Zostańmy w kontakcie

#Poznaj się na spółkach

Zwolnienie dywidendowe w spółkach jawnych i komandytowych

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD5.8203.2.2021, dotyczącą możliwości zastosowania art. 22 ust. 4 ustawy o CIT w spółkach jawnych i komandytowych.

Opublikowany

dnia

zwolnienie dywidendowe

Zwolnienie dywidendowe – zasady ogólne

Od lat w polskim systemie podatkowym istnieje zwolnienie dywidendowe opisane w art. 22 ust. 4. i nast. Ustawy o CIT. Polega ono najogólniej na tym, że dywidenda wypłacana przez spółkę podlegającą opodatkowaniu CIT (do dnia 21.12.2020 r. dotyczyło to spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo-akcyjnych) na rzecz jej wspólnika – także spółki podlegającej opodatkowaniu CIT, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych.

Warunkiem jednak takiego zwolnienia jest to, aby wspólnik – spółka posiadała w podmiocie wypłacającym dywidendę co najmniej 10% udziałów/akcji w jej kapitale zakładowym nieprzerwanie co najmniej przez okres 2 lat. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi zwolnienie dywidendy z podatku CIT możliwe jest także przed upływem 2-letniego okresu posiadania udziałów lub akcji.

Spółka komandytowa oraz jawna jako podatnicy CIT

Na skutek zmiany regulacji prawnych od 1 stycznia 2021 r spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne stały się podatnikami CIT. Wśród ww. spółek są również i takie, których wspólnikami pozostają także inne spółki będące podatnikami CIT.

Zwolnienie dywidendowe w spółkach komandytowych i jawnych – co na to Minister Finansów

W interpretacji ogólnej z dnia 15 grudnia 2021 r. nr DD5.8203.2.2021 Minister Finansów wskazał, że:

„Podsumowując powyższe, zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym jest mowa w art. 22 ust. 4 ustawy CIT może znajdować zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych z udziału w zyskach – mających status podatnika CIT – spółek jawnych i komandytowych, wypracowanych przez te spółki od dnia, w którym stały się one takim podatnikiem, o ile wypełnione są warunki stosowania tego zwolnienia określone w art. 22 ust. 4a-4d i ust. 6 oraz w art. 22a–22c ustawy CIT, a wspólnik takiej spółki nie występuje w niej w charakterze komplementariusza”.

„(…) stosownie do treści wyżej przywołanego art. 22 ust. 4 ustawy CIT, zwolnieniem wynikającym z tego przepisu będą mogły być objęte przychody (dochody) wspólników uzyskane z udziału w zyskach – mającej status podatnika CIT – spółki jawnej i spółki komandytowej, równoważne z przychodami wymienionymi w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy CIT, to jest: – przychody faktycznie uzyskane w związku z wypłatą zysku dokonaną przez spółkę jawną i komandytową na rzecz jej wspólników, – równowartość zysku spółki jawnej lub komandytowej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału podstawowego, – wartość niepodzielonych zysków w spółce jawnej i komandytowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał podstawowy takiej spółki, w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT”.

Z wyjaśnienia tego wynika, że przepisy dotyczące zwolnienia dywidendowego mają zastosowanie także do spółek komandytowych oraz spółek jawnych będących podatnikami CIT – w zakresie wypłaty zysków (dywidend) wypracowanych przez te spółki od daty, kiedy stały się one podatnikami CIT.

W przypadku spółek komandytowych zwolnienie to dotyczy wypłaty zysków na rzecz wspólników będących komandytariuszami. Co do komplementariuszy zastosowanie znajduje inna metoda odliczenia podatku z art. 22 ust. 1 a – 1e Ustawy o CIT.

Z ww. interpretacji ogólnej wynikają jeszcze dwie bardzo istotne kwestie, a mianowicie, że:

  • Owe 10% akcji lub udziałów jakie powinien posiadać wspólnik – podatnik CIT w spółce jawnej i komandytowej powinno być odnoszone do udziału w zyskach. W interpretacji ogólnej MF wskazał, że istotne jest: „(…) w przypadku spółki jawnej lub komandytowej okres nieprzerwanego posiadania przez minimum dwa lata ogółu praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, przyznającego takiemu wspólnikowi minimum 10% praw do udziału w jej zyskach”.
  • Natomiast w zakresie czasu posiadania ww. udziału w zysku, należy także uwzględnić okres sprzed uzyskania przez spółkę komandytową czy jawną statusu podatnika CIT. W tym zakresie MF stwierdziło, że: „Przy ocenie spełnienia tych warunków uwzględnieniu podlega również okres, zanim dana spółka jawna lub komandytowa uzyskała status podatnika CIT, a w przypadku, kiedy spółka komandytowa uległa przekształceniu w spółkę jawną albo spółka jawna uległa przekształceniu w spółkę komandytową – również okres poprzedzający takie przekształcenie”.

Niewątpliwie ww. interpretację ogólną należy ocenić pozytywnie jako wyjaśniającą szereg wątpliwości dotyczących zwolnienia dywidendowego w spółkach komandytowych i jawnych będących podatnikami CIT, co do których były do tej pory wydawane interpretacje podatkowe o różnej treści.

Małgorzata Gach  

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?

NOWY E-BOOK W NASZYM SKLEPIENOWY ŁAD

Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne. Podstawowe aspekty prawne i podatkowe