Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę

Pomimo faktu, że od 2011 roku możliwe jest już przekształcenie przedsiębiorstwa przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. w spółkę z o.o. lub akcyjną, stosunkowo niewielka liczba podmiotów decyduje się na taką formułę restrukturyzacji działalności gospodarczej. Przyczyn może być kilka, w tym nie da się wykluczyć także przyczyny ekonomiczne. Jednym z tematów, które mogą budzić wątpliwość jest temat: kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę.

kasy fiskalne przy przekształceniu

Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy – czy konieczna jest wymiana

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę wiąże się nie tylko co naturalne ze zmianą formy prawnej podmiotu ale też z koniecznością uzyskania przez spółkę powstałą z przekształcenia nowego numeru NIP.

W tym zakresie sukcesji podatkowej brak, skoro przedsiębiorca będący osobą fizyczną po przekształceniu po prostu istnieje nadal, niezależnie całkiem od spółki kapitałowej, która będzie kontynuowała dalszą działalność przedsiębiorcy sprzed przekształcenia.

W zakresie kas fiskalnych organy podatkowe dają możliwość posługiwania się „starymi” kasami fiskalnymi przedsiębiorcy po dokonaniu odczytu kasy i po wprowadzeniu aktualnych danych spółki. Tak np. wynika z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 2 czerwca 2017 r. sygn. 0111-KDIB3-1.4012.6.2017.1.WN.

Z kolei o ile spółka powstała z przekształcenia będzie nadal korzystać – po zmianie modułu – z kas fiskalnych przedsiębiorcy – nie będzie ona zobligowana do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, które zostały uprzednio wydatkowane na zakup kas fiskalnych.

Z przepisów prawa wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 1) zaprzestaną działalności; 2) nastąpi otwarcie likwidacji; 3) zostanie ogłoszona upadłość; 4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału); nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis; 5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków określonych w przepisach.

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z interpretacji indywidualnej z dnia  5 maja 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN nie zachodzi przypadek likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej, a jedynie ma miejsce zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Nie dojdzie zatem do zaktywowania się żadnego z przypadków uzasadniających zwrot kwot uprzednio wydatkowanych na nabycie przez podatnika kasy fiskalnej.

Kasy fiskalne przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę – zakup nowych kas fiskalnych

W niektórych jednak przypadkach spółka powstała z przekształcenia może się jednak zdecydować na zakup nowych kas fiskalnych.

W tym zakresie wskazać trzeba, że zdaniem organów podatkowych spółka taka nie powinna mieć prawa do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia nowych kas fiskalnych tj. odliczenia określonej w przepisach kwoty wydatkowanej na zakup. Tak np. wynika z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 21 kwietnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB4.4014.7.2017.1.ASz czy interpretacji z dnia 26 marca 2018 r sygn. 0112-KDIL2-2.4012.43.2018.2.MŁ.

W ostatnim jednak czasie pojawiło się w tym zakresie korzystne orzeczenie NSA:

(…) należy wskazać, iż skoro w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółka kapitałową, spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących to brak podstaw prawnych dla odmowy przyznania spółce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka ta nie kontynuuje ewidencjonowania, bowiem nie wstąpiła w obowiązki dotychczasowego podmiotu, a niewątpliwie prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi obowiązek.  (…) na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013r. poz. 363) fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Oznacza to, że z danej kasy może korzystać konkretny podatnik. W przypadku braku sukcesji uniwersalnej – jak w niniejszej sprawie – powstała spółka nie może posługiwać się danymi podmiotowymi zawartymi w pamięci fiskalnej” – z wyroku NSA z dnia 2.03.2018 r I FSK 726/16.

Zatem w przypadku nabycia przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę nowej kasy fiskalnej możliwe być winno skorzystanie z przewidzianej przez przepisy ulgi na zakup takiej kasy.

Polecane wpisy