Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Od 13 października 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1115). Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Finansów i będzie on także powszechnie dostępny. Zatem każdy będzie mógł uzyskać wiedzę na temat tego, kto faktycznie decyduje w sprawach danego podmiotu. Kogo obejmą nowe obowiązki? Kto to jest ten beneficjent rzeczywisty? Jakie dane beneficjenta rzeczywistego będzie można znaleźć w rejestrze? Kiedy trzeba zgłosić dane? Jaki tryb zgłaszania danych oraz co grozi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych?

Opublikowany

dnia

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kogo obejmą nowe obowiązki?

Podmiotami zobowiązanymi do zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podmiotów stanowiących beneficjentów rzeczywistych (oraz naturalnie do aktualizowania tych danych), będą wszystkie spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, z wyłączeniem spółek partnerskich oraz spółek akcyjnych posiadających status spółki akcyjnej publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Po wejściu w życie odpowiednich przepisów obowiązek ten obejmie także proste spółki akcyjne.

Kto to jest ten beneficjent rzeczywisty?

Rozbudowana definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 2 ust. 2 pkt. 1). Warto do niej spojrzeć m.in. dla zweryfikowania faktów i okoliczności.

W skrócie beneficjentem rzeczywistym będzie osoba fizyczna (lub osoby fizyczne) sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez daną spółkę. W szczególności chodzi o osobę fizyczną będącą udziałowcem spółki, której przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innych spółek lub innych osób prawnych), prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów. Definicję spełnia także osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do wykonywania prawa głosu.

Jakie dane beneficjenta rzeczywistego będzie można znaleźć w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Przepisy stanowią, że w zakresie samych spółek konieczne będzie podanie podstawowych danych identyfikacyjnych takiej spółki łącznie z siedzibą oraz z numerem NIP. Natomiast w zakresie osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi oraz członka  organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania ww. spółek (pytanie czy dotyczy to wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji) należy podać:  imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zaznaczyć trzeba, że przepisy te wyłączają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Kiedy trzeba zgłosić dane?

W zakresie podmiotów nowo powstających informacje wskazane powyżej powinny zostać zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 7 dni licząc od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

W zakresie podmiotów już wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych powinny zostać zgłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów – czyli do 13 kwietnia 2020 r.

Jaki tryb zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Dokonuje się tego nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem jaki zostanie udostępniony przez Ministra Finansów.

Ww. dokument podpisywany jest podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP oraz musi zawierać oświadczenie o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co grozi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych?

Spółki, które nie dopełnią obowiązków informacyjnych muszą się liczyć z karą pieniężną do 1.000.000 zł.

Przepisy może są i proste, ale nie w każdym przypadku ustalenie beneficjentów rzeczywistych będzie takie oczywiste. Być może już trzeba, szczególnie w bardziej rozbudowanych strukturach kapitałowych lub innych – podjąć niezbędne działania w tym zakresie. Wbrew pozorom, termin 6 miesięcy dla „starych” spółek wcale nie musi być taki długi. Pamiętać trzeba, że po 13 października 2019 r. wszystkie nowe podmioty podlegać będą nowym obowiązkom zgłoszeniowym.

 

POBIERZ ALERT DLA FIRM 3/2019
„Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.”
W PLIKU PDF:


Masz pytania merytoryczne co do kwestii Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? Albo inne zagadnienia prawno-podatkowe nurtują Cię w codziennej pracy?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zapraszam do współpracy,

Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy KrakówMałgorzata Gach
radca prawny, doradca podatkowy
partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA
kierujący praktyką podatkirestrukturyzacjeaudyty
autorka blogów prawno-podatkowych
prawo-dla-ksiegowych.pl
podatkiwspolkach.pl
ocenachtransferowych.pl
T: +48 668 017 219
E: m.gach@gm-legal.pl lub kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl
linkedin.com/in/malgorzata-gach

 

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?

NOWY E-BOOK W NASZYM SKLEPIENOWY ŁAD

Praca wspólnika na rzecz spółki, powtarzające się świadczenia niepieniężne. Podstawowe aspekty prawne i podatkowe