Nie wszyscy podatnicy pozostają w „swoim” urzędzie skarbowym

Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy zmienią „swój” urząd skarbowy. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. 2020. 2456).

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , ,
zmiana właściwości urzędów Prawo dla księgowych

Zmiana właściwości urzędów skarbowych – co będzie decydujące?

O tym, które urzędy skarbowe obsłużą dany podmiot decyduje kryterium przychodowe. Jest ono weryfikowane przez sprawozdanie finansowe, lub zeznanie CIT lub deklarację VAT .

MF: „Jeśli dany podmiot jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z MSR wówczas o zaliczeniu danego podmiotu do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe decyduje przychód wykazany w tym sprawozdaniu finansowym, a nie przychód wykazany w zeznaniu podatkowym CIT”.

Przychód ustalany jest na podstawie danych z 2019 r., albo na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. Tak będzie wtedy, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Który urząd skarbowy obsłuży największych podatników?

Od 1 stycznia 2020 r. największych podatników obsłuży jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Będą to:

  • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
  • Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne,
  • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji, spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych).

… a które urzędy duże podmioty gospodarcze

Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe w liczbie 19 są właściwe dla :

  • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych)
  • uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (≥3 mln €),
  • przedsiębiorców zagranicznych (≥3 mln €), niebędących osobami fizycznymi,
  • oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, niebędących osobami fizycznymi,
  • jednostek samorządu terytorialnego (JST),
  • banków spółdzielczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy zapewni obsługę m.in. przedsiębiorcom zagranicznym (≥3 mln €), posiadających stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (bez osób fizycznych) .

Natomiast wyspecjalizowany Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie rozliczy zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych pobrany od nierezydentów przez płatników tego podatku („podatek u źródła”).

Drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

Ważne!

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (w tym o zasięgu krajowym), nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie: podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

Z powodu zmiany właściwości urzędów skarbowych następuje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego.

Zobacz także:

Prezentację Ministerstwa Finansów –  Specjalizacja w obsłudze podmiotów w urzędach skarbowych od 1 stycznia 2021 r.https://www.podatki.gov.pl/media/6589/cokp_podatnicy_wersja-13.pdf

 

Stan prawny na dzień 12 stycznia 2021 r.

Wanda Książek

wpis gościnny

Polecane wpisy