Postojowe na kolejny okres – jak uzyskać?

Kolejne wersje „tarczy antykryzysowej” wprowadziły różne rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców czy zleceniobiorców. W sytuacji drastycznej wszystko co jest wsparciem należy oceniać pozytywnie. Z drugiej jednak strony jak przychodzi co do czego, to przepisy tarcz okazują się być niejasne, z lukami, brak też jednoznacznych stanowisk jak należy pewne instytucje stosować. Pogłębia to tylko chaos. Tak też jest, jeśli chodzi o kolejne postojowe.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: . Tagi: , , , , ,
postojowe Prawo dla księgowych

Postojowe – Tarcza 1

Skoncentrujmy się na sytuacji postojowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

W ramach pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadzono możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność wpisaną do CEIDG możliwość jednokrotnego uzyskania postojowego.

Zależnie od sytuacji z braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przez 1 lutego 2020 r. i: a) nie zawiesił prowadzenia tej działalnościprzychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (tutaj był jeszcze warunek dodatkowy, że w marcu 2020 r. przedsiębiorca nie mógł uzyskać przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału); b) zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. – uzyskiwał prawo do postojowego pod warunkiem złożenia do ZUS – druku RSP-D.

Osobne regulacje były przewidziane dla opodatkowanych kartą podatkową.

W konsekwencji osoby, które składały wniosek RSP-D w kwietniu i dalej prowadziły działalność – porównywały przychód za marzec 2020 r. z przychodem za luty 2020 r.

Postojowe – Tarcza 2

Zasadnicza zmiana wprowadzona w Tarczy 2 polegała na przyjęciu zasady, że postojowe może być przyznane nie tylko jeden raz a nie więcej niż trzykrotnie. Dodatkowo zlikwidowano w szczególności warunek dotyczący 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zapraszam do lektury informacji na ten temat na portalu Lexagit.pl pt.”Tarcza antykryzysowa 2.0 – świadczenie postojowe dla przedsiębiorców”.

Oświadczenie o sytuacji materialnej a wniosek o postojowe

W związku z tym wielokrotnym postojowym pojawiły się pewne problemy.

Żeby bowiem uzyskać prawo do postojowego przedsiębiorca musi złożyć osobne oświadczenie i w tym oświadczeniu wykazać,że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie”.

Przy czym nie wiadomo do czego odnosić poprawę lub brak poprawy sytuacji materialnej przedsiębiorcy – czy znowu chodzi o 15% różnicy w przychodach w kwietniu ale liczone do marca czy do lutego czy w jakiś inny sposób. Najprostszą sytuację mogą mieć w tym zakresie ci przedsiębiorcy u których miesiąc do miesiąca przychody są niższe o te 15% w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Lub jeśli sytuacja w kwietniu była co najmniej taka sama jak w marcu.

Ale jeśli sytuacja przedsiębiorcy była ciutkę lepsza? Bo przedsiębiorca żeby się ratować uruchomił np. szczątkową sprzedaż on-line.

Ustawa nie daje niestety żadnej wskazówki jak do tego podejść.

Sam ZUS też się jakoś nad tym nie pochylił.

Od kilku dni na stronie ZUS znajduje się nowy wniosek o przedłużenie postojowego (RSP-DK), który w tym temacie podaje tylko, że:

Oświadczam, że moja sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nie ma tutaj też wątku „wykazania”, że sytuacja nie uległa poprawie (o czym mówi ustawa) – jest tylko samo oświadczenie. Bądź zatem mądry i pisz wiersze.

Przy okazji wprowadzenia kolejnej wersji Tarczy ustawodawca powinien jednak koniecznie i pilnie wprowadzić zmiany w tym zakresie. W obecnej postaci nie wiadomo co robić. Zamiast pomóc, przepis może ostatecznie zaszkodzić.

Kiedy złożyć takie oświadczenie?

Drugi powszechny problem dotyczy tego kiedy można takie oświadczenia złożyć i kiedy w ogóle można dostać jakieś pieniądze.

Przechodząc do meritum: tylko części wnioskujących wypłacono pieniądze w kwietniu br. (wniosek oczywiście też złożony w kwietniu 2020 r.). Co do kolejnych finansów przepis mówi, że

„Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zu ust. 1”. (art. 15zua ust. 2).

Czyli w jednym miesiącu nie można dostać pieniędzy z postojowego dwa razy.

Powstaje jednak pytanie czy można w maju składać oświadczenie w sprawie postojowego za kwiecień, jeśli jeszcze nie otrzymano postojowego za marzec.

Jeden z przepisów ustawy tj. art. 15zua ust. 1 ustawy zdaje się wprowadzać zasadę, że z nowym wnioskiem można wystąpić dopiero wtedy, kiedy danej osobie wypłacono już postojowe za poprzedni miesiąc:

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zu ust. 1″. 

Tyle tylko, że przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu na czas procedowania jego wniosku przez poszczególne oddziały ZUS, poza tym w międzyczasie jego sytuacja może się zmieniać.

W takiej sytuacji zachowując jakieś minimum racjonalności (przy problematycznym brzmieniu przepisów) wydaje się uzasadnione składanie wniosków miesiąc po miesiącu (jeśli oczywiście inne warunki zostaną spełnione).

Skutkiem tego w razie pozytywnego rozpoznania wniosków pieniądze nie będą mogły być wypłacone w podwójnej wysokości w jednym miesiącu ale przynajmniej – miejmy nadzieję – zostaną przyznane.

Możliwa jest zatem różna interpretacja tych przepisów, co niestety wynika z błędów popełnionych przy ich tworzeniu. Postulować należy ich doprecyzowanie, bo przecież oświadczenia w ramach kolejnych wersji tarczy antykryzysowej składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Polecane wpisy