Środki z PFR a wypłata dywidendy

Ostatnio jeden z moich klientów zastanawiał się czy w związku z COVID-19 istnieją jakieś ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy za rok 2019, szczególnie jeśli dywidenda ta miałaby zostać wypłacona przez podmiot korzystający z dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
środki z PFR dywidenda Prawo dla księgowych

Czy mimo COVID-19 można wypłacać dywidendę za rok 2019?

Wiele firm w związku z COVID-19 popadło z problemy finansowe, jednak formalnie nie ma przeszkód prawnych do tego, aby wspólnicy lub akcjonariusze mogli otrzymać dywidendę za rok 2019.

Także sama główna ustawa „covidowa” tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), która obejmuje postanowienia większości Tarcz nie zawiera zapisów zakazujących wypłaty dywidendy lub ograniczających te wypłaty, także w kontekście środków, z których taka dywidenda miałaby być wypłacana.

Oczywiście jeśli chodzi o poszczególne wersje Tarcz antykryzysowych to większość przewidywanego przez nie wsparcia jest generalnie dedykowana na określone cele np. na wynagrodzenia dla pracowników. Decyduje to o konieczności wydatkowania ich na te cele i generalnie posiadania dowodów wydatkowania na te cele, na potrzeby późniejszej kontroli podatkowej.  

Środki z PFR a dywidenda

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy tych podmiotów, które uzyskały środki z tarcz finansowych PFR.

I tak np. Regulamin tarczy finansowej dotyczącej subwencji PFR dla mikro, małych i średnich firm (co powinno być powtórzone także w umowie) wskazuje w par. 7 ust. 2, że „Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta”.

Środki z PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw a dywidenda

Jak zatem wynika  z powyższego w przypadku uzyskania przez ww. podmioty subwencji z PFR, te konkretnie środki nie mogą być przeznaczone na wypłaty dywidendy (są to generalnie wypłaty dla właścicieli).

Nie oznacza to oczywiście generalnego zakazu wypłaty dywidendy a jedynie zakaz przeznaczania na wypłatę dywidendy kwot uzyskanych z subwencji PFR.

Zatem jeśli spółka będzie mogła udowodnić, że dywidenda została sfinansowania z zupełnie innych środków, to samo uzyskanie dofinansowania z PFR nie powinno mieć żadnego znaczenia dla wypłaty dywidendy za rok 2019.

Środki z PFR dla dużych firm a dywidenda

Natomiast jeśli podmiot korzystałby z Tarczy finansowej z PFR dla dużych firm to zgodnie z regulaminem tego programu przewidywana jest tu możliwość skorzystania z różnych form wsparcia.

1)    Finansowanie płynnościowe – poprzez udzielanie pożyczki. Przy czym z regulaminu tego programu wynika, że „Pożyczka w szczególności nie może zostać przeznaczona na: dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych”. Nadto jako jedno z kluczowych zobowiązań, którego naruszenie może skutkować obowiązkiem zwrotu wskazano: „Zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz właścicieli/beneficjentów rzeczywistych, podmiotów powiązanych poza uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z uzgodnionym limitem”.

2)   Tego typu zapisy pojawiają się także w zakresie udzielenia przez PFR pozostałych dwóch form tj. finansowana preferencyjnego oraz finansowania kapitałowego  – (poprzez podwyższenie kapitału, pożyczkę zamienną, obligacje zamienne).

Podsumowanie – środki z PFR a dywidenda

  • Jeśli podmiot korzysta z Tarczy finansowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, to może wypłacić dywidendę za rok 2019, musi tylko zadbać o zapewnienie/udowodnienie, że nie wypłaca tą drogą środków z subwencji,
  • Jeśli podmiot korzysta z Tarczy dla dużych firm, dokumentacja dotycząca udzielenia takiego finansowania będzie z pewnością zawierać zapisy zgodne z Regulaminem tj. a) że środki te nie mogą być wypłacane właścicielom/wspólnikom oraz że b) obowiązuje generalny zakaz wypłaty dywidendy, niezależnie od źródeł finansowania wypłaty dywidendy.

 

Polecane wpisy