Od 1 marca 2020 r. tylko elektroniczne wnioski do KRS

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby spraw, które mogą być załatwione zdalnie. W niektórych przypadkach wprowadzono oblig wykorzystania systemów teleinformatycznych zamiast papierowego składania dokumentów. Od 1 marca 2020 r taki oblig dotyczył będzie składania elektronicznych wniosków do KRS.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , ,
elektroniczne wnioski do KRS Prawo dla księgowych

Co nas czeka od 1 marca 2020 r.

Informacyjnie od 1 marca 2020 r. ma nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od tej daty nie będzie już można składać wniosków do KRS w formie papierowej. Wszystkie dane będą musiały przechodzić przez system teleinformatyczny.

Nie oznacza to wyłączenia możliwości zakładania spółek w trybie S 24, tutaj przepisy pozostaną w niezmienionej postaci.

W dalszym też ciągu funkcjonowało będzie Repozytorium Dokumentów Finansowych – właściwe do składania dokumentów finansowych.

Elektroniczne wnioski do KRS – na czym ma to polegać?

Generalnie całe postępowanie przed KRS, dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie.

W systemie tym mają być utrwalane wszystkie czynności sądowe. Za pośrednictwem tego systemu teleinformatycznego będą musiały być nadto wnoszone wszystkie pisma, z wyłączeniem środków zaskarżenia podlegających rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy.

Sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie będzie pouczał o konieczności wnoszenia pism wyłącznie drogą elektroniczną i o tym, że pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Co z załącznikami do takich elektronicznych wniosków do KRS?

W zakresie załączników do wniosków składanych elektronicznie do KRS mogą być one sporządzane w dwojaki sposób:

  • w formie elektronicznej – w takim wypadku uprawnione osoby będą musiały podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • w tradycyjnej formie pisemnej – w takim wypadku do wniosku należałoby załączyć skan dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku konieczne będzie dosłanie do sądu rejestrowego oryginałów dokumentów w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Dla uniknięcia tego obowiązku skany mogą być poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie adwokata bądź radcę prawnego.

Co z dokumentami – aktami sporządzanymi przez notariuszy?

W wielu przypadkach do papierowych wniosków do KRS konieczne było dotychczas dołączenie wypisu z konkretnego aktu notarialnego.

Po 1 marca 2020 r. ma mieć miejsce automatyzacja w zakresie przekazywania dokumentów pomiędzy już istniejącym  Centralnym Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych a systemem KRS.

W Repozytorium tym są umieszczane od 2018 r. e-wpisy dotyczące przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Obecnie składając wniosek do KRS przez system teleinformatyczny – wnioskodawca będzie zobowiązany tylko podać numer dokumentu, który powinien zostać załączony do wniosku – ujęty w repozytorium.

Czy inne pomioty także będą musiały składać elektroniczne wnioski do KRS? 

Pozostałe podmioty wpisane do KRS (poza rejestrem przedsiębiorców) tj. wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ będą mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, ale nie będą miały takiego obowiązku. Oznacza to, że wnioski składane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji ujętych w KRS w dalszym ciągu będą mogły mieć postać papierową.

Zobaczymy oczywiście jak będą się sprawdzać w praktyce elektroniczne wnioski do KRS.

Dotychczasowe doświadczenie uczy, że nie od początku i nie wszystko działa bezproblemowo.

Polecane wpisy