Strata w spółce z o.o. – jak ją pokryć?

Najbliższe dwa miesiące to dla właścicieli spółek oraz ich księgowych gorący okres związany z przeprowadzaniem Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników. Na Zgromadzeniu tym wspólnicy zobligowani są do wypowiedzenia się m.in. w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,

Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazywać będzie zysk

Jeśli sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazywać będzie zysk to Zgromadzenie podjąć może decyzję albo o podziale zysku pomiędzy wspólników – decydując się na wypłatę dywidendy, względnie o pozostawieniu zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Możliwe jest także przekazanie tego zysku na pokrycie strat z lat poprzednich.

Strata w spółce z o.o.

W przypadku natomiast, jeśli spółka wykaże stratę, uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników musi wskazywać na sposób pokrycia owej straty.

Najczęściej w praktyce pojawia się wówczas stwierdzenie w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia, że strata spółki z o.o. ze sprawozdania finansowego za rok ubiegły zostanie pokryta “z przyszłych zysków Spółki”.

Zaznaczyć jednak trzeba, że sprawozdanie finansowe ze stratami, szczególnie jeśli są to także straty z lat ubiegłych nie wygląda zbyt korzystnie, zatem wskazane jest z biegiem czasu uporządkowanie danych finansowych także i w tym aspekcie.

Strata w spółce z o.o. – jak można ją pokryć?

Stratę w spółce z o.o. można pokryć m.in. ze środków pochodzących z kapitałów zapasowych czy rezerwowych. Tworzenie takich kapitałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne i uzależnione od woli wspólników. Jeśli zatem spółka posiada taką pozycję bilansową tj. kapitał zapasowy lub rezerwowy (na kapitałach tych mogą być ujęte niepodzielone pomiędzy wspólników zyski z lat ubiegłych) i odpowiednie zapisane tam wartości, Zwyczajne Zgromadzenie może postanowić o pokryciu straty za ostatni rok obrotowy właśnie ze środków ujętych na tych kapitałach decydując o ich rozwiązaniu (skutkującym ich zmniejszeniem) w tym zakresie.

Innym źródłem pokrycia strat – dopuszczalnym tylko w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są dopłaty. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych – umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, za wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art. 177-179 K.s.h.). Dopłaty mają co do zasady charakter zwrotny, ale mogą być w szczególności przekazane na pokrycie chociaż w części strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W przypadku przekazania dopłat na pokrycie strat nie jest oczywiście możliwy ich zwrot na rzecz wspólników spółki z o.o.

Pokrycie straty może nastąpić także w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. Owo obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze umorzenia udziałów (akcji) albo poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej. Obniżając kapitał zakładowy pamiętać jednak należy, że po obniżeniu – wartość kapitału zakładowego nie może być niższa niż minimalna wartość przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to kwota 5.000,00 zł. (przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł.). Obniżenie kapitału zakładowego, wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki i wpisu tej zmiany do KRS.

Podsumowanie

Jak zatem z opisanych możliwości w artykule wynika – strata w spółce z o.o. może być pokryta w różny sposób, trzeba go tylko dopasować do stanu faktycznego i możliwości spółki oraz wspólników.

 

Polecane wpisy