Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki

W jednym z niedawnych orzeczeń, tj. w wyroku z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 3543/13) przedmiotem zainteresowania NSA były odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową. Wcześniej, tj. przed przekształceniem do spółki z o.o. został wniesiony wkład niepieniężny. Został on przy tym tak zrealizowany, że jedynie cześć wartości wniesionego wkładu (były to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) zostało przekazane na kapitał zakładowy, a pozostała część jako agio emisyjne zostało ujęte rachunkowo na kapitale zapasowym. Pod kątem podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółce z o.o. niestety konieczne było stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT.

Art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT

Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Tym samym w spółce z o.o. możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych była znacznie ograniczona.

Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową – jakie rozstrzygnięcie NSA

Później jednak doszło do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, gdzie jako wartość początkową przyjęto samą wartość jaka wykazana została w spółce z o.o. (czyli wartość rynkową po jakiej przedmiot aportu został wniesiony do spółki z o.o.). Podatnikowi chodziło o ustalenie czy w takiej sytuacji – po takim przekształceniu – będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od całej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. także od tej części wartości, która jeszcze w spółce z o.o. była zapisana na kapitale zapasowym – co wykluczało ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów.

NSA w ww. orzeczeniu podniósł, że przepisy prawa podatkowego – w przypadku przekształcenia nie przewidują takiego ograniczenia w zakresie podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółce osobowej w tym komandytowej, jakie obowiązuje w spółkach kapitałowych.

Ograniczenie ustanowione art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d/ u.p.d.o.p. dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych i nie może być przeniesione na wspólnika (będącego osobą fizyczną) spółki komandytowej (osobowej).

Tym samym NSA przesądził, że podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w spółce osobowej po przekształceniu całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. także i tych, które w okresie istnienia spółki z o.o. (tj. przed przekształceniem) do tych kosztów zaliczane być nie mogły. Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki mogą być zatem zaliczane do kosztów w znacznie wyższej wartości. Jest to jeszcze jeden z argumentów potwierdzających, że przekształcenie spółki kapitałowej w osobową może być korzystne podatkowo.

 

Polecane wpisy