Porzucenie pracy przez pracownika – sytuacja pracodawcy

Nieraz może się zdarzyć, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia na dzień rzuca pracę pozostawiając pracodawcę samemu sobie, albo też rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych, w tym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że w prawie pracy nie tylko pracownikom określone uprawnienia, lecz także i pracodawca może wystąpić z określonymi roszczeniami wobec pracownika.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PRACA, | Data: . Tagi: , , , , ,
porzucenie pracy Prawo dla księgowych

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W przypadkach rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia (terminy wypowiedzenia wiążą tak pracownika jak i pracodawcę), Kodeks pracy przewiduje możliwość wystąpienia przez pracodawcę z roszczeniem o zapłatę odszkodowania (art. 611 i art. 612 K.p.) w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Porzucenie pracy

Porzucenie pracy przez pracownika (absencja bez usprawiedliwienia) daje pracodawcy możliwość dyscyplinarnego zwolnienia takiego pracownika – bez okresu wypowiedzenia. Uzasadnieniem zwolnienia jest w tej sytuacji ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Taki sposób rozwiązania umowy o pracę jest wpisywany do świadectwa pracy, zatem pracownik powinien jednak przemyśleć czy nie lepiej w inny sposób rozstać się z pracodawcą.

Jeśli pracownik nie był obecny w pracy bez uzasadnienia, oczywiście nie może dostać wynagrodzenia za ten okres czasu.

Oprócz tego w przypadkach porzucenia pracy pracodawcy przysługuje wobec takiego pracownika roszczenie odszkodowawcze dochodzone na drodze postępowania sądowego na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej (art. 114-122 Kodeksu pracy). Zgodnie z orzecznictwem sądowym porzucenie pracy jest uznawane za zawinione i umyślne działanie pracownika. W związku z tym pracownik może być wówczas zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, tzn. odpowiada zarówno za wyrządzone straty, jak i utracone korzyści, które pracodawca mógł osiągnąć.

Pracownik porzucający pracę musi się zatem liczyć z możliwymi reperkusjami finansowymi, nawet o dość istotnej wartości.

Dyscyplinarka a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli pracownik porzucił pracę, ale nie podjął innego zatrudnienia, może mieć problemy z zasiłkiem dla bezrobotnych. Przyznając prawo do zasiłku, urząd, weryfikuje również sposób rozwiązania umowy w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. Jeżeli pracownik zostanie zwolniony w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, to prawo do zasiłku nabędzie dopiero po upływie 180 dni. Na dodatek po dyscyplinarce okres, w którym można pobierać zasiłek, jest skracany o 6 miesięcy. Zatem w niektórych przypadkach były pracownik może w ogóle tego zasiłku nie uzyskać.

 

Zatem w każdej sytuacji trzeba się zastanowić dwa razy, zanim podejmie się jakiekolwiek nieprzemyślane działania.

Polecane wpisy