Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystania funduszu na cele inwestycyjne

Obok regulacji dotyczących tzw. podatku estońskiego Ustawa o podatku CIT przewiduje specyficzne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Co do stosowania ww. regulacji wydane zostały objaśnienia podatkowe z dnia 10 grudnia 2021 r.

Opublikowany

dnia

Fundusz na cele inwestycyjne

O podatku estońskim pisaliśmy w poniższych artykułach:

Kto może skorzystać z przepisów dotyczących funduszu na cele inwestycyjne

Katalog podmiotów uprawnionych do zastosowania przepisów dotyczących funduszu na cele inwestycyjne jest analogiczny do katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z regulacji dotyczących podatku estońskiego. Od 1 stycznia 2022 r. mogą to być zatem spółki kapitałowe, ale i także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozostają spółkami osobowymi.

Wymogiem istotnym jest, aby wspólnikami takich podmiotów pozostawały jedynie osoby fizyczne, spółki takie nie mogą także posiadać udziałów, akcji w innych spółkach, ani też nie mogą być wspólnikami spółek osobowych.

Jednym z ważniejszych wymogów pozostaje to, że spółka korzystająca z funduszu na cele inwestycyjne musi generalnie uzyskiwać przychody z działalności operacyjnej. Przychody pasywne stanowić mogą poniżej 50% wartości przychodów. Szczegóły zawiera Ustawa o CIT oraz objaśnienia podatkowe z 10.12.2021 r.

Wyłączeniu podlegają m.in. przedsiębiorstwa finansowe, podmioty działające na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czy też podmioty, które powstały lub uczestniczyły w określonych w ustawie działaniach restrukturyzacyjnych.

Fundusz na cele inwestycyjne

Przepisy wskazują, że fundusz na cele inwestycyjne może powstać wyłącznie z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym taki fundusz został utworzony. Funduszu na cele inwestycyjne nie będą mogli zatem tworzyć podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność, w roku poprzednim z natury rzeczy nie mogli osiągnąć zysku.

Kolejnym warunkiem pozostaje wpłacenie równowartości środków pieniężnych odpowiadających wartości odpisu na fundusz na cele inwestycyjne nie później niż w dniu dokonania odpisu na wyodrębniony wyłącznie w tym celu rachunek, prowadzony dla podatnika. Środki te muszą pochodzić wyłączanie z zysku podmiotu, nie mogą natomiast pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat ani innych form wsparcia finansowego.

Zaznaczyć należy, że środki zgromadzone na funduszu na cele inwestycyjne muszą zostać wydatkowane na te cele nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu, chyba że podatnik przekaże do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych inwestycjach wskazującą rok wydatkowania tych środków oraz wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż w trzecim roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu.

Jaka korzyść z funduszu na cele inwestycyjne

Podstawowa korzyść z funduszu na cele inwestycyjne polega na tym, że podatnik spełniający wymogi może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym ww. fundusz utworzony na cele inwestycyjne w roku utworzenia tego funduszu (art. 15 ust, 1hb Ustawy o CIT).

Ważne jest, że środki z tego funduszu mogą być wydatkowane na:

1)  nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych,

Advertisement

2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych – zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym wspólników spółki lub członków ich rodzin”.

Skorzystanie z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na fundusz inwestycyjny skutkuje brakiem możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych za środki z funduszu, zaś w przypadku sprzedaży ww. środków trwałych, również nie jest możliwe uwzględnienie w kosztach wydatków na ich nabycie lub wytworzenie.

Jakie są skutki naruszenia zasad wykorzystania funduszu na cele inwestycyjne?

Jak wynika z przepisów Ustawy o CIT oraz objaśnień podatkowych

„W przypadkach, kiedy:

1) środki pochodzące z funduszu na cele inwestycyjne wydatkowane zostaną przez podatnika na inne cele niż „cele inwestycyjne”, lub

2) środki pochodzące z funduszu na cele inwestycyjne wydatkowane zostaną przez podatnika na cele inwestycyjne, ale sfinansowane zostaną lub zwrócone w jakiejkolwiek formie, lub

3) środki z takiego funduszu zostały sfinansowane z uzyskanej przez podatnika pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłaty lub z innych form uzyskanego przez podatnika wsparcia finansowego bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, lub

4) w danym roku podatkowym podatnik nie spełnił warunków wymaganych wobec podmiotów mogących tworzyć fundusz na cele inwestycyjne, tj. warunków wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt 2–6 ustawy o CIT (warunku poziomu przychodów pasywnych, zatrudnienia, formy organizacyjno-prawnej, rodzaju posiadanych praw majątkowych przez spółkę i wspólników, co do stosowania ustawy o rachunkowości), lub

5) podatnik nie wydatkował środków na cele inwestycyjne co do zasady w terminie do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano odpisu na fundusz albo wydatkował te środki z przekroczeniem tego terminu

to wówczas podatnik obowiązany jest zaliczyć do swoich przychodów równowartość zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów środków zgromadzonych na funduszu oraz kwot odpisanych lub wypłaconych z funduszu w kwocie odpowiadającej nieprawidłowym wydatkom lub odpisom (art. 12 ust. 1 pkt 6b-6d i ust. 1aa ustawy o CIT)”.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W przypadku, gdy u podatnika powstanie przychód – w związku z sytuacją bądź naruszeniem zasad – w dniu powstania tych przychodów podatnik obowiązany będzie wpłacić do urzędu skarbowego specjalne, tj. dodatkowe i niewynikające z podstawowych rozliczeń CIT, zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie to określa się w wysokości kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na taki fundusz, do dnia powstania tego przychodu, według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu dokonania odpisu

Advertisement

Podsumowanie

Fundusz na cele inwestycyjne, pomimo istnienia pewnych wymogów prawnych dla jego funkcjonowania może być również ciekawą alternatywą dla podmiotów faktycznie przeznaczających istotne środki na inwestycje, a nie korzystających np. z regulacji dotyczących podatku estońskiego.

W takim przypadku odpis na fundusz na cele inwestycyjne może być od razu zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zamiast klasycznego wieloletniego zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?