Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Firma przedsiębiorcy – jakie są zasady

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdy przedsiębiorca działa pod własną firmą (nazwą). Firma przedsiębiorcy ujawniana jest generalnie w rejestrze, do którego wpisano przedsiębiorcę. Czasami właściciele firm mają swoje własne koncepcje jeśli chodzi o nazewnictwo nowych spółek zakładanych przez siebie, ale własna inwencja twórcza nie może być sprzeczna z przepisami prawa.

Opublikowany

dnia

Firma przedsiębiorcy – jaką rolę pełni

Nie da się ukryć, że każdy podmiot funkcjonujący na rynku chce się mieć unikalną nazwę (firmę), dzięki której będzie się on odpowiednio odróżniał od innych podmiotów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia rozpoznawalności swojej marki – przede wszystkim kiedy ta marka powiązana jest z firmą przedsiębiorcy.

Firma przedsiębiorcy służy zatem generalnie podmiotowemu wyróżnieniu przedsiębiorcy występującego w obrocie. W znaczeniu prawnym firma oznacza nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Firma przedsiębiorcy jest jawna i podlega wpisowi czy to do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy też do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W niniejszym wpisie przedstawiamy jakie można wyróżnić podstawowe zasady prawne nazewnictwa podmiotów.

Firma przedsiębiorcy – osoby fizycznej

W przypadku osoby fizycznej firmę stanowi jej imię i nazwisko (art. 434 K.c.). Nie wyłącza to jednak ujęcia w firmie osoby fizycznej dodatkowych określeń dotyczących zakresu działalności czy jej przedmiotu, miejsca prowadzenia działalności czy innych określeń dowolnie obranych.

Firma przedsiębiorcy – osoby prawnej

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Forma prawna to np. „przedsiębiorstwo państwowe”, „spółdzielnia”, „stowarzyszenie”, „fundacja” itp. Także przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają podania w firmie rodzaju spółki: tj. dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nadto firma osoby prawnej może zostać rozbudowana o inne fakultatywne, dowolnie obrane określenia.

Zaznaczyć należy, że jeżeli osoba prawna posiada oddział, to firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę, np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Warszawa.

Firma przedsiębiorcy – spółki osobowe

Zgodnie z przepisem art. 33 (1) K.c. przepisy dotyczące osób prawnych stosuje się odpowiednio do ułomnych osób prawnych będących przedsiębiorcami. Oznacza to, że także osobowe spółki handlowe działają pod określonymi firmami. Sposób ustalenia firmy spółki osobowej musi być zgodny z przepisami K.s.h. I tak:

 • spółka jawna – firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.” (art. 24 K.s.h.),
 • spółka partnerska – firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.”. (art. 90 K.s.h.) (np. Kowalski i Wspólnicy – radcowie prawni spółka partnerska),
 • spółka komandytowa – firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa” (np. AMEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.). Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (art. 104 K.s.h.),
 • spółka komandytowo-akcyjna – firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna” (analogiczna zasada jak w przypadku spółki komandytowej). Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. (art. 127 K.s.h.).

Do ww. regulacji należy się bezwzględnie stosować, aby sąd rejestrowy bez problemu wpisał firmę takiego podmiotu do rejestru.

 

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?