Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że z datą zawarcia umowy spółki z o.o. (podpisania aktu założycielskiego – jeśli spółkę z o.o. zakłada jeden wspólnik) powstaje pewien twór określany jako spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji przekształca się w zwykłą spółkę z o.o. z datą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Powstaje pytanie jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji, jeśli jeszcze przed wpisem do KRS wspólnicy uznaliby to za konieczne.

jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji Prawo dla księgowych

Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji – możliwe rozwiązania

Problem jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji może nie był do tej pory częsty w praktyce, tym niemniej jeśli taka sytuacja miała miejsce – to kłopot miały sądy rejestrowe.

Generalnie bowiem zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia przez Zgromadzenie wspólników uchwały w sprawie zmiany umowy spółki oraz wpisu zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ważne jest przy tym, że o ile obowiązująca umowa spółki z o.o. nie przewiduje inaczej uchwała w sprawie zmiany umowy spółki powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów. Zatem co do zasady zmiana umowy spółki z o.o. nie wymaga jednomyślności.

Drugie rozwiązanie jakie przyjmowane było przez spółki zakłada, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga jednak jednomyślności wspólników. Nie może zatem następować na podstawie uchwały jak wyżej, tylko poprzez zmianę umowy spółki dokonaną przez wszystkich wspólników.

Jak zmienić umowę spółki z o.o. w organizacji – regulacja od 1 marca 2019 r

Problem powyższy zostanie ostatecznie usunięty po dniu 1 marca 2019 r w związku ze zmianą przepisów K.s.h. Zostanie wprowadzony w życie art. 161 § 4 K.s.h.

Zgodnie z tym przepisem:

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571.

Z uzasadnienia do projektu zmian wynika przy tym, że

W praktyce obrotu gospodarczego powstają wątpliwości, w jakiej formie powinna zostać dokonana zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji. Przepis w proponowanym kształcie oparty jest na rozwiązaniu wskazanym w postanowieniu SN z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. II CSK 489/08. Zmiana umowy spółki w organizacji powinna nastąpić w drodze zmiany samej umowy wspólników. (…)

Względy te przesądzają o tym, że zmiana umowy spółki przed rejestracją wymaga jednomyślności wszystkich wspólników, a zatem powinna być dokonana według ogólnych reguł KC przewidzianych dla zmiany umowy. Proponowany przepis ma charakter szczególny, wyłączając w regulowanym zakresie stosowanie art. 255 § 1 w zw. z art. 11 § 2 KSH. Przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania do spółek zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy, o którym mowa w art. 1571 KSH.

Tym samym po 1 marca 2019 r. wiadomo, że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji wymagać będzie jednomyślności wspólników. Natomiast już po wpisie spółki do rejestru zmiana taka będzie się dokonywać w związku z podjęciem uchwały wskazaną w umowie spółki lub w przepisie większością głosów.

Polecane wpisy