Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Polski Ład 2.0 : Można zmienić dotychczasową formę opodatkowania PIT 2022 na skalę podatkową

Artykuł przedstawia najważniejsze informacje w zakresie możliwości zmiany dotychczasowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej za rok podatkowy 2022.

Opublikowany

dnia

zmiana formy opodatkowania

Obowiązujące od 1 lipca 2022 r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca) [1] umożliwiają przedsiębiorcom zmianę zasad opodatkowania z podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podatek według skali podatkowej (zasady ogólne).

 

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek na zasadach ogólnych

Zmianę formy opodatkowania dochodów z podatku liniowego na skalę podatkową wstecznie za rok 2022 reguluje art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej. Zgodnie z treścią tego przepisu, podatnicy, którzy przed 1 lipca 2022 r. opodatkowywali uzyskiwane dochody podatkiem liniowym mogą:

„wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonym w terminie określonym w tym przepisie”.

Oznacza to, że do 2 maja 2023 r. (dzień 30 kwietnia w 2023 r. jest w sobotę) poprzez złożenie zeznania PIT- 36 zamiast zeznania PIT- 36L – podatnik opodatkowany w 2022 r. liniowo może zdecydować o zmianie zasad opodatkowania na podatek ustalany wg skali podatkowej. W przypadku, gdy podatnik złoży wcześniej deklarację PIT-36L, wówczas straci uprawnienie do zmiany formy opodatkowania (art. 14 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Nawet jeśli ostatecznie ww. podatnik podejmie decyzję o zmianie zasad opodatkowania na skalę podatkową, to śródroczne należne miesięczne albo kwartalne zaliczki na podatek liniowy (dotychczasowy) będą wpłacane na zasadach dotyczących podatku liniowego. Następnie zaliczki te winny zostać wykazane w deklaracji PIT-36 za rok 2022 bez wcześniejszego ich przeliczania na skalę podatkową (art. 14 ust. 3 ustawy nowelizującej).

Zmiana opodatkowania przychodów z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie roku 2022

Podatnik może zmienić opodatkowanie przychodów z ryczałtu na skalę podatkową w zakresie roku 2022 na dwa sposoby:

 1. rozliczyć ryczałtowo zaliczki ustalone w roku 2022, a po zakończeniu roku podatkowego jako formę rozliczenia wybrać skalę podatkową (art. 15 ust. 1 ustawy zmieniającej),

 2. zmienić formę opodatkowania od 1 lipca 2022 r. czyli za okres od 1 stycznia do końca czerwca br. rozliczyć ryczałtowo, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia dokonywać rozliczeń według skali (art. 17 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Regulacja prawna w tym zakresie

Podatnicy zmieniają ryczałt na podatek według skali podatkowej poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT- 36 za rok 2022.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy jw.:

„Podatnicy stosujący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (…) mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 27 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli zawiadomią o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonym w terminie określonym w tym przepisie”.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy nowelizującej podatnik podatku ryczałtowego, który na początku roku 2022 [2]:

„nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, (…) oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy”.

Zobacz także: Spółka cywilna. Praktyczny poradnik

Advertisement

spółka cywilna

Oświadczenie podatnika o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oświadczenie podatnika o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawiera:

 1. miejsce i dzień jego złożenia ( np. Kraków, 2022- 07- 06),
 2. oznaczenie podatnika (imię, nazwisko, adres , NIP),
 3. oznaczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego ( np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ….),
 4. treść oświadczenia,
 5. własnoręczny czytelny podpis podatnika.

W przykładowej treści oświadczenia podatnik może napisać:

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 17 ust. 1 Ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022. 1265) oświadczam, że rezygnuję z opodatkowania przychodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od dnia 1 lipca 2022 r. dochody osiągnięte z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej opodatkowane zostaną na podstawie art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021. 1128).

 

Dwa zeznania roczne

Podatnik, który zrezygnował z ryczałtu, a wybrał podatek na zasadach ogólnych opłaca podatek dochodowy od dochodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. według skali podatkowej.

Po zakończeniu roku podatkowego jest obowiązany do złożenia dwóch zeznań rocznych, t.j. : PIT-28 , w którym wykazuje przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, oraz PIT-36, w którym wykazuje dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

ISTOTNE!

Przeczytaj także wydany przez Ministerstwo Finansów Przewodnik dla podatnika Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej.

 

Podstawa prawna: Art. 14 ust. 1- 4 , art. 15, art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022. 1265).

Objaśnienie:

Advertisement
[1] ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022. 1265), [2] Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 9 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( tj. Dz.U.2020.1905).

Stan prawny na dzień 17 sierpnia 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?