Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Minister Finansów uściślił katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe

„W artykule omawiamy Interpretację Ogólną Ministra Finansów z dnia 13 października 2021 r. , która konkretyzuje katalog wydatków podatnika rozliczanych w zakresie ulgi mieszkaniowej.

Opublikowany

dnia

katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe

Przypomnijmy

Podatnik który nie prowadzi  działalności gospodarczej, a sprzedaje  nieruchomość lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie [1] nie zapłaci podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli skorzysta z ulgi mieszkaniowej. Tak będzie w tedy, gdy podatnik przeznaczy środki uzyskane  ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa majątkowego [2].

Rodzaje wydatków, które  stanowią własne cele mieszkaniowe podatnika zostały określone w   art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Zobacz: Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat – jak można uniknąć jego zapłaty

 

Wydatki na własne cele mieszkaniowe – remont i wyposażenie mieszkania

W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 lit.d) ustawy o PIT kosztami poniesionymi  na realizację własnych celów mieszkaniowych będą np. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego organ skarbowy wyjaśniał przy tym:

„Wydatku na własne cele mieszkaniowe nie będzie stanowić zakup sprzętu AGD, tj. pralki, kuchenki, lodówki, piekarnika oraz zmywarki. Wydatki te związane są bowiem z wyposażeniem nieruchomości i wobec tego ich poniesienie nie uprawnia do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy” (tak  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2019 r. (znak: 0115-KDIT2-3.4011.129.2019.2.JS).

Na ten temat pisałyśmy w artykule: Własne cele mieszkaniowe – wydatki na remont zakupionego domu lub mieszkania

Nastąpiła zmiana kierunku interpretacyjnego

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe w dniu 13 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wydał Interpretację Ogólną nr DD2.8202.4.2020 w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego [3].

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe w zakresie remontu  mieszkania, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT. Minister Finansów zakwalifikował :

„wydatki poniesione na zakup i montaż:

a) kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,

b) szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,

c) oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,

d) okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,

e) mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,

f) mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca”.

Minister Finansów podkreślił:

Advertisement

„Że sam »cel mieszkaniowy« w danym budynku (lokalu) realizowany jest pośrednio dzięki możliwości zabezpieczenia i realizacji w nim podstawowych potrzeb życiowych człowieka. Zatem „ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych wydatków, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. »stanu surowego zamkniętego«. Własny cel mieszkaniowy polegać ma bowiem na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji”.

 

Co jeszcze wyjaśnił Minister Finansów?

W wydanej Interpretacji Ogólnej Minister Finansów wyjaśnił:

1.  „(…) budynek (lokal) mieszkalny musi być przystosowany w taki sposób, by spełniał podstawowe funkcje mieszkalne – niezbędne do prawidłowej egzystencji człowieka. Tym samym, budynek (lokal) mieszkalny powinien w swym projekcie uwzględniać pomieszczenia takie jak kuchnia i łazienka, wraz z oznaczeniem umiejscowienia odpowiednich instalacji i przyłączy – wodnych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, czy też odprowadzenia ścieków”.

2. „W praktyce zaspokojenie własnych celów (potrzeb) mieszkaniowych polega więc także na realizacji prac remontowych/wykończeniowych obejmujących swym zakresem zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD), gdyż z realizacją potrzeb mieszkaniowych nierozerwalnie związane są pozostałe potrzeby egzystencjalne, m.in. możliwość przygotowywania posiłków”.

3. „Urządzenia, takie jak kuchenka gazowa, elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna lub ceramiczna, piekarnik, zmywarka, pralka, lodówka, czy okap kuchenny, można więc obecnie uznać za standardowe wyposażenie każdego budynku (lokalu) o funkcjach mieszkalnych, niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej egzystencji człowieka”.

4. „(…) w przypadku rozpatrywania kwestii kwalifikacji wydatków ponoszonych na zakup, montaż lub instalację oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych. Konieczność ich instalacji również jest określona odrębnymi przepisami dotyczącymi oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a także wiąże się z zapewnieniem prawidłowej funkcjonalności danego budynku (lokalu) i realizacją uzasadnionej potrzeby życiowej (zapewnienie oświetlenia po zmierzchu)”.

5. (…) z uwagi na funkcję społeczną zwolnienia podatkowego, zabudowę kuchenną »pod wymiar«, i zabudowę kuchenną wolnostojącą, dla celów rozpatrywania przesłanki »własnego celu mieszkaniowego« należy traktować w sposób tożsamy. Obie zabudowy kuchenne mają bowiem na celu realizację podstawowych potrzeb życiowych człowieka, a tym samym w pośredni sposób przyczyniają się do pełnej realizacji własnego celu mieszkaniowego”.

 

ISTOTNE!

Minister stwierdził, że „za sprzęt umożliwiający realizację podstawowych potrzeb życiowych nie można uznawać tzw. »małego AGD«, czyli ekspresów do kawy, tosterów, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych, itp. Są to bowiem akcesoria, a nie elementarne przedmioty, bez których pomieszczenie kuchenne utraciłoby częściowo swą funkcjonalność”.

 

Czy możliwa jest korekta rozliczenia podatkowego uwzględniającego interpretację ogólną z 13 października 2021 r. ?

Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 19 stycznia 2022 r. (znak: 0113-KDIPT2-2.4011.1284.2021.1.MK) .

Podatnik zapytał organ skarbowy:

Czy Wnioskodawca może uwzględnić w korekcie zeznania na druku PIT-39 wydatki wymienione (…) poniesione na własne cele mieszkaniowe w związku z wykonanym remontem budynku mieszkalnego, których wcześniej nie uwzględnił w zeznaniu podatkowym za rok 2017, złożonym 29 kwietnia 2018 r.?

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym  „Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, nie ograniczył stosowania tej interpretacji wstecz”.

Jednocześnie wyjaśnił, że:

„w sytuacji nieuwzględnienia w złożonym zeznaniu podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wydatków na cele mieszkaniowe sfinansowanych z przychodu uzyskanego z ww. tytułu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wydatków szczegółowo zakwalifikowanych jako wydatki stanowiące realizację celu mieszkaniowego w wydanej w dniu 13 października 2021 r. przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej interpretacji ogólną Nr DD2.8202.4.2020, Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia korekty zeznania podatkowego dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości w 2017 r.”

Korektę deklaracji podatkowej podatnik składa, dopóki zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej [4], zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Advertisement

 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Interpretacja ogólna doprecyzowująca katalog wydatków na cele mieszkaniowe

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z  art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. 2021. 1128) . Natomiast z art. 11 Ordynacji podatkowej  rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

[2] Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ( t.j. Dz.U.2021.1128)

[3] Interpretacja ogólna nr DD2.8202.4.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. (…) została opublikowana w Dz.U. MFFiPR z 2021r. pod pozycją  145 (dostęp w dniu 2 maja 2022 r.).

[4] Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U.2021.1540)

Stan prawny na dzień 2 maja 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?