Zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej

Na podstawie ustawy zmieniającej Ordynację podatkową z dnia 27.10.2017 opubl. w Dz. U. z 2017 r. poz. 2169, od końca grudnia 2017 r. możesz już wystąpić do organu podatkowego o potwierdzenie, czy Twój kontrahent złożył lub nie złożył deklarację lub inny dokument, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; ujął lub nie ujął w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; zalega lub nie zalega w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

żaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej Małgorzata Gach

Uprawnienia

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z przepisami podatkowymi uprawnienie do uzyskania m.in. zaświadczenia o złożeniu deklaracji podatkowej obejmuje możliwość uzyskania informacji, ale tylko na temat podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie np. zwykłej osoby fizycznej.

Z regulacji tej wynika również, że:

W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia będzie kosztować 17 zł (opłata skarbowa).

Z pewnością przedmiotowe zaświadczenia, w tym zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej będą mogły być wykorzystywane do weryfikacji kontrahentów, np. w zakresie podatku VAT (dla zachowania należytej staranności przy odliczaniu podatku VAT) oraz dla generalnej oceny wiarygodności finansowej i podatkowej kontrahenta.

Wątek „bycia kontrahentem” podatnika

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z tym przepisem zaświadczenia takie jest wydawane

na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Skoro jest tutaj mowa o „kontrahencie” podatnika pytanie zatem czy i w jaki sposób organy podatkowe będą badać ów wątek „bycia kontrahentem” podatnika. Uzyskanie informacji na temat wiarygodności – także podatkowej – może być bowiem dla podatnika ważne zanim zwiąże się np. określonym węzłem umownym z innym podmiotem.

Ważny będzie zatem sam praktyczny wymiar realizacji ww. regulacji prawnych. Póki co zmiana powinna być oceniana pozytywnie, diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczegółach.

Wzór zaświadczenia o złożeniu deklaracji podatkowej

Wzór zaświadczenia zostanie określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Delegację do wydania tego rozporządzenia zawiera art. 306j Ordynacji podatkowej. Obecnie kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).

 

Polecane wpisy