Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Odwołanie od decyzji ZUS – jak to zrobić?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygają kwestie z zakresu ubezpieczeń społecznych, takich jak np. prawo do renty, emerytury czy uprawnienie do otrzymywania zasiłku chorobowego. Często decyzje te bywają zaskakujące dla ubezpieczonych. Każda osoba, która nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki ZUS rozpoznał jej sprawę, ma prawo wniesienia odwołania od doręczonej jej decyzji organu rentowego. Należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze  od decyzji ZUS ma charakter ściśle sformalizowany, ważne jest aby pamiętać o przestrzeganiu wymogów prawnych w zakresie składania takiego pisma. Z tego artykułu dowiesz się jak i kiedy napisać takie odwołanie.

Opublikowany

dnia

Odwołanie od decyzji ZUS

Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS przysługuje każdemu, kto nie zgadza się z decyzją wydaną przez tą instytucję. Ważne jest, aby odwołanie złożyć w terminie jednego miesiąca od doręczenia decyzji ZUS.

Wyjątek!

W zakresie decyzji odmawiających przyznania takiego świadczenia oraz decyzji przyznających świadczenie z ubezpieczenia społecznego w drodze wyjątku, a także decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz w zakresie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru, przysługują inne środki odwoławcze, wobec tego w tym zakresie nie można złożyć odwołania.

Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Co do zasady, odwołanie od decyzji ZUS składa się do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem organu ZUS, który wydał sporną decyzję. Najlepiej zrobić to bezpośrednio w biurze podawczym oddziału ZUS, albo wysłać odwołanie zwykłym listem poleconym. Zgodnie z przepisami można także złożyć odwołanie ustnie w placówce ZUS, z którego pracownik ZUS jest zobligowany sporządzić protokół.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania odwołującego się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • przytoczenie zarzutów oraz wniosków, w tym o zmianę decyzji ZUS lub jej uchylenie,
 • zwięzłe uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
 • własnoręczny podpis składającego odwołanie, albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli zostali oni ustanowieni,
 • wymienienie załączników.

Odwołanie od decyzji ZUS powinno także zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji ZUS. Odwołanie to może zawierać dodatkowo wnioski, np. o przeprowadzenie określonych dowodów, lub żądania (przykładowo przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego).

Co później?

Złożenie odwołania od decyzji ZUS, uruchamia postępowanie przed ZUS, który wydał zaskarżone orzeczenie. ZUS musi ponownie dokonać analizy niniejszej sprawy. Może on uznać, że odwołanie od decyzji ZUS zasługuje w całości na uwzględnienie. Wtedy ZUS zmienia, albo uchyla wydaną decyzję w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

Jeśli ZUS stwierdzi, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu. Ma na to 30 dni od dnia wniesienia odwołania.

Jeśli sąd uwzględni odwołanie, to może zmienić w całości, lub w części zaskarżoną decyzję ZUS.

Warto pamiętać, że postępowanie w ww. sprawach jest wolne od kosztów sądowych.

Podsumowanie

Wniesienie odwołania od wydanej decyzji przez ZUS jest prawem, z którego warto korzystać w celu zwiększenia szans na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Warto pamiętać o podstawowych kwestiach:

Advertisement
 • odwołanie musi być złożone w terminie
 • odwołanie nie może mieć braków formalnych (np. brak oznaczenia sądu, strony)
 • w odwołaniu należy precyzyjne określić swoje żądania
 • odwołanie musi zawierać uzasadnienie zarzutów i wniosków
 • odwołanie należy podpisać własnoręcznym podpisem

Stan prawny na dzień 4 października 2022 r.

Klaudia Kowalczyk – aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Gach w Krakowie

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?