Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

NOWY ŁAD – spółka cywilna lub jawna osób fizycznych a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nowy Ład wprowadził do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym [1] zmiany w zakresie składki zdrowotnej. Ze względu na wprowadzone przez Polski Ład nowe zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wielu z nich zastanawia się nad przejściem na opodatkowanie swojej działalności zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Jest opłacalne głównie dla firm, które nie mają wysokich kosztów z prowadzonej działalności. Podatek płacony jest wtedy od przychodu, a nie od dochodu. Natomiast składka zdrowotna nie jest liczona w proporcji do dochodu, ale wg progów przychodów.

Opublikowany

dnia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany zasad naliczania składki zdrowotnej przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2022 r. były omawiane w artykule: Nowy Ład – Zmiany w ryczałcie 

Kto może wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie opodatkowanie przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące własna firmę,
 • wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi,
 • wspólnicy spółek jawnych będący osobami fizycznymi.

Ze względu na sposób opłaty składki zdrowotnej opodatkowanie ryczałtowe wspólników spółek cywilnych i jawnych których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne może być korzystne.

Ta forma opodatkowania nie znajduje zastosowania, jeśli przykładowo. wspólnikiem takiej spółki jest sp. z o.o. lub też inna spółka osobowa.

Kiedy można wybrać ryczałt?

Ryczałt można wybrać:

 • rejestrując działalność gospodarczą,
 • w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej od kolejnego roku podatkowego.

Czy każda spółka cywilna lub jawna osób fizycznych może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów?

W niektórych przypadkach wybór ryczałtu od przychodów nie jest możliwy. Z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 ustawy o ryczałcie wynika, że prawo do wyboru opodatkowania ryczałtowego mają przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
 • rozpoczną wykonywanie  działalności  w roku  podatkowym  i nie  korzystają  z opodatkowania  w formie  karty  podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

WAŻNE!

W celu wyliczenia limitów podatkowych 2022 podanych w euro przelicza się na  walutę polską  na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Z Tabeli A kursów średnich walut obcych wynika, że w piątek 1 października 2021 r. średni kurs euro wyniósł 4,5941 zł [2]. Jeżeli pomnożymy 2 000 000 euro (suma przychodów) przez 4,5941 zł (średni kurs euro) wtedy otrzymamy 9 188 200 zł. Limit przychodów w polskich złotych za ubiegły rok podatkowy, który uprawnia do opodatkowania ryczałtowego w spółkach cywilnych czy jawnych w roku 2022 – liczony na wszystkich wspólników spółki za rok 2021 nie może przekroczyć kwoty 9 188 200 zł.

ISTOTNE!

Art. 7 ust. 1 ustawy o ryczałcie: „Do podatników  rozpoczynających  działalność  w roku  podatkowym,  którzy  w poprzednim  roku  podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego  przychodu.  W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla spółki cywilnej czy jej wspólników

Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej dwie osoby, czyli przyszli wspólnicy (art. 860 par. 1 K.c.). Sama spółka cywilna nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast takiemu wpisowi podlegają wspólnicy – osoby fizyczne.

W zakresie działalności gospodarczej wymienionej w umowie  spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie posiada zdolności prawnej.  Przedsiębiorcami są natomiast jej wspólnicy. Każdy z jej wspólników (osoba fizyczna) rozlicza za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie za spółkę. Wspólnicy spółki cywilnej mogą wybrać różne formy opodatkowania np. opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej lub opodatkowanie podatkiem liniowym. Możliwy jest też wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku ważne jest, że każdy ze wspólników takiej spółki musi złożyć oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.68.2017.1.MPŁ) z dnia 16 maja 2017 r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że „jeżeli intencją wspólników jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy”.

Zobacz: Podatki w spółce cywilnej – kto jest podatnikiem? (6)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla spółki jawnej czy jej wspólników

Spółka jawna jest handlową spółką osobową. Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Należy przez to rozumieć, że prowadzi własną działalność gospodarczą, stąd też jest przedsiębiorcą. W spółce jawnej, której wspólnikami są osoby fizyczne każdy ze wspólników samodzielnie wybiera formę opodatkowania. Natomiast ryczałt ewidencjonowany – wybierają mogą wybrać wyłącznie wszyscy wspólnicy.

Advertisement

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.422.2021.2.AK) z dnia 14 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił:

„spółka jawna nie posiada osobowości prawnej – oznacza to, że nie jest ona samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Dochody spółki jawnej nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki, przy czym sposób opodatkowania uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika – w przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w spółce jawnej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Tożsame stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej (znak: IBPB-1-1/4511-157/16/EN) wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Więcej: Podatki w spółce jawnej: Podatek dochodowy w spółce jawnej (cz. 1)

Podatnicy pytają, organ skarbowy wyjaśnia ich wątpliwości

Na temat opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP3-1.4011.544.2018.2.MG) z dnia z dnia 10 stycznia 2019 r.

„Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, gdzie przychody są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym. Ponadto Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę jawną i opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej jako wspólnik w formie spółki komandytowej – podatkiem liniowym, nie pozbawia podatnika możliwości wyboru opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie zachodzą inne okoliczności, które powodowałyby utratę prawa do opodatkowania w tych formach.”

Z kolei w interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL2-2.4011.118.2021.2.MM ) z dnia 12 maja 2021 r. organ skarbowy wyjaśnił:

„Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują również, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego). Zatem Wnioskodawca będzie mógł wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej lub spółki jawnej. Ponadto Wnioskodawca będzie mógł również w kolejnych latach wybrać tę formę opodatkowania, o ile spółka nie przekroczony w poprzednim roku podatkowym limitu wskazanego w przepisach art. 6 ust. 4 cytowanej ustawy”.

Przeczytaj także: Nowy Ład – czy można połączyć ryczałt z podatkiem liniowym 

Podsumowanie

Ze względu na bardziej korzystne zasady obliczania składki zdrowotnej (składka zdrowotna liczona w zależności od uzyskiwanych przychodów w stałych kwotach liczonych od przeciętnego wynagrodzenia) duża część przedsiębiorców może w roku 2022 podjąć decyzję co do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Z możliwości takiej mogą skorzystać także wspólnicy niektórych spółek ale nie wszystkich.

Przepisy dają taką możliwość wspólnikom spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych. Ważne jest jednak, że chcąc rozliczać się na zasadach ryczałtu – wszyscy wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – muszą zadeklarować tę samą formę opodatkowania.

Advertisement

 

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz.U.  2021.1993)

Objaśnienie:

[1] ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U 2021.1993)

[2] Tabela A kursów średnich walut obcych, Tabela nr 191/A/NBP/2021 z dnia 2021-10-01http://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2021/a/21a191 (dostęp w dniu 14 grudnia 2021 r.

 

Stan prawny na dzień 14 grudnia 2021 r.

Małgorzata Gach

Wanda Książek


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna

Advertisement

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?