Zostańmy w kontakcie

Nieruchomości

Najem prywatny nieruchomości wycofanych z działalności gospodarczej- jakie skutki w PIT

Podatnicy mogą wynajmować nieruchomości w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub poza nią. Podatnik – przedsiębiorca może wycofać nieruchomość z działalności gospodarczej i przeznaczyć ją przykładowo na najem prywatny.

Opublikowany

dnia

najem prywatny

Przypomnijmy

Dla celów podatkowych przychody z najmu mogą być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) albo do przychodów z odrębnego źródła przychodu tj. najmu prywatnego (art. 10 ust.1 pkt. 6 ustawy o PIT).

W świetle art. 5a pkt 6 ustawy PIT pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa), która polega na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych np. praw majątkowych, licencji, prawa do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT źródłami przychodów są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

 

Jak rozliczyć najem prywatny nieruchomości w 2022 r.

W 2022 r. najem prywatny nieruchomości można rozliczyć :

1) na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej (12% lub 32%) pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości do 30.000 zł rocznie,

2) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5%.

W 2023 r. pozostanie tylko rozliczenie ryczałtowe. Wymóg ten wynika z Ustawy z dnia z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021. 2105).

Na ten temat pisałyśmy w artykule: Nowy Ład – Zmiany w opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego

Advertisement

 

Jakie konsekwencje podatkowe powoduje wycofanie nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej na najem prywatny?

Wycofanie nieruchomości z pozarolniczej działalności gospodarczej i przeniesienie jej do majątku osobistego przedsiębiorcy jest neutralne podatkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1.2022.5.ISL) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił,

„że czynność wycofania składnika majątku (nieruchomości: budynku usługowo-handlowego) z działalności gospodarczej i przekazania jej na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. (…). Przez tę czynność (…) nastąpi wyłącznie przesunięcie tej rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego”.

Potwierdza to również interpretacja indywidualna (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1131.2021.2.KO) z dnia 4 marca 2022 r. oraz interpretacja indywidualna ( sygn.0113-KDIPT2-1.4011.101.2020.1.RK) z dnia 26 marca 2020 r.

Przeczytaj także: Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne

 

Ważna Uchwała NSA z dnia 24 maja 2021 r.

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt II FPS 1/21,  w której stwierdził, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła – najem (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zatem podatnik (osoba fizyczna) sam decyduje, czy posiadane przez niego i wynajmowane nieruchomości będzie zaliczał do majątku osobistego czy też firmowego. W przypadku, gdy wprowadzi mieszkania lub lokale użytkowe do ewidencji środków trwałych firmy, wtedy uzyskany przychód będzie rozliczał w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli wycofa je z tejże ewidencji, wówczas będzie to najem prywatny.

Sprawdź: NSA: O sposobie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości decyduje podatnik, a nie urząd skarbowy

Advertisement

 

Podatnicy pytają, organ skarbowy wyjaśnia ich wątpliwości

W wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego organ skarbowy wyjaśnia wątpliwości podatników w zakresie opodatkowania nieruchomości wycofanych z działalności gospodarczej.

1. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS w dniu 24 marca 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4011.92.2022.2.KW)

Czy przychody osiągane z wynajmowanych składników (osobistego, prywatnego) majątku Wnioskodawcy (po wyodrębnieniu ich z ewidencji środków trwałych w dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej i przesunięciu do majątku prywatnego), kwalifikować należy jako pochodzące z najmu prywatnego, co w konsekwencji spowoduje opodatkowanie ich stawką ryczałtu, o której mowa w art. 6 ust. 1a uRyczałt ?

Zdaniem organu interpretacyjnego:

„W Pana sytuacji, gdy zamierza Pan nie prowadzić działalności gospodarczej oraz skoro Pan wycofa nieruchomości do majątku prywatnego to wówczas przedmiotem najmu nie będzie składnik majątku związany z działalnością gospodarczą. Ponadto umowy najmu nie będą zawierane w ramach działalności gospodarczej. Zatem najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie ma przeszkód by przychody z tytułu najmu prywatnego lokali mieszkalnych opodatkować na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki przewidzianej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tejże ustawy”.

Tożsame stanowisko: interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.260.2022.2.SP), interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2022 r (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.173.2022.3.MG)

 

2. Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.262.2022.1.MR)

Czy Wnioskodawczyni, jeżeli przeniesie Nieruchomość do majątku prywatnego, będzie mogła uzyskiwane przychody z dzierżawy Lokali użytkowych uznawać za przychody z tzw. najmu prywatnego, czyli za przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. i art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.?

Dyrektor KIS stwierdził, „że skoro Pani przeniesie (wycofa) Nieruchomość do majątku prywatnego to wówczas przedmiotem najmu nie będzie składnik majątku związany z działalnością gospodarczą. Zatem najem Nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskiwane przychody z tytułu najmu – zgodnie z Pani oświadczeniem złożonym na zasadach określonych w art. 12 ust. 6-8c – mogą być w całości opodatkowane przez Panią stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł. Natomiast po przekroczeniu tego limitu powinna Pani odprowadzić od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów”.

Advertisement

 

3. Interpretacja indywidualna z dnia 23 października  2019 r (sygn. 0115-KDIT3.4011.330.2019.3.WM)

Czy po zamknięciu działalności gospodarczej i przekazaniu lokalu do majątku prywatnego, Wnioskodawca może wynajmować go tym samym najemcom, a przychody uzyskiwane z tego tytułu zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8.5%?

Organ skarbowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że

„(…) może wynajmować lokale przemysłowe tym samym najemcom, a przychody z tego tytułu opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8.5%. Uważa również, że może wynajmować wymienione lokale przemysłowe po likwidacji działalności gospodarczej w ramach najmu prywatnego”

 

4. Interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1056.2021.2.ISL)

Czy po wycofaniu lokali z majątku trwałego na cele prywatne przychód z wynajmu tych lokali będzie istotnie przychodem ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym cd osób fizycznych?

Dyrektor KIS wyjaśnił:

„jeżeli po przeniesieniu ww. nieruchomości (lokali) do Pana majątku prywatnego, najem tych nieruchomości (lokali) nie będzie już realizowany w sposób, który wskazuje na spełnienie wszystkich przesłanek prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychody uzyskiwane z tego tytułu będzie Pan mógł zakwalifikować do źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 powoływanej ustawy.

Podkreślić jednak należy, że jeżeli sposób wykonywania najmu ww. nieruchomości będzie wykazywać cechy opisane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskiwany w ten sposób przychód będzie nadal kwalifikowany do działalności gospodarczej i to nawet pomimo faktu, że nieruchomości nie stanowią już środka trwałego w majątku firmowym oraz zostały przekazane do Pana majątku osobistego”.

 

Advertisement

Podsumowanie

Podsumowując, samo przesunięcie nieruchomości z działalności gospodarczej podatnika do jego majątku odrębnego pozostaje neutralne podatkowo. Podatnik sam powinien podjąć decyzję, czy wynajem posiadanej przez niego nieruchomości następować będzie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej czy też będzie to wynajem prywatny. W przypadku najmu prywatnego ważne jest jednak aby działania związane z wynajmem nie posiadały charakteru zawodowego, spełniającego wymogi „pozarolniczej działalności gospodarczej” zgodnie z definicją z Ustawy o PIT. Pamiętać przy tym trzeba, że od 1 stycznia 2023 r. do najmu prywatnego nie będzie już można stosować rozliczenia wg skali podatkowej, a jedynie możliwe będzie opodatkowanie ryczałtem wg stawek 8,5% oraz 12,5%.

Podstawa prawna:

  • Art. 5a pkt 6,  art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 6 , art. 14 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U.2021. 1128)
  • Art. 12 ust. 4 lit. a)  Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2021.1993)

Stan prawny na dzień 7 lipca 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?