Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze informacje (1)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) należy do kapitałowych spółek handlowych posiadających osobowość prawną. Może mieć kilku wspólników albo tylko jednego wspólnika. Szczególne regulacje dotyczą jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opublikowany

dnia

Zobaczmy regulację prawną?

W art. 4 par. 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) jednoosobową spółkę ustawodawca definiuje jako spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 151 par.1 i 2 K.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osóbkażdym celu prawnie dopuszczalnym, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy może prawnie istnieć jednoosobowa spółka z o.o.?

Jednoosobowa spółka z o.o. może powstać w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w powyższą spółkę lub zostać utworzona od podstaw.

Sprawdź:

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę

książka

W jaki sposób można utworzyć jednoosobową spółkę z o.o.?

W celu utworzenia jednoosobowej spółki z  o.o. należy:

1) sporządzić akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego, chyba że spółka jest zawierana w ramach S-24  wówczas do utworzenia spółki wykorzystywany jest wzorzec udostępnionym w systemie teleinformatycznym,

2) wnieść wkład wynoszący co najmniej 5.000 zł na pokrycie kapitału zakładowego,

3) powołać członka lub członków zarządu,

Advertisement

4) złożyć wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Ważne!

Od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować wyłącznie elektronicznie:

Jakie uprawnienia posiada jedyny wspólnik w spółce z o.o.?

Zgodnie z przepisami „W spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami niniejszego działu”. Wszystkie uchwały podejmowane przez jedynego wspólnika będą podejmowane w głosowaniu jawnym [1].

Jedyny wspólnik spółki z o.o. może podejmować uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników (art. 240 K.s.h.) albo podejmować uchwały na piśmie (art. 227 par. 2 K.s.h.). Uchwały podejmowane przez jedynego wspólnika, z natury rzeczy są podejmowane w głosowaniu jawnym.

Dla uchwał podejmowanych przez jedynego wspólnika działającego jako zgromadzenie wspólników za wystarczające uznaje się zachowanie formy pisemnej.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. (sygn. akt IV CK 686/04) wynika, że „Nie istnieje (…) wymóg podejmowania uchwał przez jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym”.

Zobacz także:

Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. – cz. 1. 

Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. – cz. 2.

Zgłoszenie  jednoosobowej spółki z o.o. do ZUS

W ciągu 7 dni od rejestracji spółki wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (osoba fizyczna) zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS. „Wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie:

Advertisement
 • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
 • siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona – na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL” [2].

Zobacz także:

Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń

W jakiej wysokości  jedyny wspólnik spółki z o.o. opłaca składki ZUS w roku 2021?

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [3] w jednoosobowej spółce z o.o. jedyny jej wspólnik uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Oznacza to, że od chwili rozpoczęcia działalności ma obowiązek opłacania składek ZUS w pełnej wysokości.

W Komunikacie  ZUS z dnia 14 grudnia 2020 r. czytamy: „Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 5259 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

 • 615,93 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 252,43 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 77,31 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe” [4] .

W jakiej formie powinny być dokonywane czynności prawne pomiędzy jedynym wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. a spółką?

Zgodnie z treścią art. 173 § 1 K.s.h. „W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Dalej idące ograniczenia dotyczą sytuacji, gdy jedyny wspólnik spółki jest jednocześnie jedynym Prezesem (jedynym członkiem zarządu). W takiej sytuacji zgodnie z art. 210 § 2. K.s.h. W przypadku gdy wspólnik, o którym mowa w 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”. Formy aktu notarialnego nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Ww. przepis zezwala zatem na dokonanie czynności prawnej przez jedynego członka zarządu tej spółki z „samym sobą”, ale pod warunkiem zachowania co do zasady formy aktu notarialnego.

W zakresie umów zawieranych przez jednoosobowe spółki z o.o. zwrócić należy uwagę na problemy związane z zatrudnieniem pracowniczym jedynego wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tej spółce. W wyroku z dnia 11 września 2013 r. (sygn. akt II UK 36/13 ) Sąd Najwyższy uznał, że „jedyny  (lub  niemal jedyny) wspólnik spółki z o.o. co do zasady nie może pozostawać z tą spółką w stosunku pracy,  gdyż  w  takim  przypadku  status  wykonawcy  pracy  (pracownika)  zostaje „wchłonięty” przez status właściciela kapitału (pracodawcy). Inaczej mówiąc, tam gdzie status wykonawcy pracy (pracownika) zostaje zdominowany przez właścicielski status wspólnika spółki z o.o. nie może być mowy o zatrudnieniu w ramach  stosunku  pracy  wspólnika,  który  w  takiej  sytuacji  wykonuje  czynności (nawet  typowo  pracownicze)  na  rzecz  samego  siebie (we własnym interesie) i na swoje własne ryzyko produkcyjne, gospodarcze i socjalne”.

Podstawa prawna:

Art. 4 par. 1 pkt 3, art. 4 par. 2,  art. 151 par. 1 – 2 , art. 156, art. 163,  art. 173 par. 1 , art. 227 par. 2 , art. 210 par. 2 , art. 240  Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526)

Źródło:

Advertisement

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Objaśnienie:

[1] W świetle art. 156 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020. 1526) w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio.

[2] https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia#2 (dostęp w dniu 29 lipca 2021 r.

[3] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz.U.2021.423).

[4] ZUS: Informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. https://www.zus.pl/o-zus/komunikaty/-/publisher/komunikat/1/informacja-o-wysokosci-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-w-2021-r_/2714382#_ftn4 (dostęp w dniu 29 lipca 2021 r. ).

Stan prawny na dzień 29 lipca 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?