Odbiór inwestycji budowlanej a podatek VAT

Być może niektórzy już wiedzą o wyroku TSUE z 2 maja 2019 r (sygn. C-224/18), w którym sąd ten uznał, że formalny odbiór inwestycji (usługi) budowlanej można dla celów podatku od towarów i usług uznać za moment wykonania danej usługi.

odbiór inwestycji budowlanej Prawo dla księgowych

Gdzie leżał dotychczasowy problem?

Począwszy od roku 2014 obowiązek podatkowy dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstawać miał z chwilą wystawienia faktury, która to faktura powinna być wystawiona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi.

Problem polegał jednak na tym, że w zakresie tak specyficznych usług jak usługi budowlane, ustawodawca nie określił owego „dnia wykonania usługi”.

Przy czym zanim zmieniono przepis, istotny był odbiór inwestycji budowlanej tj.  podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Po zmianie regulacji Ministerstwo Finansów uznawało, że decyduje nie tyle protokół zdawczo-odbiorczy a przedstawienie robót do odbioru. Przy czym powszechnie wiadomo, że od przedstawienia robót do odbioru do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, od którego uzależniona była najczęściej płatność (i jej konkretna kwota) droga była i jest zwykle daleka.

W tym zakresie, żeby przeciąć wątpliwości i zastrzeżenia Minister Finansów zdecydował się nawet wydać interpretację ogólną. Chodzi o interpretację z dnia 1 kwietnia 2016 r. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141.

Można w niej przeczytać, że:

za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi)”.

Odbiór inwestycji budowlanej – stanowisko TSUE

TSUE wydał swoje orzeczenie na skutek pytania prejudycjalnego jakie zostało przedstawione w sprawie spółki Budimex, która wykonywała kontrakty na warunkach  kontraktowych FIDIC stosowanych powszechnie w przypadku robót budowlanych.

Spółka w toku postępowania wskazywała na fakt, iż zgodnie z zasadami aby mogła w ogóle wystawić fakturę za wykonane prace, musi uzyskać świadectwo płatności. Dokument ten może natomiast zostać wydany po przyjęciu prac i podpisaniu protokołu przez inżyniera kontraktu.

Argumentowano, że zastosowanie się do polskich regulacji podatkowych skutkuje m.in. tym, że w zasadzie nie wiadomo na jaką konkretnie kwotę powinna zostać wystawiona faktura (skoro nie było odbioru i potwierdzenia płatności), w tym jaka wartość podatku należnego powinna zostać w tej fakturze wykazana.

TSUE, po przeanalizowaniu sprawy wskazał, że jeśli strony w umowie o usługi budowlane przewidziały, że momentem zakończenia prac jest ich akceptacja i podpisanie protokołu odbioru robót (czy całej inwestycji budowlanej), to należy przyjąć, że ww. roboty zostały wykonane właśnie w tej dacie.

Ważne!

Aby stosować się do ww. orzeczenia TSUE wskazującego, że data odbioru inwestycji budowlanej decyduje o wykonaniu usługi budowlanej należy przejrzeć obowiązujące w tych zakresach umowy oraz w razie potrzeby odpowiednio je aneksować. Chodzi o jasne sprecyzowanie w umowie, kiedy należy uznawać usługę budowlaną (lub jej część) za wykonaną.

Zaznaczyć też trzeba, że ww. wyrok TSUE daje możliwość wznowienia zakończonych postępowań podatkowych w ww. tematach – w ciągu miesiąca od publikacji sentencji orzeczenia TS UE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Polecane wpisy