oraz Postanowień o prawie odstąpienia od umowy.

W jaki sposób można zdefiniować Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta?

Definicję Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta można wywieść z art. 385(5) Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta będzie osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Powyższą definicję najlepiej umieścić w § 1 Regulaminu – Definicje.

Rękojmia za wady towaru

W Postanowieniach Regulaminu dotyczących rękojmi za wady towaru należy nadmienić, że  odnoszą się one również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Przykłady:

Advertisement
 1. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy wniesioną reklamację.
 2. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń …. (…).

Prawo odstąpienia od umowy

W Postanowieniach Regulaminu dotyczących prawa odstąpienia od umowy należy zaznaczyć, że prawo takie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Przykłady:

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. (…).
 2. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, ……………….. albo za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………… . Niniejsze Oświadczenie Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klauzule niedozwolone

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Sprzedawca nie może stosować klauzul abuzywnych w stosunku do Przedsiebiorcy na prawach Konsumenta.

Przykładowo klauzulami niedozwolonymi będą Postanowienia:

 1. Konsument może skorzystać z rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Towaru.
 2. W sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, można skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Takie zapisy są abuzywne, ponieważ nie obejmują przedsiębiorców-konsumentów.

Przeczytaj także:

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych spółek handlowych

Jakie inne dokumenty przedsiębiorca powinien zaktualizować?

W związku z wejściem nowych przepisów chroniących przedsiębiorcę-konsumenta należy zaktualizować w szczególności:

1) wzór odstąpienia od umowy,

2) pouczenie o odstąpieniu od umowy,

3) formularz reklamacyjny.

Stan na dzień 28 stycznia 2021 r.

Wanda Książek

Advertisement

Artykuł gościny

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?