Zostańmy w kontakcie

Prawo spółek

Choinka w firmie a koszt uzyskania przychodu

Świąteczna choinka w firmie stwarza przyjazną atmosferę dla pracowników. Ma także wpływ na jej obroty. Jaka powinna być ta choinka, żeby przedsiębiorca mógł zaliczyć jej zakup do kosztów uzyskania przychodu? Odpowiedź na to pytanie zawiera publikowany artykuł. Wykorzystana została w nim linia interpretacyjna organu skarbowego.

Opublikowany

dnia

choinka

Obraz autorstwa Freepik

Zobaczmy przepisy

Koszt uzyskania przychodów definiuje art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) [1] oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) [2] . Zgodnie z dyspozycją w nich zawartą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jak wyjaśnia  piśmiennictwo:

„Aby dany wydatek był wydatkiem poniesionym w celu uzyskania przychodów ze źródła przychodów, musi być przede wszystkim poniesiony w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot ponoszący ten wydatek.(…) W związku z tym, aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu ze źródła przychodu, niezbędne jest wykazanie, że w momencie dokonywania wydatku istniały obiektywne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że wydatek ten może przynieść podatnikowi przychody ze źródła przychodów, a zatem, że jest to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów ze źródła przychodów (…).Wystarczy, aby ponosząc dany wydatek, można było, z racjonalnego punktu widzenia, obiektywnie, zakładać, że jego poniesienie skutkować może uzyskaniem przychodów ze źródła przychodów” – tak Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 10, Warszawa 2022, [w:] komentarzu do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, Legalis.

Wydatki poniesione na reprezentację nie są kosztami podatkowymi

Na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 23  ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT z kosztów uzyskania przychodu zostały wyłączone zostały koszty reprezentacji [3].

W tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2022 r. ( sygn. akt II FSK 2903/19) czytamy:

„Wydatki na reprezentację to takie, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz. Należy odróżnić wydatki na promocję i reklamę produktu od wydatków na reprezentację. Te pierwsze powinny się wiązać z informacją o produkcie i usłudze, natomiast drugie – takiej funkcji nie wypełniają, mogą natomiast kształtować pozytywny wizerunek firmy, oferować dobro, które nie jest związane z towarem czy usługą”.

Zatem kupując choinkę i dekoracje świąteczne  należy wziąć pod uwagę ich wartość. Chodzi tutaj o to, żeby nie była ona zbyt wygórowana, ponieważ organ podatkowy może wtedy uznać to za wydatek poniesiony na reprezentację. Stąd też ceny nie powinny odbiegać od obowiązujących cen standardowych w okolicy w której działa firma.

Co na to organ interpretacyjny?

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 13 lutego 2008 r. (sygn.ILPB3/423-235/07-2/MC)  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, że:

„Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych należy zatem potraktować jak koszty związane z funkcjonowaniem firmy i zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, o ile są racjonalne i wykazują związek przyczynowo – skutkowy z przychodami oraz spełniają wymogi określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gdyby ww. dekoracje przekraczały zwyczajowo przyjęte normy w danej branży czy okolicy, były nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie, poprawiały znacząco estetyczny wizerunek firmy oraz były umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci (np. sala konferencyjna, biura osób reprezentujących Spółkę), wtedy zastosowanie znalazłby przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wydatki Spółki, na wystawne dekoracje, nie mogłyby zostać uznane przez Spółkę za koszty uzyskania przychodów” .

Z kolei w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 stycznia 2009 r. (sygn. IPPB5/423-155/08-2/MW) czytamy:

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka kupuje kwiaty doniczkowe, donice, materiały do wystroju świątecznego biura (stroiki, lampki, choinki). Opisane wyżej działania Spółki nie stanowią działań o charakterze wyjątkowym, specjalnym, mającym na celu okazałe, ekskluzywne czy wytworne – odbiegające od zwyczajowo przyjętego w danej branży z okolicy – reprezentowania przedsiębiorstwa. (…).

(…) Wydatki na zakup kwiatów doniczkowych, donic, dekoracji świątecznych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, mając na uwadze fakt, że wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. W świetle powyższego uznać należy, iż wydatki te nie wyczerpują wskazanej definicji reprezentacji.”

Tożsamy pogląd zawiera interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dniu 29 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB3/423-253/09-2/KK).

Advertisement

Właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków

Wydatek poniesiony na zakup choinki plus ozdób choinkowych zmniejsza podstawę opodatkowania. Podatnik:

„zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy”.

Tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.301.2021.3.EJ).

To:

„na podatniku ciąży obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.  (…) Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy”  – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 kwietnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-39/14/ESZ).

Zobacz:

E-book: Podatkowe rozliczenia świąteczno-noworocznych wydatków firmowych. Edycja 2021

wydatki świąteczne

Przeczytaj także:

 

Podstawa prawna:

  • Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2022.2647).
  • Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2022.2587).

Objaśnienie:

[1] ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.2022.2647 )

[2] ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2022. 2587 )

[3] Z obu tych  przepisów wynika, że kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Advertisement

Stan prawny na dzień 20 grudnia 2023 roku

Małgorzata Gach, Wanda Książek

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?