Nowe technologie? Czy to możliwe w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego??

Od trzech lat prowadzone są prace mające na celu usprawnienie działania Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”). Mają one doprowadzić do pełnej elektronizacji sytemu i tym samym ułatwienia prowadzenia spraw związanych m.in. ze składaniem wniosków o wpis podmiotów do rejestru przedsiębiorców KRS lub zmian w już dokonanych wpisach. Niestety jak do tej pory stworzona w tym celu specjalna ustawa nie weszła w życie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
KRS prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Do tej pory w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzony został jedynie obowiązek składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych wyłącznie w formie elektronicznej.

W zakresie pozostałych dokumentów i wniosków przejście na pełną digitalizację miało mieć miejsce od 1 marca 2020 r. Jednakże poprzez Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy termin ten został przesunięty o rok, na dzień 1 marca 2021 r. Z najnowszej nowelizacji, z dnia 21 stycznia 2021, wiadomo jednak że termin ten został ponownie przesunięty, tym razem na dzień 1 lipca 2021 r. (Art. 5 pkt 4. Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 187.)

Zgodnie z informacjami wynikającymi z ustawy, przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy  mogą składać papierowe wnioski do KRS do końca czerwca 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 r. wszelkie czynności mają zostać przeniesione na drogę elektroniczną, a wnioski składane w wersji papierowej nie będą rozpoznawane przez sąd rejestrowy (od tego dnia wnioski złożone w tej formie nie będą wywoływać żadnych skutków prawnych). To samo dotyczyć będzie wszelkich innych dokumentów i pism związanych ze sprawą, np.: skarg, zażaleń, czy apelacji.

Warto pamiętać, że wszelkie dokumenty przesłane do systemu KRS będą rozpatrywane jedynie po uprzednim podpisaniu ich za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP. Muszą być one także poświadczone przez notariusza, bądź też występującego w sprawie radcę prawnego lub adwokata.

Dotychczas jako przyczynę kilkukrotnego już odraczania terminu wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji systemu KRS podawano brak przygotowania odpowiedniego systemu komputerowego oraz brak zaplecza technicznego niezbędnego do prowadzenia akt rejestrowych w systemie elektronicznym. Sprawa ta ciągnie się jednak już od trzech lat. Miejmy więc nadzieję, że termin 1 lipca 2021 r. będzie ostateczny.

Stan prawny na dzień 09 kwietnia 2021 r.

A.G.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018 poz. 398.

2.Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 288.

3.Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 187.

Polecane wpisy