Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ją posiadać

Artykuł zawiera ogólne informacje w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej online oraz kilka ciekawych interpretacji podatkowych.

Opublikowany

dnia

kasa fiskalna online Prawo dla księgowych

Wymiana „starych” kas fiskalnych na nowe – regulacja prawna

W art. 111 ust. 1 ustawy o VAT [1] został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotyczy on podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obowiązek stosowania kas fiskalnych online przez niektórych przedsiębiorców wprowadziła ustawa zmieniająca z dnia 15 marca 2019 r. [2]. Ustawodawca m.in. zobowiązał w niej podatników prowadzących działalność gospodarczą w wybranych branżach do obowiązkowej wymiany dotychczas stosowanych kas rejestrujących na nowe kasy online.

Czym jest kasa fiskalna online  

Definicja kasy fiskalnej online znajduje się w par. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących [3]. Ustawodawca odsyła w nim do art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Jak wyjaśnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT1-3.4012.81.2021.2.ALN) z dnia 19 maja 2021 r. –  kasa rejestrująca online jest to urządzenie „wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas”.

Wymiana kas fiskalnych – od kiedy?

Na podstawie art. 145b ust. 1 ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online muszą mieć przedsiębiorcy, którzy:

a) świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Terminy stosowania kas online dla innych grup podatników zostały wydłużone na podstawie art. 145b ust. 5 ustawy o VAT. W dniu 10 czerwca 2020 Minister Finansów wydał stosowne rozporządzenie [4] . Przedłużył w nim terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

W świetle niniejszego rozporządzenia od 1 stycznia 2021 r. kasy rejestrujące online muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy:

a) świadczą usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Natomiast od 1 lipca 2021 r. do posiadania kas fiskalnych online zobowiązani będą  przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) fryzjerskie,

b) kosmetyczne i kosmetologiczne,

c) budowlane,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawnicze,

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy pytają, organ skarbowy wyjaśnia ich wątpliwości  

Podatnicy mają wątpliwości co do nałożonego obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy online. W ostatnio wydanych interpretacjach indywidualnych organ skarbowy wyjaśnia wątpliwości podatników.

Sprzedaż paneli podłogowych wraz z ich montażem

Spółka cywilna prowadzi sprzedaż paneli podłogowych, podłóg drewnianych, drzwi wewnętrznych wraz z ich montażem. Sprzedaż dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii.

Wspólnicy chcieli wiedzieć, czy w przedstawionej sytuacji powinni od 1 lipca 2021 roku ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej nowego typu, tzw. online?

W wydanej w dniu 14 grudnia 2020 r. interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT1-3.4012.743.2020.3.ALN) Dyrektor KIS wyjaśnił „że usługi budowlane obejmują prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Tym samym do usług budowlanych należy zaliczyć montaż paneli podłogowych, montaż podłóg drewnianych lub drzwi wewnętrznych.(…) W odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż usług polegających na montażu paneli podłogowych, podłóg drewnianych lub drzwi wewnętrznych będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy on-line od dnia 1 lipca 2021 r.”

Usługi prawnicze świadczone drogą elektroniczną lub telefonicznie

Wnioskodawca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Świadczy głównie usługi dla firm, a sporadycznie usługi prawnicze dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wykonuje przez telefon lub za pośrednictwem internetu. Zapłatę za ich wykonanie otrzymuje przelewem na swój rachunek bankowy. Podatniczka  zapytała:

„Czy świadczenie przez Wnioskodawcę usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które będzie się odbywało wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej?”

Stanowisko organu skarbowego podane w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB3-2.4012.133.2021.1.MN) wydanej przez Dyrektora KIS w dniu 14 maja 2021 r.: „Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.(…).

(…) Pod poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia, stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika (…), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

(…) Zatem, (…) należy stwierdzić, że świadczenie usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, za które zapłata będzie przekazywana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego oraz przy uwzględnieniu § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia”.

Nie każdy lekarz musi posiadać kasę rejestrującą online

„Wnioskodawca jest lekarzem (PKD 86.22.Z), który współpracuje tylko i wyłącznie z firmami i wystawia faktury na dane usługi. Nie wykonuje usług na rzecz osób indywidualnych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wprowadzenia od lipca 2021 r. kasy rejestrującej on-line. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej go nie obejmie, ponieważ pełna ewidencja sprzedaży jest udokumentowana fakturami. (…).

(…) Tym samym, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą VAT.(…).

(…) Tym samym Zainteresowany nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a co za tym idzie nie ma obowiązku wprowadzenia kasy rejestrującej on-line od dnia 1 lipca 2021 r.”- wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3.4012.89.2021.1.AK) z dnia 7 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 111 ust. 1 i ust. 6a), art. 111a ust. 3 , art. 145b ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021.685)

Objaśnienie:

[1] ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021.685)

[2] ustawa zmieniająca – Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019.675)

[3] rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r. 816 ).

[4] rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020.1059)

Stan prawny na dzień 8 czerwca 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?