Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Upadłość przedsiębiorcy: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić przedsiębiorcy, u których wystąpił stan niewypłacalności (art. 11 ust. 1- 2 Prawa upadłościowego).

Opublikowany

dnia

upadłość przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe inicjuje złożenie wniosku o upadłość do sądu rejonowego, wydział gospodarczy w okręgu którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Wniosek o upadłość składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych na Portalu Rejestrów Sądowych.

Na temat składania wniosku o upadłość przedsiębiorcy pisałyśmy w artykule: Upadłość przedsiębiorcy: Wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy rozpoznaje sąd upadłościowy    (sąd rejonowy – wydział gospodarczy) w składzie trzech sędziów zawodowych. W postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy sąd upadłościowy bada czy złożony wniosek upadłościowy spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 oraz w art. 23 ust. 1 Prawa upadłościowego. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik (art. 26 ust. 1 Prawa upadłościowego).

Kiedy sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości ?

Obligatoryjnie przesłanki, które prowadzą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej zawiera:

  1. Art. 12a Prawa upadłościowego, zgodnie z którym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

  2. Art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w którym sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Piśmiennictwo wyjaśnia, że „Nie dochodzi wówczas do zaspokojenia wierzycieli, co jest celem postępowania upadłościowego” (tak I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, Komentarz do wybranych przepisów Prawa upadłościowego [w:] I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2021, Legalis).

Ważne!

W uzasadnieniu Postanowienia z dnia 24 marca 2021 roku (sygn. akt XXIII Gz 32/21) Sąd Okręgowy w Warszawie,

„(-) wskazuje, że dłużnik nie posiada żadnego majątku (-) . Dłużnik również nie posiada żadnych środków pieniężnych, żadnych nieruchomości, ruchomości, instrumentów finansowych ani wierzytelności. Wskazać należy, że w ewentualnym postępowaniu upadłościowym nie byłoby czego spieniężyć w celu pokrycia kosztów postępowania, nie wspominając o zaspokojeniu wierzycieli.”.

Fakultatywnymi przesłankami oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest brak „(-) zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie” (art. 11 ust. 6 Prawa upadłościowego). Natomiast sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 ust. 2 Prawa upadłościowego).

Posiedzenie sądu upadłościowego – regulacja prawna

Sąd upadłościowy rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości na posiedzeniu niejawnym. Sąd może na posiedzeniu niejawnym przeprowadzić postępowanie dowodowe w całości lub w części także wówczas, gdy wyznaczono rozprawę. Tak będzie

„(-) zawsze wtedy, gdy zachodzi konieczność rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli zatem na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości odpowie dłużnik, podnosząc i dowodząc, że przed złożeniem wniosku kwestionował istnienie wierzytelności lub podważy inne podstawy do stwierdzenia niewypłacalności, zwykle rozprawę sąd uzna za konieczną, chyba że sporność jest na tyle oczywista, że wniosek można oddalić na podstawie art. 12a PrUp.” – wyjaśnia piśmiennictwo ( tak P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2022, Legalis).

Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zażalenie na postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy (art. 27 ust. 1- 3 Prawa upadłościowego).

Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1 Prawa upadłościowego uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

„1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, NIP, jeżeli dłużnik (upadły) ma taki numer, firmę, pod którą działa dłużnik (upadły), miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem (upadłym) jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

2) (uchylony); 3) (uchylony)

Advertisement

4) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (-);

5) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (-);

6) określa, czy funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy, oraz wyznacza syndyka; (-)”.

Ważne!

Od 1 grudnia 2021 r. ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość (art. 52, art. 149 Prawa upadłościowego).

Podstawa prawna:

Art. 11 ust. 1-2 , art. 11 ust. 6, art. 12a, art. 13 ust. 1-2, art. 18, art. 22 ust.1, art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1- 3, art. 51 ust. 1 , art. 52, art. 149 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2022.1520).

Stan prawny na dzień 15 grudnia 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?