Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP w bardzo dużym skrócie

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 r Tarcza Finansowa dla MŚP uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jej wdrożenia. Dofinansowanie w ramach tej Tarczy jest dedykowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 249 pracowników. Wnioski o takie dofinansowanie (subwencję) można będzie złożyć wyłącznie drogą online w kilku bankach.

Opublikowany

dnia

tarcza finansowa Prawo dla księgowych

Tarcza finansowa – jakie są wymogi dla mikro- i MSP

Informacje dotyczące wymogów dla skorzystania z Tarczy finansowej dla MSP przedstawione są m.in. na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

W skrócie:

 • Trzeba spełniać wymogi dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, dotyczące liczby osób zatrudnionych oraz wielkości obrotu lub sumy bilansowej – dane w zakresie pracowników ustala się wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca zanotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • Przedsiębiorca prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie doszło do otwarcia jego likwidacji na podstawie K.s.h. oraz na dzień składania wniosku nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego, jak również nie został złożony wniosek o otwarcie postępowa­nia restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
 • Przedsiębiorca posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski, a jego beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”
 • Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Nie prowadzi określonych rodzajów działalności w tym w zakresie (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ogra­niczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędno­ściowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przed­siębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratin­gowe; lub (iii) z obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Przeznaczenie subwencji uzyskanej w ramach Tarczy finansowej

Subwencja uzyskana w ramach tej Tarczy będzie mogła zostać wykorzystana generalnie na cele związane z finansowaniem firmy typu: wynagrodzenia, czynsz, umowy z kontrahentami, kredyty (z pewnymi ograniczeniami).

Z tych środków nie będzie można natomiast pokryć zobowiązań wobec podmiotów powiązanych, nie mogą być przeznaczone na wypłaty dla właścicieli oraz nie mogą być wykorzystane na przejęcia (akwizycje) innych podmiotów.

Jak obliczyć wartość subwencji z Tarczy antykryzysowej

Obliczenia maksymalnej kwoty subwencji u mikroprzedsiębiorców dokonuje się w oparciu o liczbę pracowników zatrudnionych przez danego przedsiębiorcę (tutaj dolicza się także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych) oraz tzw. kwotę bazową, która jest z kolei zależna od spadku przychodów ze sprzedaży danego przedsiębiorcę na skutek COVID-19.

Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 jest zatem nie tylko warunkiem wstępnym uzyskania subwencji, ale wpływa też na wysokość przyznanej kwoty subwencji.

Program przewiduje trzy progi spadku przychodów: a) spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%; b) spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%; c) spadek o co najmniej 75% aż do 100%

Dla pierwszego progu bazowa kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorcy na zatrudnionego wynosi 12.000 zł, dla drugiego progu – 24.000 zł, zaś dla trzeciego progu – 36.000 zł. W każdym przypadku należy dokonać odpowiednich przeliczeń dla ustalenia już konkretnych kwot.

Nieco inaczej oblicza się kwotę subwencji dla MŚP – gdzie dla każdego z progów spadków przychodów w związku z COVID przewidziana jest inna wartość procentowa przy­chodów osiągniętych przez przedsiębiorcę w 2019 r. jako podstawa wyliczenia maksymalnej kwoty subwencji.

Brzmi to momentami skomplikowanie ale na stronach internetowych banków biorących udział w tym programie znajdują się kalkulatory. Zgodnie z widniejącymi tam informacjami wnioski można składać od godz. 18.00 w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji w Przewodniku dostępnym na stronie PFR.

Advertisement

Rozliczenie subwencji

W największym skrócie Program został pomyślany tak, że:

 • 100% subwencji powinno zostać zwrócone w przypadku: a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, b) otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub c) otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
 • 25% kwoty subwencji podlega bezwarunkowemu zwrotowi w przypadku, jeśli przedsiębiorca zgodnie z wymogami programu prowadził działalność w każdym czasie przez ww. okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
 • Kwota zwrotu subwencji może być wyższa w przypadkach redukcji zatrudnienia lub wystąpienia straty na sprzedaży.

W najbardziej optymistycznym wariancie zwrotowi podlegać będzie 25% uzyskanej subwencji.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w nie więcej niż 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finanso­wej.

WAŻNE!

Przedsiębiorca, który według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zatrudniał żadnej osoby na podstawie umowy o pracę (nawet na część etatu) nie jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ww. regulacji, zatem nie może skorzystać z tego typu subwencji.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?