NOWY ŁAD a podatek estoński

Kiedy w roku 2020 pojawiły się pierwsze informacje na temat możliwości wprowadzenia na terenie RP podatku estońskiego, wiele firm żywo zainteresowało się tym tematem. Idea miała być taka, że podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku. To taki odpowiednik spółki komandytowo-akcyjnej przed zmianą przepisów w 2014 r. Niestety kiedy „słowo stało się ciałem”, okazało się, że warunki podatku estońskiego nie są nadmiernie korzystne i dla firm z wielu branż np. z branży nieruchomościowej trudne do zastosowania.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PODATKI, | Data: . Tagi: ,
nowy ład podatek estoński

W tzw. Nowy Ładzie ustawodawca skorygował niektóre z warunków podatku estońskiego. Jeśli ta wersja stanie się obowiązującym prawem, to warto będzie poważnie się zastanowić nad tą formą opodatkowania.

Jakie podmioty będą objęte podatkiem estońskim po Nowym Ładzie

W poprzedniej regulacji prawnej były to tylko spółki z o.o. oraz akcyjne. Po zmianie podatek estoński ma objąć wszystkie spółki będące podatnikami CIT tj. spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne (wprowadzone do porządku prawnego od 1.05.2021 r), spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Dalej jednak pozostanie wymóg, zgodnie z którym wspólnikami, akcjonariuszami ww. spółek mogą być wyłącznie osoby fizyczne, spółki te analogicznie jak poprzednio nie będą mogły działać w strukturze holdingowej – nie mogą bowiem posiadać udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, czy jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych.

Niezmienny pozostanie katalog podmiotów, które w ogóle zostały wyłączone z zakresu stosowania tych przepisów (np.  przedsiębiorstwa finansowe), jak również tych, których dotyczy wyłączenie czasowe. Chodzi tu o podmioty powstałe generalnie w wyniku czynności restrukturyzacyjnych typu fuzje, podziały, operacje aportowe.

Z kolei spółka powstała z przekształcenia może wybrać opodatkowanie podatkiem estońskim, przy czym pojawić się tutaj może opodatkowanie CIT na wstępie. Zbliżona regulacja prawna obowiązuje już jednak w obecnej wersji ustawy.

Inne wymogi dla podatku estońskiego w Nowym Ładzie

Zlikwidowany zostanie górny limit wynoszący 100.000.000 zł. przychodu za rok poprzedni, który wyłączał spółki pod stosowania podatku estońskiego. Po zmianie wartość przychodów spółki nie będzie miała znaczenia dla wyboru tego podatku. Usunięto przy tym powiązane z ww. limitem przepisy dotyczące tzw. domiaru (art. 28q Ustawy o CIT).

W dalszym ciągu spółki zamierzające skorzystać z tej formy opodatkowania będą musiały prowadzić działalność operacyjną (handlową, produkcyjną etc.). Wielkość przychodów z odsetek, praw autorskich czy z transakcji z pomiotami powiązanymi będzie miała znaczenie.

Konieczna też będzie realizacja wymogu zatrudnienia co najmniej 3 pracowników na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

A co z nakładami inwestycyjnymi?

Obecnie obowiązująca jeszcze wersja podatku estońskiego zakładała konieczność wydatkowania przez podatnika określonej puli środków na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie takich środków trwałych, przy czym nie wszystkich tylko z grup wskazanych przez ustawodawcę. Względnie środki miały być wydatkowane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w spółce.

W proponowanej wersji przepisów ustawodawca odstąpił w ogóle od wymogu ponoszenia wydatków inwestycyjnych. Tym samym przeszkoda do skorzystania z tej formy opodatkowania została usunięta.

Jakie stawki podatku estońskiego?

Nowy Ład wprowadza obniżkę stawek podatku estońskiego. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wynosił będzie 10% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, zaś w przypadku pozostałych podmiotów 20% podstawy opodatkowania.

Jeśli natomiast chodzi o wypłatę dywidend dla wspólników osób fizycznych to podatek przypadający do zapłaty od ww. kwot podlegał będzie pomniejszeniu  o odpowiedni procent (90% lub 70%), kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany. Tym samym obniżeniu mają ulec efektywne stawki łącznego opodatkowania PIT i CIT dla małych podatników z 25 % do 20 %. a dla dużych podatników z 30% do 25%.

Ważne jest także i to, że zniknie obowiązek zapłaty podatku przy „wejściu” do podatku estońskiego od różnicy pomiędzy podatkowym a rachunkowym ujęciem przychodów i kosztów. Obecnie podatek płatny będzie po zakończeniu okresu opodatkowania ww. podatkiem. Jeśli jednak podatnik będzie opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż cztery lata podatkowe to zobowiązanie podatkowe wygaśnie w całości.

Podsumowując, obecne założenia podatku estońskiego przedstawiają się znacząco korzystniej aniżeli obowiązujące przepisy prawa. Pozostaje mieć nadzieję, że co najmniej w takiej postaci przepisy te wejdą w życie.

Zapraszam do pobrania informacji obejmującej obecnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany.

Polecane wpisy
Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"