Zostańmy w kontakcie

#Nowy Ład

Nowy Ład – ulga konsolidacyjna

Nowy Ład wprowadza szereg nowych rozwiązań określanych mianem ulg dla przedsiębiorców lub firm. Charakter tych ulg jest różny, różny jest też faktyczny wpływ tych ulg na funkcjonowanie firm.

Opublikowany

dnia

ulga konsolidacyjna

W ramach artykułów, które poświęciliśmy Nowemu Ładowi omawialiśmy generalnie założenia np. ulgi na robotyzacje, prototypy B+ R. Przykładowo:

Dzisiaj zajmijmy się ulgą o innym nieco charakterze określaną jako ulga konsolidacyjna.

Ulga konsolidacyjna – na czym polega?

Ulga konsolidacyjna polegać ma na możliwości odliczenia przez podatnika CIT od swojej podstawy opodatkowania pewnych „kwalifikowanych wydatków” poniesionych na nabycie udziałów lub akcji spółki będącej osobą prawną posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa.

Maksymalna wysokość tego odliczenia jest jednak limitowana i wynosi maksymalnie 250 000 zł.

Dotychczas wydatki objęte ulgą konsolidacyjną, o których poniżej, mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Obecnie te same wartości będą mogły zostać dodatkowo odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem CIT. Odliczenie będzie jednak ograniczone do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych oraz do ww. kwoty 250 000 zł. i będzie dokonywane w roku poniesienia wydatków.

W jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?

Warunki do skorzystania z tej ulgi są dość rozbudowane i pierwszy nich został już wskazany powyżej. Wynika stąd, że ulga konsolidacyjna będzie przysługiwać w razie nabycia udziałów/akcji w spółce, która będzie miała  siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę do wymiany informacji podatkowych.

Dalsze warunki uprawniające do skorzystania z tej ulgi wskazują, że:

 • główny przedmiot działalności spółki nabywanej powinien być tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność spółki nabywanej powinna być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, z tym zastrzeżeniem, że działalność spółki nabywanej nie może być działalnością finansową,
 • spółka nabywana i podatnik powinni prowadzić powyższą działalność przed dniem nabycia przez podatnika udziałów lub akcji spółki nabywanej przez okres nie krótszy niż 2 lata,
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów lub akcji spółka i podatnik nie mogli być podmiotami powiązanymi,
 • podatnik w jednej transakcji powinien nabywać udziały lub akcje spółki nabywanej w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Ulga konsolidacyjna – jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Ustawa wyraźnie określa jakie wydatki mogą być tymi „wydatkami kwalifikowanymi” odliczanymi od podstawy opodatkowania.

Art. 18ec ust, 2 ustawy o CIT wskazuje, że:

Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną, o których mowa w ust. 1, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

Advertisement

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Jak zatem z tego wynika ulga konsolidacyjna obejmować będzie wydatki okołotransakcyjne, natomiast nie będzie się to odnosiło do samej ceny nabycia akcji/udziałów oraz np. odsetek od kredytów zaciągniętych na ten cel.

Co dzieje się z ulgą w przypadku zbycia udziałów lub akcji objętych uprzednio ulgą konsolidacyjną?

Żeby nie było tak miło ustawodawca przyjął, że gdy udziały lub akcje zostały zbyte lub umorzone przed upływem 3 lat od dnia ich nabycia, to wówczas podatnik, który skorzystał z tej ulgi albo jego następca prawny będzie zobowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do zbycia lub umorzenia. Analogiczna sytuacja wystąpi także wówczas gdy przed upływem 3 lat od nabycia udziałów lub akcji podatnik lub jego następca prawny zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

Co wynika z uzasadnienia do ustawy w tym zakresie?

Jak wynika z uzasadnienia do Nowego Ładu w tym zakresie (przy czym pierwotnie ulga miała przysługiwać tylko w przypadku ekspansji zagranicznej) nowe przepisy:

Mają na celu ułatwienie dalszej ekspansji inwestycyjnej przedsiębiorców działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wprowadzenie ulg odnoszących się do kosztów owej ekspansji, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju w obliczu trudności związanych ze stanem globalnej gospodarki.  Przyjęte w tym zakresie założenia mają za zadanie wspierać podatnika decydującego się, zwłaszcza przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, w dalszym, m.in. międzynarodowym rozwoju swojego przedsiębiorstwa, poprzez preferencyjne traktowanie poniesionych w związku z owym rozwojem kosztów”. 

Pozostaje obserwować czy i w ogóle ulga konsolidacyjna będzie realnym instrumentem rozwoju polskich spółek.

 

Małgorzata Gach

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?