Nowe koszty uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nieco zmienione zasady dotyczące odliczania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich do różnego typu utworów. 

Dwie istotne zmiany – koszty uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich

Nowa opublikowana już ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz, U. 2017 poz. 2175) przewiduje w tym zakresie dwie istotne zmiany a mianowicie:

  1. Od nowego roku podwyższony zostanie limit dotyczący stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich dla twórców o 100 %, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że twórca może zastosować 50%koszty uzyskania przychodów dopóki jego przychody z tytułu właśnie przeniesienia praw autorskich będą się mieścić w powyższym limicie (obecnie chodzić będzie o przychody do poziomu 171.056 zł). Dotychczas można było zaliczyć do kosztów tylko połowę czyli kwotę 42 764 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że jeśli kwota kosztów możliwych do odliczenia została wyczerpana, wówczas podatnik tracił prawo do zaliczenia jakichkolwiek kwot do kosztów uzyskania przychodów. Zasady te miały i będą miały zastosowanie także do przychodów ze stosunku pracy. Podwyższenie limitu kosztów należy ocenić oczywiście pozytywnie.
  2. Natomiast negatywną zmianą jest wprowadzenie katalogu twórców uprawnionych do zastosowania ww. 50%kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich. Przepis ten obejmuje twórców uzyskujących “przychody z korzystania (…) z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; przy czym przepis ten stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Kto nie będzie uprawnionym twórcą?

Wśród twórców uprawnionych do stosowania 50%kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich brak jest m.in. wymienionych wprost grafików komputerowych, tłumaczy, copywriterów czy analityków. Ponadto, np. w zakresie literatury chodzi o twórców literatury pięknej, powstaje pytanie co z twórcami przewodników, książek naukowych itp.? Pytań jest wiele i tym samym sama konstrukcja przepisów pozostawia wiele do życzenia.