Wykreślenie danych z KRS z urzędu

Postępowanie rejestrowe tj. związane z wpisem danego podmiotu do KRS lub też ujawnieniem określonych danych jest co do zasady postępowaniem wnioskowym. Konieczne jest zatem wypełnienie odpowiednich formularzy, dołączenie załączników i dokonanie potwierdzeń uregulowania opłat, aby sąd rejestrowy danym wnioskiem się zajął. Możliwe jest jednak także w niektórych przypadkach – wykreślenie określonych danych przedsiębiorcy z KRS z urzędu.

wykreślenie danych z KRS z urzędu Małgorzata Gach

Wykreślenie danych z KRS z urzędu – jaka podstawa prawna

Wykreślenie danych z KRS z urzędu może być dokonane przez sąd rejestrowy na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 24 ust 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Kiedy możemy mieć do czynienia z wykreśleniem danych z KRS z urzędu

Praktycznie w ramach kancelarii mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nasz klient dokonał sprzedaży posiadanych 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz będąc jedynym członkiem zarządu złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu to nabywca udziałów winien był w pierwszym rzędzie – po nabyciu – doprowadzić do powołania zarządu, a następnie tenże zarząd winien był złożyć odpowiednie wnioski do KRS oraz innych organów.

Wnioski o KRS w tym zakresie powinny obejmować przede wszystkich uchwałę w sprawie powołania zarządu (zmiana w zakresie członków zarządu), oświadczenia w zakresie adresów do doręczeń wspólników oraz członków zarządu, a przede wszystkim aktualną listę wspólników wraz z wnioskiem ujawniającym nowego wspólnika spółki (łącznie z umową przenoszą własność udziałów czego domagają się sądy rejestrowe).

Tak się jednak nie stało i pomimo faktu sprzedaży wszystkich udziałów w spółce oraz złożenia rezygnacji z zarządu – nasz klient nadal – po kilku miesiącach od transakcji – wykazywany był i jako wspólnik, i jako członek zarządu w odpisie z KRS.

Aby usunąć taki stan rzeczy, niezgodny z rzeczywistością postanowiliśmy wykorzystać właśnie wskazany powyżej art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skutek był dla Kancelarii pozytywny, chociaż w odpisie z KRS może to wyglądać trochę dziwnie. Rubryki dotyczące zarządu spółki oraz wspólników pozostały bowiem puste.

Nie znamy dalszych działań sądu, ale wydaje się, że w dalszym ciągu w pierwszym rzędzie powinien zostać wdrożony tryb postępowania przymuszającego opisanego także w art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wobec nabywcy udziałów – znanego z imienia i nazwiska.

Zobaczymy dalej jak sprawa ta się jeszcze potoczy.

Polecane wpisy