Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Estoński CIT – wybrane interpretacje podatkowe (2)

W myśl art. 28m ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek obok innych kategorii kwot podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków).
W drugiej części artykułu przedstawiamy wybrane interpretacje indywidualne w zakresie podatku z tytułu ukrytych zysków w estońskim CIT.

Opublikowany

dnia

estoński CIT

Czym są ukryte zyski?

W świetle art. 28m ust. 3 ustawy o CIT  ukrytymi zyskami są świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot bezpośrednio lub pośrednio z nim powiązany.

Do ukrytych zysków zalicza się w szczególności między innymi :

 • kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi,
  • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ustawy o CIT ponad ustaloną cenę tej transakcji,
  • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
  • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju,
  • wydatki na reprezentację.

 

Dochód z „ukrytych zysków” – wątpliwości podatników w zakresie pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę

Podatnicy mają wątpliwości co do tego, kiedy wystąpi „ukryty zysk” w przypadku pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę. W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przedstawia swoje stanowisko.

W dniu 9 czerwca 2022 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.90.2022.3.JKU). W podanym stanie faktycznym:

„Wnioskodawca zamierza złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek z dniem 1 marca 2022 r. Wnioskodawca zamierza w dniu 1 kwietnia udzielić jednemu ze wspólników (osoba fizyczna) pożyczki oprocentowanej na zasadach rynkowych. Pożyczka ta, zgodnie z umową, będzie podlegała zwrotowi w terminie 12 miesięcy od daty jej udzielenia”.

Wnioskodawca zapytał organ skarbowy: „Czy Spółka w momencie udzielenia pożyczki określonej w umowie pożyczki jako zwrotna i oprocentowana na zasadach rynkowych, postąpi prawidłowo, nie naliczając podatku z tyt. ukrytych zysków?”

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor KIS powołał się:

„(-) na Przewodnik do ryczałtu spółek z 23 grudnia 2021 r., gdzie na str. 33 w pkt 61, jako przykład transakcji traktowanych jako dochód z tytułu ukrytych zysków wskazano kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika (spółkę) wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem, a także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi (spółce)” i stwierdził „(-) że udzielona pożyczka pieniężna przez Wnioskodawcę wspólnikowi będzie stanowić dochód z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 pkt 1 ustawy CIT”, ponieważ „(-) zarówno z treści art. 28m ustawy o CIT, jak i ww. objaśnień podatkowych wynika, że zwrot pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę objętą ryczałtem od dochodów spółek będzie stanowił dochód z tytułu tzw. ukrytych zysków”.

Natomiast w Interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.419.2022.2.MKU) odpowiadając na pytanie podatnika: „Czy świadczenie polegające na wypłacie odsetek z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji na rzecz obligatariusza-podmiotu powiązanego ze Spółką stanowi dochód z ukrytych zysków, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?” nawiązał  do Przewodnika do ryczałtu spółek z 23 grudnia 2021 r.:

„(-) gdzie na str. 33 w pkt 61, jako przykład transakcji traktowanych jako dochód z tytułu ukrytych zysków wskazano kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika (spółkę) wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu ze wspólnikiem, a także odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi (spółce)”.

Stąd też:

„(-) wypłacane odsetki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji na rzecz Obligatariusza – podmiotu powiązanego ze Spółką będą stanowić ukryty zysk, o którym mowa w  art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT w zw. z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT.”

 

Istotne!

 „W sytuacji zatem gdy Wnioskodawca udzielił pożyczek pożyczkobiorcom będącym podmiotami powiązanymi przed wyborem opodatkowania w formie ryczałtu, udzielone pożyczki nie będą stanowić dla Wnioskodawcy dochodu z tytułu ukrytych zysków, a  tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek” – tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.594.2022.1.MS). Tożsame stanowisko zawiera interpretacja indywidualna z dnia 30 września 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.528.2022.1.MF).

Advertisement

 

Nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę transakcji – stanowisko organu skarbowego

Dochodem z  ukrytych  zysków jest także nadwyżka wartości rynkowej transakcji określona zgodnie z art. 11c (ustalanie cen transferowych przez podmioty powiązane) ponad ustaloną cenę tej transakcji (art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT).

Zgodnie z kierunkiem interpretacyjnym: „(-) wszystko co przewyższa wartość rynkową transakcji stanowi zysk ukryty podlegający opodatkowaniu” ( tak Dyr. KIS w interpretacji indywidualnej  z dnia 12 października 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.495.2022.2.DP).

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.457.2022.2.SH) organ skarbowy wyraził następujący pogląd:

„(-) ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wynajęcie od wspólnika jego majątku prywatnego w postaci budynku administracyjnego, hal magazynowych i placów składowych, nie stanowią dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Wynagrodzenie na rzecz wspólnika (podmiotu powiązanego) za wynajmowany budynek administracyjny, hale magazynowe i place składowe, ustalone zostało na poziomie rynkowym, Spółka prowadzi działalność w całości na majątku jednego ze wspólników, model taki obowiązuje od wielu lat – od momentu powstania Spółki, a prowadzenie działalności nie jest możliwe bez istniejącego zaplecza”

W sytuacji, w której świadczenia spółki na rzecz wspólnika przewyższać będą ich wartość rynkową powstawać będzie ukryty zysk opodatkowany ryczałtem w spółce. Powyższe prowadzi do wniosku, że czynsz najmu płacony przez Wspólnika na rzecz jego Spółki (lub odwrotnie) nie spełni dyspozycji art. 28m ust. 3 pkt 3 ustaw o CIT, o ile ustalony został na warunkach rynkowych”.

Z kolei z interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2022 r. (sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.191.2022.2.MKU) wynika:

„(-) że usługi świadczone przez Wspólników na rzecz Wnioskodawcy czyli usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz usług biurowo-administracyjnych, nie będą stanowiły dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Wynagrodzenie na rzecz wspólników (podmiotów powiązanych) zostanie ustalone na poziomie rynkowym, a charakter ponoszonych wydatków związany jest z przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem. Zakres usług w prowadzonej przez Spółkę działalności jest częściowo zbieżny, jak u Wspólników w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych i dotyczy on świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej”

Temat powiązany: Estoński CIT – ukryte zyski – wynagrodzenie wspólnika z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki bez estońskiego CIT

Podstawa prawna: Art. 28m ust. 1 pkt 2, art. 28m ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny na dzień 8 listopada  2022 r.

Małgorzata Gach

Advertisement

Wanda Książek


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?