Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Wyrok TSUE w sprawie C-222/22 korzystny dla podatników

W dniu 24 lipca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-322/22 [1].

Opublikowany

dnia

wyrok TSUE

Co było przedmiotem postępowania TSUE?

Przedmiotem  postępowania TSUE w sprawie C-322/22 było pytanie prejudycjalne (prawne) dotyczące zgodności stosowania art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2022.2651) (oprocentowanie nadpłat) z przepisami unijnymi, z którym wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

NSA zapytał:

„Czy wyrażone w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (-) zasady skuteczności i lojalnej współpracy oraz równoważności lub jakakolwiek inna właściwa zasada przewidziana w prawie Unii, sprzeciwia się takiemu przepisowi krajowemu jak art. 78 § 5 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (-), który przewiduje, że odsetki od nadpłaconego podatku, pobranego przez płatnika niezgodnie z prawem unijnym, nie są należne podatnikowi za okres po upływie 30 dni, licząc od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego niezgodność pobrania podatku z prawem wspólnotowym, jeżeli wniosek o stwierdzenie tej nadpłaty został złożony przez podatnika po tym terminie, a przepisy prawa krajowego dotyczące pobrania podatku, pomimo wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 kwietnia 2014 r., C-190/12 (-) pozostają nadal niezgodne z prawem UE?” (Postanowienie NSA z dnia 15 marca 2022 r. (sygn. akt II FSK 1602/19) [2].

Co chciał ustalić NSA?

Jak podkreślił TSUE zadając niniejsze pytanie polski sąd:

„dąży w istocie do ustalenia, czy zasady równoważności i skuteczności w związku z zasadą lojalnej współpracy należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w przypadku gdy wniosek o zwrot nadpłaty podatku został złożony po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku Trybunału, z którego wynika stwierdzenie sprzeczności rozpatrywanego opodatkowania z prawem Unii, ogranicza oprocentowanie nadpłaty należne danemu podatnikowi do trzydziestego dnia po tej publikacji, a nawet wyklucza wszelkie oprocentowanie w przypadku, gdy owa nadpłata została dokonana przez podatnika po upływie tego trzydziestego dnia” [3].

TSUE powołał się na orzecznictwo unijne

W rozpoznawanej sprawie  TSUE powołał się na utrwaloną unijną linię orzeczniczą z której wynika, że:

każdy podmiot podlegający władztwu administracyjnemu, na który organ krajowy nałożył obowiązek zapłaty opłaty, należności celnej, podatku lub innej należności z naruszeniem prawa Unii, ma na mocy tego prawa prawo do uzyskania od danego państwa członkowskiego nie tylko zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty pieniężnej, ale także uzyskania wypłaty odsetek mających na celu zrekompensowanie braku dostępności tej kwoty (wyrok z dnia 28 kwietnia 2022 r., Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions i in., C‑415/20, C‑419/20 i C‑427/20, EU:C:2022:306, pkt 51, 52 i przytoczone tam orzecznictwo)”tak pkt 31 wyroku [4].

Trybunał Sprawiedliwości podkreślił:

  1. „Prawo do wypłaty odsetek, ma na celu, (-) zrekompensowanie braku dostępności kwoty pieniężnej, której podmiot podlegający władztwu administracyjnemu został niesłusznie pozbawiony” – tak pkt 38 wyroku [5].

  2. „W szczególności (-) zasady wypłaty odsetek nie powinny prowadzić do pozbawienia podmiotu podlegającego władztwu administracyjnemu stosownego odszkodowania z tytułu straty, jaką on poniósł, co zakłada w szczególności, że wypłacone na jego rzecz odsetki obejmują cały okres od dnia, w którym zapłacił on daną kwotę pieniężną, do dnia, w którym została ona mu zwrócona (-)” – tak pkt 40 wyroku [6].

TSUE uważa, iż złożenie wniosku o zwrot w terminie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku Trybunału może być wymagane:

„od podatnika biorącego udział w sporze, w związku z którym został wydany ten wyrok Trybunału, takiego złożenia wniosku nie można racjonalnie wymagać od każdego innego podatnika, który nie będąc stroną w rzeczonym sporze, nie może zostać poinformowany o ogłoszeniu wyroku Trybunału w tak krótkim terminie. Ten ostatni podatnik może, nie dopuszczając się niedbalstwa, dowiedzieć się, że opodatkowanie, które poniósł, narusza prawo Unii dopiero jakiś czas po upływie trzydziestodniowego terminu następującego po tej publikacji” – tak  pkt 49 wyroku [7].

Poznajmy sentencję wyroku TSUE

W sprawie C- 222/22  TSUE orzekł:

„Zasadę skuteczności w związku z zasadą lojalnej współpracy należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w przypadku gdy wniosek o zwrot nadpłaty podatku został złożony po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku Trybunału, z którego wynika stwierdzenie sprzeczności rozpatrywanego opodatkowania z prawem Unii, ogranicza oprocentowanie nadpłaty należne danemu podatnikowi do trzydziestego dnia po tej publikacji, a nawet wyklucza wszelkie oprocentowanie w przypadku, gdy owa nadpłata została poniesiona przez podatnika po upływie tego trzydziestego dnia”.

Niniejszy wyrok należy rozumieć następująco: Podatnik powinien otrzymać oprocentowanie nadpłaty podatku nie tylko do 30.dnia po publikacji wyroku TSUE, ale także gdy złoży wniosek po 30. dniach po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Co dalej po opublikowanym wyroku TSUE?

Orzeczenie TSUE w sprawie C- 222/22 pozwoli podatnikom na dochodzenie wypłaty odsetek od aktualnej nadpłaty podatku. Stosowne wnioski wraz z korekta deklaracji podatkowej podatnicy powinni złożyć w ciągu 30. dni od publikacji sentencji wyroku TSUE , czyli do dnia 23 sierpnia 2023 r..

Można również złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego. Z dyspozycji art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej wynika , że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli istnieje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1 pkt 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Co na to sądy administracyjne ?

W uzasadnieniu wyroku z dnia 1 grudnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Gd 354/20, Legalis nr 2544861) Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku wyraził następujący pogląd:

Advertisement

„Przesłanka wznowienia na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej dotyczy nie tylko sprawy, w której sąd wystąpił z pytaniem prejudycjalnym, ale dotyczy również przypadków, gdy orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zapadło w innej sprawie, a ma wpływ na treść decyzji, a zatem dotyczy to tożsamej podstawy prawa wspólnotowego, który był podstawą rozstrzygnięcia. Orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji, jeżeli pomiędzy decyzją ostateczną a wyrokiem Trybunału istnieje związek tego rodzaju, że w świetle orzeczenia TSUE winna zapaść decyzja o treści innej niż decyzja rzeczywiście wydana (por. wyrok WSA w Poznaniu z 16 sierpnia 2017 r., sygn. I SA/Po 134/17)”.

Natomiast w orzeczeniu z dnia 30 listopada 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 823/22, Legalis nr 2857900) WSA w Gdańsku stwierdza:

„(-) w orzecznictwie TSUE utrwalony jest pogląd, z którego wynika, że państwa członkowskie, które pobrały podatki niezgodnie z prawem unijnym zasadniczo zobowiązane są zarówno do zwrotu kwot podatków pobranych z naruszeniem prawa unijnego, jak i do zapłaty odsetek w celu wyrównania braku dostępności pobranych kwot. Inaczej mówiąc podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu kwoty podatku, a także prawo do zapłaty odsetek”.

Objaśnienie:

[1] Sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-322/22 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.UE C 261/19 z 24.07. 2023 r.).

[2] Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2022 r. sygn. II FSK 1602/19 zostało opublikowane w Systemie Informacji Prawnej Legalis nr 2685667.

[3] Pkt 29 wyroku TSUE z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-322/22.

[4] Tamże, pkt 31 wyroku TSUE.

[5] Tamże, pkt 38 wyroku TSUE.

[6] Tamże, pkt 40 wyroku TSUE.

[7] Tamże, pkt 49 wyroku TSUE.

 

Advertisement

Źródło: Wyrok TSUE z dnia 8 czerwca 2023 r., w sprawie C-322/22

Stan prawny na dzień 15 sierpnia 2023 roku

 

Małgorzata Gach, Wanda Książek

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?