Zwolnienie ze składek ZUS a dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PUP lub WUP

Specustawa (Tarcza antykryzysowa 1) przewiduje różne formuły takiego czy innego wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Nie do końca jednak wprowadzone przepisy są jasne i przejrzyste. Ustawa przewiduje np. możliwość zwolnienia pracowników z ZUS a jednocześnie daje możliwość dofinansowania do wynagrodzeń oraz do składek ZUS. Czy i jakie są relacje ww. przepisów.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
dofinasowanie do wynagrodzeń Małgorzata Gach

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych przewiduje obecnie art. 31zo specustawy. Dalszy zakres podmiotowy tego zwolnienia (od 10 do 49 ubezpieczonych) jest obecnie przedmiotem prac ustawodawczych.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

W zakresie dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne ustawa przewiduje dwa tryby, różniące się przesłankami i warunkami.

Pierwszy z nich jest przewidziany w art.15g specustawy – tutaj wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (WUP). Wymaga on w szczególności podpisania porozumienia przez pracodawcę z przedstawicielami pracowników i wiąże się z dofinansowaniem na czas przestoku lub obniżonego czasu pracy. Warunkiem jest oczywiście spadek obrotów gospodarczych.

Drugi tryb reguluje natomiast art. 15zzb specustawy i tutaj wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy (PUP). W tym modelu dofinansowanie udzielane jest w odpowiedniej wartości procentowej zależnie od spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorstwa.

Generalna zasada jaka wynika z tych przepisów jest taka że nie można dwa razy dostać dofinansowania na to samo.

Jaki problem?

Dzisiaj przy analizie sprawy klienta pojawiła się kwestia czy skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS ma jakiś wpływ (w domyśle czy wyklucza) wystąpienie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Przepisy generalnie wprost nie dają odpowiedzi na takie pytanie, przy czym wg mnie zupełnie nielogiczne byłoby przyjęcie, że wniosek o zwolnienie z ZUS wyłącza dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych.

Faktem jest, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ma się też odnosić do składek ubezpieczeniowych przypadających od ww. kwot, ale dofinansowanie z zasady ma być jedynie częściowe. Pozostała część wynagrodzenia łącznie ze składkami powinna być regulowana przez pracodawcę.

Czyli te dwie instytucje powinny być traktowane niezależnie. Wniosek o zwolnienie z ZUS nie powinien mieć zatem wpływu na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, może mieć natomiast wpływ na wartość ostatecznie udzielonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Skoro bowiem pracodawca zostałby zwolniony z zapłaty składek na ZUS, to tym samym kwoty te nie powinny być objęte dofinansowaniem z WUP lub PUP.

Problem jest tutaj czasowy i proceduralny skoro wniosek o zwolnienie z ZUS można składać do 30.06.2020 r. Również rozpoznanie wniosku przez PUP oraz WUP wymaga czasu.

Nie wiem jak to będzie praktycznie załatwiane natomiast trzeba wskazać, że obecnie już składane wnioski:

Wniosek do WUP

Wniosek do PUP

zawierają oświadczenia składającego wniosek o zamiarze lub o braku zamiaru skorzystania ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19, dotyczącego okresu w którym składany jest wniosek o dofinansowanie miejsc pracy.

Zatem skoro takie oświadczenia są we wniosku a poza tym nie ma żadnego przepisu, który wyłączałby wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, to znaczy, że można skorzystać z obu tych form wsparcia. Zwolnienie z ZUS może mieć natomiast wpływ na wysokość dofinansowania z WUP lub PUP.

Polecane wpisy