Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – czy możliwe jest zastosowanie 9% stawki podatku CIT?

Spółka komandytowa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest spółką osobową i dotychczas tj. do dnia 31.12.2020 (lub 30.04.2021) dochody takiej spółki były opodatkowane tak jak dochody w spółce jawnej. Oznaczało to jednokrotne opodatkowanie dochodów na poziomie jej wspólników, sama spółka komandytowa nie była bowiem samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:PODATKI, | Data: . Tagi: , , , , ,
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Jakie zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowej od roku 2021

Od roku 2021 spółka komandytowa została włączona do grupy spółek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Skutkiem takiej zmiany: 1) sama spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, 2) wypłaty na rzecz wspólników takiej spółki powinny podlegać kolejnemu opodatkowaniu. Tym samym spółka komandytowa dołączyła do grupy tych spółek w których występuje podwójne opodatkowanie uzyskiwanych przez nie dochodów.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a 9% CIT

Art. 19 Ustawy o CIT przewiduje dwie stawki podatku CIT tj. stawkę 19% oraz 9% (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych, które w każdym przypadku są opodatkowane wg stawki 19%).

Warunki, w których możliwe jest zastosowanie niższej stawki 9% CIT opisywałam w artykule pt. Opodatkowanie spółki z o.o. – czy spółkę z o.o. warto brać pod uwagę?

Przepisy Ustawy o CIT mówią przy tym, że niższa stawka podatku CIT tj. stawka 9% nie może być stosowana do podatnika CIT „który został utworzony: 1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (…)” (art. 19 ust. 1a pkt. 1) Ustawy o CIT). Zaznaczyć należy, że wyłączenie stosowania niższej stawki podatku nie jest bezterminowe, ale obejmuje rok, w którym doszło do przekształcenia, oraz rok następny. W trzecim roku spółka powstała z przekształcenia, o ile spełniać będzie inne wymogi z Ustawy o CIT, może ze stawki 9% CIT skorzystać.

Natomiast, odnosząc się do podstawowego przepisu tj. art. 19 ust. 1a pkt. 1) ustawy o CIT, istotne jest przy tym, że zgodnie ze słowniczkiem do Ustawy (art. 4a pkt 21) Ustawy o CIT przez pojęcie „spółki” rozumie się m.in. zarówno spółkę posiadającą osobowość prawną (np. typowa spółka z o.o. lub akcyjna), jak również spółki komandytowe czy spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Literalnie zatem przekształcenie spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT w spółkę z o.o. będącą „spółką” w rozumieniu Ustawy o CIT nie powoduje w żadnym razie automatycznej utraty prawa do zastosowania stawki 9% podatku CIT.

Jednakże dla zastosowania stawki 9% CIT muszą być spełnione dodatkowe warunki z art. 19 ust. 1a i nast. Ustawy o CIT.

Co na to organy podatkowe?

W interpretacji z dnia 8.09.2021 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.229.2021.2.ANK Dyrektor KIS potwierdził zasadność powyższego stanowiska i wskazał, że:

Jak wynika z ww. przepisów prawa z obniżonej stawki podatku dochodowego nie mogą korzystać m.in. podatnicy wskazani w art. 19 ust. 1a pkt 2 ustawy CIT, tj. powstający w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną. Z przedstawionego zagadnienia wynika jednak, że Wnioskodawca (spółka komandytowa) w dniu przekształcenia będzie posiadała status podatnika podatku dochodowego nadany jej na mocy przepisów ustawy nowelizującej. W związku z powyższym art. 19 ust. 1a ustawy o CIT, nie będzie wyłączał możliwości stosowania 9% stawki podatku dla tak powstałej spółki z o.o. Ograniczenie w stosowaniu stawki 9% zgodnie z art. 19 ust. 1a pkt 1 nie ma bowiem zastosowania w sytuacji przekształcenia “spółki” w “spółkę” w rozumieniu ustawy o CIT”.

Z interpretacji tej wynika również podejście Dyrektora KIS do tematu „małego podatnika”. Organ interpretacyjny wskazał, że „Jak już wcześniej wskazano z obniżonej stawki opodatkowania mogą korzystać podatnicy posiadający status małego podatnika. (…) Wskazane w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. Zatem przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż.  Zwrócić należy uwagę, że ustalając status „małego podatnika” należy wziąć pod uwagę przychody ze sprzedaży osiągnięte w poprzednim roku podatkowym, a więc możliwe do określenia dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego.”

Oczywiście nadmienić należy, że możliwość stosowania przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki komandytowej będącej małym podatnikiem – CIT wg stawki  9% – będzie istnieć do momentu, w którym przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą równowartości 2 000 000 euro.

Małgorzata Gach

Polecane wpisy
Już wychodzisz?

Zanim opuścisz naszą stronę, zerknij do sklepu.

Właśnie pojawił się tam

NOWY E-BOOK

"Ulga badawczo-rozwojowa – koszty kwalifikowane – interpretacje podatkowe"