Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Kasa fiskalna online 2021 – wątpliwości podatników

W artykule zostały przedstawione ostatnio wydane interpretacje podatkowe w zakresie braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej online od 1 lipca 2021 r.

Opublikowany

dnia

kasa online 2021 Prawo dla księgowych

Przypomnijmy …

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary i usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy określonych branż mieli obowiązek, wymiany swoich „starych” kas fiskalnych na nowe kasy online. Takiej wymiany dokonali m.in. przedsiębiorcy z branży paliwowej, gastronomicznej. oraz świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Od 1 lipca 2021 r. dołączą do nich podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu [1].

Pisałyśmy o tym w artykule:

Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ją posiadać  

Kiedy podatnik nie ma obowiązku instalować kasy fiskalnej online?

Na to pytanie ogólnie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB3-2.4012.95.2021.1.MN) wydanej w dniu 30 kwietnia 2021 r. Stwierdził w niej : „(…) jeżeli Wnioskodawca jak wskazał opisie sprawy, świadczy usługi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych i w ramach prowadzonej działalności nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to znaczy, że w odniesieniu do tej sprzedaży nie występuje obowiązek ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca dokonuje sprzedaży swoich usług wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (firm), to nie ma w ogóle obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, a tym samym nie będzie miał również obowiązku stosowania kasy online”.

Podatnicy, których branż nie muszą od 1 lipca 2021 r. wymieniać dotychczasowych kas fiskalnych na kasy fiskalne online?

Podatnicy mają wątpliwości co do obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy online od 1 lipca 2021 r. Organ skarbowy wyjaśnia:

Fizjoterapeuta nie ma obowiązku wymiany dotychczasowej kasy fiskalnej kasy na kasę on-line

Podatniczka w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzi indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. Ewidencję sprzedaży usług prowadzi na kasie fiskalnej starego typu. Czy musi wymieniać dotychczasową kasę fiskalna na kasę online? Dyrektor KIS stwierdził, „że indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna osób posiadających kwalifikacje zawodowe (wykształcenie medyczne) uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego nie zalicza się do usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. (…) Wnioskodawczyni świadcząc usługi fizjoterapeutyczne tj. usługi medyczne, nie stanowiące usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu, nie będzie zobowiązana z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy, w zw. z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do wymiany kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę fiskalną on-line” – interpretacja indywidualna  (znak: 0114-KDIP1-3.4012.149.2021.1.PRM) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Lekarze zatrudnieni w placówkach leczniczych na umowach cywilnoprawnych nie muszą mieć kasy fiskalnej online

Spółka jest podmiotem leczniczym, który zatrudnia lekarzy na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w ramach świadczonych przez nich usług medycznych dla pacjentów. Czy jest zobowiązana jest do wymiany aktualnie używanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 lipca 2021 r.?

Spółka uważa, że „nie podlega przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy o działalności leczniczej, gdyż przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany z dniem 1 lipca 2021 r. kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze”.

Organ skarbowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i wyjaśnił: „(…) Wnioskodawca jako podmiot zatrudniający ww. osoby – niezależnie od formy zatrudnienia – ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązany do wymiany aktualnie używanych przez Spółkę kas rejestrujących na kasy fiskalne on-line” – interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Architekt nie musi posiadać kasy fiskalnej online

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi projektowe w zakresie architektury. Podatnik powziął wątpliwość czy w swojej działalności gospodarczej ma obowiązek wprowadzenia nowej kasy fiskalnej online od dnia 1 lipca 2021 r.?

Podatnik uważa, że świadczone przez niego usługi „nie mieszczą się w kategorii usług budowlanych, świadczenie których (…) wymaga stosowania od 1 lipca 2021 r. kasy on-line.

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wyjaśnił, że „usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą mieścić się w kategorii określonej w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy. Zatem realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż polegająca na świadczeniu usług polegających na opracowaniu i sporządzaniu projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowaniu nadzoru budowlanego, nie będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line” – interpretacja indywidualna (znak: 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM) z dnia 2 kwietnia 2021 r.

Sprzedaż biletów wstępu na krytą pływalnię nie wymaga ewidencji na kasie fiskalnej online

Zespół Szkół posiada krytą pływalnię, którą udostępnia osobom fizycznym na podstawie biletów wstępu. Sprzedaż biletów na basen jest ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Zespół Szkół chciał wiedzieć, czy ma „obowiązek od 1 stycznia 2021 r. [2] prowadzić sprzedaż za pomocą kasy o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług (tj. kasy online)?”

Dyrektor KIS w oparciu o klasyfikacje statystyczne zawarte w Dziale 93 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:  PKWiU 93.13.10.0. oraz  PKWiU 93.11.10.0 stwierdził, „że usługi obiektów służących poprawie kondycji fizycznej stanowią obiekty odrębne od basenów.

(…) Artykuł 145b ust. 3 lit. f ustawy o VAT wymienia usługi świadczone przez centra i kluby fitness oraz inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej i w kulturystyce, do których nie zalicza się działalności basenów.

W związku z powyższym należy przyjąć, że usługi udostępnienia basenu na podstawie biletów wstępu przez Zespół Szkół nie będą podlegały obowiązkowemu ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., ani też z dniem 1 lipca 2021 r.” – interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL3.4012.552.2020.1.MS) wydana w dniu 26 listopada 2020 r.

Podsumujmy ….

Nie wszyscy podatnicy muszą od 1 lipca 2021 r. obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pośrednictwem kas fiskalnych online. Przykładowo „obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą VAT” [3].

Podstawa prawna:

Art. 111 ust. 1, ust. 4, ust. 6a, art.145b ust.1 i ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685)

Objaśnienie:

[1] Powyższe wynika z wydanego na podst. art. 145b ust. 5 ustawy o VAT Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U.2020.1059).

[2] Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059), termin ten został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

[3] Interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL3.4012.89.2021.1.AK) wydana przez  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 7 maja 2021 r.

Stan prawny na dzień 18 czerwca 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?