Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Terminal płatniczy – czy będzie obowiązkowy dla osób posiadających kasę fiskalną?

Od początku 2022 roku czekają nas wielkie zmiany związane z Nowym Ładem. Wiele z projektowanych zmian rodzi problemy interpretacyjne. Wątpliwości podatników dotyczą m.in. obowiązku posiadania terminali płatniczych. Czy będą one obowiązywały wszystkich przedsiębiorców korzystających z kas rejestrujących?

Opublikowany

dnia

terminal płatniczy

Jedną z ustaw zmienianych w ramach Nowego Ładu jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Ustawodawca wprowadził do tej Ustawy od dnia 1 stycznia 2022 r. bardzo istotną z punktu widzenia przedsiębiorców, zmianę. Do ww. Ustawy dodano bowiem artykuł 19a wprowadzający nowy obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego.

Płatności bezgotówkowe – dla kogo?

Zgodnie z ww. artykułem od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy zobowiązani będą do zapewnienia możliwości „dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).”

Jednym z założeń Nowego Ładu jest zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych i zapewnienie większej transparentności dokonywanych transakcji.

Nowo wprowadzone przepisy zobowiązują przedsiębiorców do posiadania „instrumentu płatniczego” o ile prowadzą oni ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z powyższym, obowiązek posiadania ww. „instrumentu” nie dotyczy więc:

 • Przedsiębiorców dokonujących dostaw towarów i/lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych wykazanych w spisie czynności zwolnionych z posiadania kas fiskalnych o ile stanowią one min. 80% wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności (zwolnienie przedmiotowe),
 • Przedsiębiorców, których przychód z dostaw towarów/świadczenia usług nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł netto.

Terminal płatniczy – a może coś innego?

Jak wskazano powyżej art. 19a Prawo przedsiębiorców wprowadza obowiązek posiadania „instrumentu płatniczego”, który w domyśle zapewnić ma możliwość płacenia bezgotówkowego. Takim instrumentem może być terminal płatniczy, choć nie tylko. Zgodnie z definicją podaną w art. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1907) przez „instrument płatniczy” rozumie się:

„zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;”

Tym zleceniem płatniczym jest polecenie wykonania transakcji płatniczej, czyli wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych.

Oczywiście najczęściej utożsamianym z ww. definicją urządzeniem będzie terminal płatniczy. Przyjmuje się jednak, że przeprowadzenie transakcji bezgotówkowej można umożliwić także poprzez zapewnienie laptopa lub smartfonu, z którego konsument dokona płatności za pomocą aplikacji bankowej (chociażby za pomocą Blika). Pojawiają się przy tym głosy, że wystarczy własne urządzenie konsumenta, natomiast przedsiębiorca powinien tylko umożliwić dokonanie na jego rzecz płatności w taki sposób, aby zapłata mogła nastąpić na jego rachunek bankowy. Zatem nie jest do końca tak, że terminal płatniczy będzie wymagany w każdym przypadku.

Terminal płatniczy a kasa fiskalna online

O terminalu płatniczym samym w sobie mówi dopiero art. 19a ust 3 Prawa przedsiębiorców w kontekście współpracy między terminalem a kasą fiskalną.

Przepis ten wskazuje, że: „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy”.

Przepis ten wskazuje na okoliczność, iż podmioty posiadające terminal płatniczy i wykorzystujące go do przyjmowania płatności mają obowiązek jego zintegrowania z kasą, jeśli ta jest kasą online. Ustawodawca chce, aby każda transakcja dokonywana za pomocą terminalu płatniczego przesyłana była do Centralnego Repozytorium Kas. Ta integracja powinna mieć miejsce od dnia 1 lipca 2022 r.

WAŻNE:

Art. 111 ust 6kb Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza karę pieniężną za niezapewnienie współpracy między kasą rejestrującą a terminalem płatniczym w kwocie 5 000 zł!

Ulga na nabycie terminalu płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy dokonają zakupu terminala płatniczego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą mogli skorzystać z dodatkowej ulgi na zakup takiego terminala. Ulga ta polegać będzie na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z jego obsługą.

Ulga ta ma jednak ograniczenie czasowe i kwotowe. Skorzystać z niej można jedynie w ciągu roku podatkowego w którym zakupiono terminal oraz w roku następnym.

Co więcej, ulga przysługiwać będzie o ile wydatki nie przekroczą kwoty:

 • 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
 • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.a

 

Agnieszka Gach

Małgorzata Gach

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?

NOWY E-BOOK W NASZYM SKLEPIENOWY ŁAD

Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne. Podstawowe aspekty prawne i podatkowe