Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Własne cele mieszkaniowe – wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego lub pożyczki

Wydatki na własne cele mieszkaniowe mogą także obejmować wydatki na spłatę kredytu bankowego. Warto jednak wiedzieć kiedy wydatki na spłatę kredytu mogą zostać uwzględnione, a kiedy nie i jakie problemy występują w tym zakresie najczęściej w praktyce.

Opublikowany

dnia

własne cele mieszkaniowe Prawo dla księgowych

Kiedy spłata kredytu będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe podatnika?

W art. 21 ust. 25 pkt 2 lit.a) ustawy o PIT ustawodawca podaje, że za wydatki poniesione przez podatnika na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Powinny być one dokonane nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie [1]. Kredytodawcą powinien być bank lub w spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Istotne jest również, aby z umowy o udzielenie kredytu (pożyczki) wynikało, że „został udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu” [2].

Kierunek interpretacyjny – spłata kredytu a wydatek na własne cele mieszkaniowe – przykłady

  1. Kredyt hipoteczny wspólnie z małżonkiem

Podatniczka planuje sprzedać nieruchomość nabytą w spadku i środki uzyskane z jej  sprzedaży przeznaczyć na spłatę rat kredytu hipotecznego, zaciągniętego wspólnie z mężem na budowę domu, w którym teraz małżonkowie razem mieszkają.

W wydanej w dniu 20 stycznia 2021 r. interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.719.2020.1.AK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że „odpłatne zbycie odziedziczonego po ojcu udziału w lokalu mieszkalnym przed upływem pięciu lat od nabycia, będzie stanowić źródło przychodu,(…)”, dlatego też „należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że spłata kredytu hipotecznego, zaciągniętego przed dniem sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

  1. Kredyt hipoteczny zaciągnęli członkowie rodziny podatnika

Z opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego wynika, że syn Wnioskodawcy wraz z żoną wzięli kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na rozbudowę budynku mieszkalnego będącego własnością podatnika. Wnioskodawca aktualnie nie mieszka w tym domu. Zamieszkuje tam teraz jego syn. W związku z powstałą sytuacja rodzinną, podatnik wraz z małżonką przejmą powyższy kredyt. Wnioskodawca planuje sprzedać ww. nieruchomość.

Podatnik zapytał organ skarbowy, czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, jeżeli środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczy na spłatę ww. kredytu mieszkaniowego?

Zdaniem organu interpretacyjnego „(…) w sytuacji, gdy kredyt został udzielony synowi i synowej Wnioskodawcy – na rozbudowę budynku mieszkalnego i Wnioskodawca przejmie na siebie ww. kredyt (poprzez spisanie z bankiem umowy o przejęciu kredytu), to w momencie przejęcia ww. kredytu Wnioskodawca stanie się kredytobiorcą zobowiązanym do jego spłaty, jednak nie zmienia to faktu, że jego celem pozostanie realizacja potrzeb mieszkaniowych syna, gdyż to on nadal zamieszkuje w rozbudowanym budynku mieszkalnym. Tym samym spłata przez Wnioskodawcę ww. kredytu ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nie będzie uprawniała go do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” – interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.793.2020.2.MM) z dnia 19 lutego 2021 r.

  1. Kredyt hipoteczny zaciągnęła córka i jej matka

W czerwcu 2019 r. Wnioskodawczyni wspólnie ze swoją mamą zakupiła dom w kredycie hipotecznym . Jest jego właścicielką  i  w tym domu  realizuje własne cele mieszkaniowe.  Nabyte w 2017 r. udziały w nieruchomości zostały sprzedane w  grudniu 2019 r. i uzyskany z nich  przychód  podatniczka planuje przeznaczyć na  spłatę rat kapitałowo – odsetkowych kredytu hipotecznego  od grudnia 2019 r. do grudnia 2022 r.

Pytanie podatniczki:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku wartość całej raty kredytu hipotecznego, czy tylko połowę – skoro kredyt jest zaciągnięty wspólnie z mamą?

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS stwierdził: „Wnioskodawczyni jako kredytobiorca solidarny odpowiada zatem do pełnej wysokości za zadłużenie wynikające z zawartej umowy kredytu.

Tym samym, wydatkowanie do końca 2022 r. środków jakie Wnioskodawczyni uzyskała z odpłatnego zbycia w grudniu 2019 r. udziałów w mieszkaniu, na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z matką w czerwcu 2019 r. na zakup domu (…) uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z ww. tytułu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (interpretacja indywidualna, znak 0112-KDIL2-1.4011.180.2020.4.DJ) z dnia 25 marca 2020 r.).

Czy spłata pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe?

W celu realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawca planuje kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Przed zakończeniem budowy mieszkania planuje on uzyskać pożyczkę „od krewnego/krewnych (…), której zwrot nastąpi zaraz po sprzedaży dotychczas posiadanego mieszkania”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.763.2020.2) z dnia 4 lutego 2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił: „Wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na spłatę pożyczki zaciągniętej u krewnego/krewnych, nie można więc uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, gdyż nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 ustawy”.

Zatem do wydatków na własne cele mieszkaniowe  podatnik nie może zaliczyć spłaty  pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną, ponieważ możliwość taka istnieje tylko wówczas kiedy pożyczka (kredyt) został udzielony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, a nie przez osobę fizyczną.

Czy podatnik może odliczyć od podatku zapłatę prowizji od udzielonego kredytu na własne cele mieszkaniowe?

Podatnik nie może odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej zapłaty prowizji od udzielonego  kredytu, ponieważ  prowizji „nie sposób zakwalifikować ich ani do wydatków na nabycie działki pod budowę budynku mieszkalnego, ani do wydatków na budowę budynku mieszkalnego, ani też do wydatków na spłatę kredytu udzielonego na ww. cele i do odsetek spłaconych od tego kredytu (…). Są to bowiem wydatki związane jedynie z pozyskaniem środków pieniężnych na zakup tej działki i budowę budynku mieszkalnego, których nie sposób utożsamiać z wydatkami mieszkaniowymi (…)” –  interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.838.2020.2.MM) z dnia 3 marca 2021 r.

Tak samo uważa Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.793.2020.2.MK) z dnia 30 grudnia 2020 r.

Podsumujmy …

Spłata kredytu lub pożyczki będzie wydatkiem z tytułu ulgi mieszkaniowej, wtedy gdy podatnik przed dniem sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego zaciągnie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe, a dochód osiągnięty z ich sprzedaży wykorzysta na spłatę udzielonego kredytu/pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Należy podkreślić, że  „powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia” [3]. W przypadku, gdy  środki otrzymane z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik wykorzysta na spłatę kredytu wziętego na nabycie sprzedawanej nieruchomość, wówczas nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 pkt  2 lit.a) Ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j.  Dz.U.2020.1426)

Objaśnienie:

 [1] Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

[2] Interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL2-1.4011.810.2020.1.KB) wydana przez Dyrektora  Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 19 stycznia 2021 r. Tożsamy pogląd  zawiera interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2-1.4011.282.2019.2.JG) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 września 2019 r.

[3] Interpretacja  indywidualna  (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.59.2020.2.SR) wydana przez Dyrektora KIS w dniu  17 kwietnia 2020 r.

Stan prawny na dzień 13 kwietnia 2021 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?