NOWY ŁAD: Ulga mieszkaniowa – projektowana zmiana

NOWY ŁAD wprowadza także zmianę w dotychczasowych regulacjach dotyczących ulgi mieszkaniowej [1]. Zmianę tę oceniać należy jako korzystną. Wszystko zależy jednak od tego, w jakim kształcie znowelizowana ustawa wejdzie w życie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PODATKI, | Data: . Tagi: , , , , ,
NOWY ŁAD ulga mieszkaniowa Prawo dla księgowych

Przypomnijmy …

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby takie mogą zostać zwolnione z PIT, jeżeli uzyskany przychód przeznaczą na własne cele mieszkaniowe (ulga mieszkaniowa). Podatnik ma na to trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Zamknięty katalog wydatków ponoszonych na własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe  będą m.in. wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Na ten temat pisałyśmy w trzech artykułach:

Własne cele mieszkaniowe – wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego lub pożyczki  

Kiedy spłata kredytu mieszkaniowego nie będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe podatnika?

Ulga mieszkaniowa – wątpliwości podatników

NOWY ŁAD – ulga mieszkaniowa – co planuje ustawodawca?

Ustawodawca planuje dodanie do ustawy o PIT nowego art. 21 ust. 30a o następującej treści:

„Wydatki, o których mowa w ust.  25  pkt  2,  obejmują także  wydatki  na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na cele określone w ust.  25  pkt 1, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką)”.

W uzasadnieniu Projektu podaje się, że: „W zakresie uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe istnieją rozbieżności w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądowym. Część orzeczeń kwestionuje wszystkie wydatki związane z zaciągniętym kredytem (spłata kapitału i odsetki) na nabycie zbywanej nieruchomości, gdyż nie traktuje ich jako wydatków realizujących cel mieszkaniowy. Część natomiast uznaje wydatki związane z takim kredytem jako wydatki rozliczane w ramach ulgi mieszkaniowej, ale w części, w jakiej nie zostały już ujęte w kosztach nabycia zbywanej nieruchomości”.

Skutkiem tego projekt ustawy wprowadza zatem zmiany polegające m.in. na wskazaniu w przepisie art. 21 ust. 30a ustawy PIT, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe  obejmują także wydatki  na  spłatę  kredytu  (pożyczki)  oraz  odsetek  od  tego  kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe.

Podsumujmy …

Z projektu niniejszej ustawy wynika zatem, że wydatkiem na cele mieszkaniowe, który zwalniałby podatnika od zapłaty PIT z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego będzie również kredyt lub pożyczka zaciągnięta na sprzedawaną nieruchomość lub prawo majątkowe.

W konsekwencji, o ile te przepisy wejdą w życie podatnicy uzyskają podwójną korzyść. Najpierw 100% ceny mieszkania, pochodzącej z kredytu będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a w dalszej kolejności wydatki na spłatę tego samego kredytu zwiększą przychód zwolniony od podatku. Podatkowo korzystniej zatem będzie zatem w takiej sytuacji kupić nieruchomość na kredyt niż za gotówkę.

Póki co projektowana zmiana ustawy o PIT jest dopiero w Sejmie. Nie wiadomo zatem, czy art. 21 ust. 30a ustawy o PIT zostanie przyjęty w takim kształcie.

Źródło: Sejm RP – https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A8566521AD17EECEC125874A006F1417/%24File/1532.pdf

Objaśnienie:

[1] Projekt ustawy podatkowej z dnia 8 września  2021 r. t.j. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Polecane wpisy
Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"