Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem od przychodów – stanowisko WSA

Niejednokrotnie okazuje się, że trochę zapomniany i pomijany znak towarowy nabiera w ciągu działania podmiotu istotnego znaczenia. Niewątpliwie jeśli ze znakiem towarowym wiąże się dobra marka towarów, renoma, tradycja czy stała klientela, to wpływa to istotnie na zwiększenie jego wartości. Czasami formalnie prawo do takiego znaku posiada osoba fizyczna, np. ta która założyła firmę w przeszłości. Aby spółki danej osoby mogły faktycznie oznaczać np. swoje towary lub punkty sprzedaży ww. znakiem konieczne jest oczywiście prawne uregulowanie tej sfery.  Czy przychody z dzierżawy znaku towarowego mogą być opodatkowane wg stawki 8,5 % ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Opublikowany

dnia

Formy uregulowania prawa do znaku towarowego

Najczęściej stosuje się w tym zakresie umowę dzierżawy znaku towarowego, licencji, użytkowania lub też umowę franchisingową. Oczywiście można też dokonać przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jeśli jednak dana osoba fizyczna chce uzyskiwać dochody z tytułu udostępnienia praw do znaku towarowego – powinna wybrać umowę o charakterze obligacyjnym upoważniającą dany podmiot do korzystania ze znaku za odpłatnością na rzecz osoby fizycznej.

Dzierżawa znaku towarowego a opodatkowanie podatkiem dochodowym

Znak towarowy może zostać również udostępniony w drodze umowy dzierżawy, która upoważniać będzie dzierżawcę do korzystania i pobierania pożytków ze znaku towarowego.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zdaniem organów podatkowych przychód z tytułu dzierżawy znaku towarowego opodatkowany być winien wg skali podatkowej jako przychód z praw majątkowych (stawki 18 % i 32 %).

Przychody z dzierżawy znaku towarowego opodatkowane być mogą także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Istnieją jednak także poglądy sądów administracyjnych przewidujące, że przychody z dzierżawy znaku towarowego opodatkowane być mogą także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych tj. wg stawki 8,5 %, w przypadku oczywista, gdy ich uzyskiwanie następuje poza działalnością gospodarczą podatnika.

Ostatnio w tym zakresie wypowiadał się WSA w Łodzi w wyroku z dnia 24 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 657/15.

Przedmiotem rozstrzygnięcia był wniosek o wydanie interpretacji podatkowej gdzie zadano następujące pytanie:

Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Po rozpoznaniu sprawy NSA uznał, że:

W ocenie Sądu za prawidłowe w niniejszej sprawie należy uznać stanowisko skarżącego. Organ interpretujący błędnie przyjął bowiem, że w sytuacji zawarcia przez wnioskodawcę umowy dzierżawy znaku towarowego mamy do czynienia ze źródłem przychodu z prawa majątkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. Wszakże w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. źródłem przychodu jest m.in. umowa dzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze. Zgodzić się przy tym należy z prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, że w powołanym przepisie ustawodawca nie wspomina, czy ma na uwadze dzierżawę (umowę o podobnym charakterze) mającą za przedmiot tylko rzeczy, czy też również prawa. Nie pozostawia jednak tego zagadnienia bez odpowiedzi, bowiem w art. 16a u.p.d.o.f. stanowi wyraźnie, że przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się odpowiednio, z tym że opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty (zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 grudnia 2013 r., I SA/Lu 710/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Po 819/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 r., III SA/Wa 587/14, dostępne w CBOSA).

Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem?

Ostatecznie WSA uznał, że przychody z dzierżawy znaku towarowego opodatkowane być winny jako przychody z najmu i dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, a nie jako przychody z praw majątkowych. Umożliwia to podatnikowi wybór opodatkowania ww. przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 8,5 % od wartości czynszu dzierżawy.

 

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?