Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Ulga podatkowa na zakup kasy fiskalnej online

Artykuł odpowiada na pytanie komu przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących online. Jest to ważne szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie będą zobligowani do ich zainstalowania.

Opublikowany

dnia

ulga podatkowa Prawo dla księgowych

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary i usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy określonych branż mają obowiązek, wymiany swoich „starych” kas  fiskalnych na nowe kasy online. Wynika on z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT. Dotychczasowe kasy rejestrujące na nowe kasy online wymienili już przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą paliw, mechanika pojazdową oraz wulkanizacją.  Z kolei od 1 stycznia 2021 r. dołączyła do nich branża gastronomiczna, oraz przedsiębiorcy świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz zajmujący się sprzedażą węgla i produktów węglopochodnych przeznaczonych do celów opałowych. Natomiast od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać przedsiębiorcy m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy z branży budowlanej.

Pisałyśmy o tym w artykule: Kasa fiskalna online 2021 – kto musi ja posiadać

Którzy podatnicy mają prawo do ulgi podatkowej na zakup kasy rejestrującej online?

Z ulgi podatkowej na zakup kasy rejestrującej online mogą skorzystać podatnicy VAT czynni i podatnicy zwolnieni z VAT. Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy VAT czynni u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas rejestrujących online (art. 111 ust. 6a ustawy o VAT),

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3) dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Wyjaśnienie organu skarbowego

„Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy on-line ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach” – podkreślił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT1-3.4012.81.2021.2.ALN ) wydanej w  dniu 19 maja 2021 r.

Natomiast „w przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas wprowadzone w art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy określiły graniczną datę, od której uznawane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie, aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami. Za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się datę określoną w art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, czyli datę od której powstaje obowiązek stosowania kas online dla danej grupy podatników” – wyjaśnia organ skarbowy  w interpretacji indywidualnej (znak: 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN) wydanej w dniu 16 września 2020 r.

Advertisement

Jakie warunki musi spełnić podatnik w celu skorzystania z ulgi na  zakup kasy fiskalnej online?

Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online zostały podane w par. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019.820). Z jego treści wynika, że odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrot następuje wtedy, gdy podatnik:

1)  rozpoczyna prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,

2)   posiada przez fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia  ewidencji  przy  użyciu  każdej  kasy rejestrującej  w każdym  punkcie  sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Podstawowy sposób skorzystania z ulgi podatkowej

Podstawowym sposobem skorzystania z ulgi podatkowej jest odliczenie jej w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym [1].

A co z podatnikami zwolnionymi z VAT?

W przypadku gdy ww. podatnicy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art.113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe ze względu na wartość obrotów), wtedy urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu kwoty z tytułu niniejszej ulgi podatkowej na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia  wniosku [2] .

O tym co powinien zawierać wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej  wraz z wymaganymi dokumentami minister finansów  podał w treści par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Którzy podatnicy nie  skorzystają z ulgi na zakup kas rejestrujących – stanowisko organu interpretacyjnego

Ulga podatkowa nie przysługuje na dobrowolny zakup kasy fiskalnej online. Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW) z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektor KIS wyjaśnił w niej, „że <<ulga>> na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników. Uwzględniając (…) w szczególności fakt, że Wnioskodawca zakupił kasę on-line dobrowolnie w związku z otworzeniem nowego punktu sprzedaży, stwierdzić należy, że skoro kasa ta nie została nabyta w związku z wymianą kasy rejestrującej na kasę on-line, Wnioskodawca z tytułu jej nabycia nie może skorzystać z prawa do <<ulgi>> na zakup kasy on-line”.

Z ulgi na zakup kasy rejestrującej online nie będzie miał prawa podatnik, który „nie dokonał ufiskalnienia kasy on-line w terminie do 1 stycznia 2021 r., nie zwrócił się też do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o indywidualne rozstrzygnięcie w tej sprawie”. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS) z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Istotne!

W dniu 11.07.2019 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. Z treścią stanowiska MF można się zapoznać pod tym adresem.  

Advertisement

Podstawa prawna:

  • Art. 111 ust. 1, ust. 4 – 5 , ust. 6a , art. 145b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2021.685)
  • Par. 2 – 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019.820)

Objaśnienie:

[1]. Wynika to z par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019.820).

[2] Stanowi o tym  art. 111 ust. 5 ustawy o VAT.

Stan prawny na dzień 10 czerwca 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek

 

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?