Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Zwolnienie ze składek ZUS – z projektu ustawy przekazanego do Senatu

Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS w związku z koronawirusem był jednym z bardziej istotnych tematów, szczególnie w ostatnim tygodniu. Trudno płacić obowiązkową daninę, jeśli nie ma przychodów. Przedsiębiorcy – firmy jednoosobowe – szczególnie negatywnie reagowali na wyłączenie ze zwolnienia z ZUS w przypadku uzyskiwania przychodu (nie dochodu) za luty 2020 w kwocie przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Skoro problemy z przychodami pojawiły od marca 2020, to niby dlaczego zwolnienie z ZUS miałoby być ustalane w oparciu o przychody z lutego 2020 r.?

Opublikowany

dnia

zwolnienie ze składek ZUS Prawo dla księgowych

Jaki projekt ustawy poszedł wreszcie do Senatu?

Z oficjalnego dokumentu na stronie Sejmu RP wynika, że:

1) W przypadku mikrofirm, które na dzień 29 lutego 2020 r zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (czyli max do 9 ubezpieczonych), a same były zgłoszone jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. – zwolnienie ma obejmować niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Jak wynika z informacji na oficjalnej stronie rządowej zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby”. Niestety to zwolnienie nie obejmuje firm nieco większych, z większą liczbą ubezpieczonych. Przy czym redakcja przepisu nie wskazuje, że bierze się pod uwagę tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę.

2) Drugie zwolnienie ze składek ZUS będzie miało zastosowanie do płatników składek będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zaznaczyć trzeba, że art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest szeroki i obejmuje w szczególności: zarówno klasyczne jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i twórców czy artystów lecz także jedynych wspólników spółek z o.o. czy też wspólników spółek osobowych. Generalnie te osoby podlegają zwolnieniu ze składek ZUS, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Są tutaj jednak dwa warunki:

  • osoba taka musiała prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r. oraz 
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Na logikę skoro wniosek obejmuje miesiące od marca 2020 do maja 2020 r. to pierwszym miesiącem za który jest składany wniosek jest miesiąc marzec 2020 r. Zatem kwestia przychodu – liczonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być odnoszona do miesiąca marca 2020 r. – a nie tak jak poprzednio całkowicie bez sensu do miesiąca lutego 2020 r.

Z dalszych przepisów wynika, że wniosek o zwolnienie ma obejmować oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

3) Trzecia grupa uprawnionych do zwolnienia – tym razem bezwarunkowo – to duchowni będący płatnikami składek opłacających składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Czy zwolnienie ze składek ZUS będzie działać z automatu?

Niestety nie. Konieczne będzie złożenie stosownego wniosku, przy czym ustawa określa podstawowe elementy tego wniosku. Pytanie czy będzie kolejny wielostronicowy wniosek urzędowy. Tu ustawa milczy.

Ważne jest, że za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Jakie działania ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Oczywiście ZUS może także odmówić takiego zwolnienia, następuje to w formie decyzji. W przypadku takiej odmowy przysługiwać będzie prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Oczywiście mówimy w tym momencie o projekcie Ustawy przekazanej do Senatu. Nie jest to zatem wersja ostateczna, nie wiadomo, co faktycznie zostanie podpisane, ale ze względu na krótki czas i być może skoncentrowanie Senatu na tematach związanych ze zmianami w prawie wyborczym, być może na tym etapie inne zmiany mogą nie zostać wprowadzone.

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2020 R.

Zapisy zawarte w Specustawie ostatecznie podpisanej przez Prezydenta RP w zakresie zwolnienia ze składek ZUS odpowiadają regulacji opisanej powyżej. Zapraszam do lektury mojego nieco szerszego artykułu pt. „Tarcza antykryzysowa” weszła w życie”.

Wobec faktu, że już 1 kwietnia 2020 r przedsiębiorcy zaczęli masowo składać wnioski o zwolnienie z ZUS w informacji na Interia.pl znalazłam info jakie warunki stawia w tym zakresie ZUS. Cytat z artykułu:

„Jak zaznacza ZUS, wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

To skutkuje bardzo ważnym warunkiem udzielenia tej pomocy.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy– wyjaśnia Zakład.

Jednocześnie jednak, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.”

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?