Czy można zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z długami?

Niejednokrotnie zdarza się tak, że w strukturze grupy spółek danego przedsiębiorcy funkcjonują spółki w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które wykorzystywane były w przeszłości do określonych celów. Teraz jednak nie są używane do żadnych celów, a jedynie generują koszty. Uzasadnione jest w wówczas zlikwidowanie takiego podmiotu. Co jednak jeśli mamy do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z długami. Czy w takiej sytuacji po przeprowadzeniu całej procedury likwidacyjnej, nie będzie problemu z wykreśleniem takiej spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Likwidacja spółki z o.o. z długami  – co wynika z przepisów?

Proces likwidacyjny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulowany jest w Kodeksie spółek handlowych. Generalnie ustawa wskazuje na konieczność powołania likwidatorów, powiadomienia publicznie o rozwiązaniu spółki, ściągnięcia od dłużników wierzytelności spółki i pokrycia zobowiązań. K.s.h. nie daje odpowiedzi na pytanie czy spółka z o.o. z długami może zostać wykreślona z rejestru, czy też warunkiem bezwzględnym tego wykreślenia jest dojście do poziomu „zerowego”, tj. dojście do sytuacji, w której końcowy bilans likwidacyjny będzie wykazywał 0 zł zarówno po stronie należności jak i zobowiązań.

Likwidacja spółki z o.o. z długami – co na ten temat doktryna i orzecznictwo?

Doktryna prawa oraz orzecznictwo stoją na słusznym wg mnie stanowisku, że spółka z o.o. z długami także może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

Trzeba tutaj zwrócić uwagę na kilka wyroków SN. Np. W postanowieniu z dnia 18 grudnia 1996 roku, sygnatura akt I CKN 20/96, w którym Sąd Najwyższy stwierdził:

W drodze analogii do rozwiązań przyjętych w innych postępowaniach należy przyjąć, że możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego (…) postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania spółki.

Warto też wskazać na uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2003 roku, sygnatura akt IV CK 256/02, w którym Sąd Najwyższy stwierdził:

Gdyby taki warunek [bezwzględny obowiązek zaspokojenia wszystkich wierzycieli] traktować jako negatywną przesłankę wykreślenia spółki z rejestru, to w istocie oznaczałoby to utrzymanie jej bytu, mimo całkowitej utraty zdolności uczestniczenia w działalności gospodarczej przy jednoczesnym braku jakichkolwiek perspektyw co do możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli spółka nie pozostaje we władaniu jakichkolwiek składników majątkowych, to nie sposób w samym tylko jej istnieniu upatrywać możliwości zaspokojenia przez nią wierzycieli.

Likwidacja spółki z o.o. z długami – tylko co z wierzycielami?

Likwidacja spółki z o.o. z długami nie wyłącza jednak odzyskania przez wierzycieli takiej spółki należnych im kwot. Wobec likwidacji takiego podmiotu i wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców możliwe będzie to poprzez wystąpienie z roszczeniami wobec członków zarządu wykreślonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h.

Szerzej na temat tej odpowiedzialności pisałam w artykule pt. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsumowanie

Podsumowując:

  1. dopuszczalna jest likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet jeśli majątek tej spółki nie był wystarczający do pokrycia wszystkich zobowiązań tego podmiotu,
  2. nie wyłącza to możliwości odzyskania przez wierzycieli swoich należności – podstawę stanowić będzie art. 299 K.s.h.