Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

NOWY ŁAD – spółka holdingowa – korzystne opodatkowanie dywidendy oraz dochodów ze zbycia udziałów i akcji

Nowy Ład (obecnie podpisany już przez Prezydenta) wprowadza nie tylko nowe regulacje w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne czy nową kwotę wolną od podatku ale także pewne nowe regulacje w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowością jest „Opodatkowanie spółek holdingowych”.

Opublikowany

dnia

Spółka holdingowa

Spółka holdingowa – jakie nowości wprowadza wynikają z Nowego Ładu

W uproszczeniu, po spełnieniu pewnych warunków, spółka holdingowa może korzystać z istotnych preferencji podatkowych w zakresie wypłaty dywidendy ze spółek zależnych oraz braku opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach.

Spółka holdingowa i spółka zależna

Generalnie preferencje podatkowe są odnoszone wyłącznie do spółki holdingowej oraz spółki zależnej posiadającej status spółki z o.o. lub akcyjnej. Regulacji tych nie stosuje się w zakresie pozostałych spółek będących podatnikami CIT czyli także spółek komandytowo – akcyjnych, komandytowych czy niektórych spółek jawnych.

Spółka holdingowa (spółka z o.o. lub akcyjna) musi mieć rezydencję podatkową RP, natomiast jej wspólnikami nie mogą być podmioty posiadające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, lub w tych krajach z którymi RP nie ma podpisanej UPO lub gdzie brak jest regulacji zapewniających wymianę informacji w sprawach podatkowych.

Spółką zależną może natomiast być zarówno polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, jak i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej oraz spółek z limitowanych jurysdykcji.

Powiązania pomiędzy spółką holdingową a spółką zależną

Korzyści podatkowe wynikające z Nowego Ładu wystąpią w określonych przypadkach i wymagają realizacji określonych warunków:

1) Spółka holdingowa posiadać musi bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji w spółce zależnej co najmniej 1 rok,

2) Spółka holdingowa będzie musiała prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium RP,

3) Spółka zależna nie może z kolei posiadać więcej niż 5% udziałów/akcji w kapitale innej spółki,

4) Spółka zależna nie może być też posiadaczem m.in. certyfikatów inwestycyjnych FIZ, ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, czy innych praw wynikających z pełnienia funkcji fundatora lub beneficjenta trustu lub fundacji,

5) Spółka zależna nie może być spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, nie może działać w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ani też w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Advertisement

Spółka holdingowa – wypłata dywidendy

W nowym reżimie podatkowych zwolnione od CIT mają być generalnie wypłaty dywidendy ze spółki zależnej do spółki holdingowej w 95% wartości tych dywidend. Oznacza to, że jedynie 5% wartości otrzymanej dywidendy będzie opodatkowane stawką 19% CIT.

Zaznaczyć należy, że obecnie funkcjonuje już zwolnienie dywidendowe z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, gdzie jednym z warunków zwolnienia dywidendy ze spółki zależnej jest posiadanie przez spółkę dominującą 10% udziałów w kapitale tego podmiotu, przez okres nie krótszy niż 2 lata nieprzerwalnie (przy czym nieopodatkowana dywidenda może zostać wypłacona także przed upływem tych 2 lat). Natomiast jak wynika z warunków opodatkowania spółek holdingowych wypłata 95% dywidendy może być wolna od podatku już w przypadku posiadania przez spółkę holdingową 10% udziałów lub akcji przez okres 1 roku – ważne jest tutaj jednak i to, że wypłata dywidendy korzysta z tej preferencji dopiero po upływie roku posiadania, skoro ustawa nie daje innej możliwości.

Spółka holdingowa – zbycie udziałów/akcji spółki zależnej

Nowe regulacje dotyczące opodatkowania spółki holdingowej dają możliwość pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia akcji/udziałów w spółkach zależnych.

Ze zwolnienia można skorzystać, gdy:

a) nabywcą sprzedawanych udziałów lub akcji jest podmiot niepowiązany,

b) spółka zależna nie jest spółką nieruchomościową, czyli spółką w której 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,

c) spółka holdingowa złoży oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej.

Podsumowanie

Jak zatem wynika z nowych regulacji funkcjonowanie w strukturze holdingowej zgodnej z przepisami Ustawy o VIT może dać także pewne korzyści podatkowe. Regulacje dotyczące opodatkowania dywidend mogą być alternatywą dla już istniejącego zwolnienia dywidendowego z art. 22 ust. 4 u.p.d.p. natomiast zwolnienie z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów lub akcji alternatywą choćby dla funkcjonowania Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Istotne ograniczenie wynika natomiast stąd, że dla skorzystania z tej formy opodatkowania spółka holdingowa oraz spółki zależne muszą funkcjonować w formule spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, z pominięciem innych form spółek także opodatkowanych CIT.

Małgorzata Gach

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?